Upozornění

 • Ve středu za příznivého počasí v 19.00 hod. v Dolní Jablonné na parketě poslední mše sv. na vesnici.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře výklad katechismu katolické církve P. Pavlem Sandtnerem.
 • Na tento pátek připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná Rok kněží. V tento den je možné získat odpustky podle podmínek, které byly zveřejněny ve farním listě. V 13.00 hod. příprava dětí na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • V sobotu v 9.00 hod. ministrantská schůzka. Ve 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů na 1. sv. přijímání a následně svátost smíření pro děti i pro rodinné příslušníky.
 • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne pro děti i dospělé u příležitosti 1. sv. přijímání a zakončení školního roku. Pro děti bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu. Občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
 • Zájemci o farní tábor, který je určen pro děti od 3. třídy výš a uskuteční se ve dnech 2.- 9. srpna v Havlíčkově Borové, si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka na potřeby diecéze činila 9 600 Kč a byla odeslána. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  14. 6. 2009
  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30 hod.
  MŠE SVATÁ NENÍ
  Za farnost – eucharistický průvod městem
  Za Josefa a Marii Bencovy a jejich rody
  Pondělí –
  15.6. 2009
  PAMÁTKA SV.VÍTA, MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Františka a Ladislava Kropáčkovy
  Úterý –
  16.6. 2009
  18.30 hod. Za Márii Močubovou, rodiče a dva bratry
  Středa –
  17.6..2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  MŠE SVATÁ V DOLNÍ JABLONNÉ
  Čtvrtek –
  18.6. 2009
  18.30 hod. Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
  Pátek –
  19.6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
  8.00 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Vavrouchovy a Němcovy
  Za rodinu Linhartovu a Zadákovu
  Sobota –
  20.6. 2009
  PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
  7.00 hod. Za rodinu Sobotkovu
  Neděle –
  21.6. 2009
  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  14.00 hod.
  Za Josefa a Marii Bořilovy a celý rod
  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost
  POUTNÍ MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ

Upozornění

 • Dnes po ranní i druhé mši svaté na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2009.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření. V 19.30 hod. ve farním sále setkání s rodiči prvokomunikuntů
 • V sobotu v 8.30 hod. na faře začíná setkání pro děti, které poprvé přistoupí ke svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. Setkání skončí přibližně v 16.30 hod.
 • Na neděli připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá spojená s eucharistickým průvodem začne v 9.00 hod. Slavnostní liturgii bude předsedat generální vikář Mons. Tomáš Holub. Vás i Vaše příbuzné a známé zvu na tuto krásnou slavnost. Prosím maminky, aby vypravily své dcery za družičky. Sraz družiček a ministrantů je v 8.30 hod. na faře.
 • V zákristii si můžete zakoupit brožůrku Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. Cena činí 30 Kč.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  7. 6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Antonína Doláka, rodiče, sestru a za rod Novotných
  Za farnost
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí –
  8.6. 2009
  7.30 hod. Za rodiče Šindelářovy a dva syny
  Úterý –
  9.6. 2009
  18.30 hod. Za Marii a Jana Kasalovy a jejich rodiče
  Středa –
  10.6..2009
  7.30 hod.
  14.00hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Lédlovy, syny Jiřího a Karla a celý rod
  Pohřeb pana Ladislava Pospíchala z Modlíkova
  MŠE SVATÁ V OLEŠENCE
  Čtvrtek –
  11.6. 2009
  PAMÁTKA SV. BARNABAŠE,APOŠTOLA
  18.30 hod. Za rodiče Jarošovy
  Pátek –
  12.6. 2009
  18.30 Za Vladimíra Jelínka, rodiče a celý rod
  Sobota –
  6.6. 2009
  PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
  7.00 hod. Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu
  Neděle –
  7.6. 2009
  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.

  MŠE SVATÁ NENÍ
  Mše svatá s eucharistickým průvodem – Za farnost
  Za Josefa a Marii Bencovy a jejich rod


DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH

“Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život.

V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění.

Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.

Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích věřících takto: “Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo – nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením i duši jiných.”

Se svolením převzato z webu www.vira.cz

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. v kostele poslední májová pobožnost.
 • Ve čtvrtek po mši sv. modlitba před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek odpadá návštěva nemocných. Ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření. Na závěr mše sv. budou odměněni ministranti za svoji službu u oltáře. Na večerním setkání mládeže bude promítán jeden díl z cyklu EXIT 316.
 • V sobotu v 9.30 hod. pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 11. 00 hod. v Chotěboři začíná vikariátní setkání mládeže s poznávacími hrami o svatých. Přihlásit se musíte dnes. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V neděli po ranní mši svaté a po druhé mši svaté je možné na faře nahlásit intence na II. pololetí roku 2009.
 • V zákristii si můžete zakoupit brožůrku Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. Cena činí 30 Kč.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.
  • Děkujeme varhaníkům a dalším organizátorům za uspořádání benefiční zábavy na opravu varhan.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  31. 5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  1.6. 2009
  PAMÁTKA SV. JUSTINA,MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Miloslava Kasala a duše v očistci
  Úterý –
  2.6. 2009
  18.30 hod. Za manžele Sobotkovy, rodiny Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy a duše v očistci
  Středa –
  3.6..2009
  PAMÁTKA SV. KARLA LWANGYA DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  7.30 hod.
  10.00 hod.
  14.00hod.
  18.30 hod.
  Za Františku a Antonína Pohlovy
  Pohřeb pana Jaromíra Augustina z Nových Dvorů
  Pohřeb paní Marie Štefanové v Žižkově Poli
  MŠE SVATÁ V OLEŠENCE NEBUDE
  Čtvrtek –
  4.6. 2009
  18.30 hod. Za Miloslava Kasala, syna, dceru, ten rod, rodinu Řezníčkovu
  Pátek –
  5.6. 2009
  PAMÁTKA SV. BONIFACE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  10.00 hod.
  14.00 hod.
  18.30 hod.
  Pohřeb pana Havlíčka v Žižkově Poli
  Pohřeb pana Jaroslava Kunstára ve Stříbrných Horách
  Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany
  Sobota –
  6.6. 2009
  PAMÁTKA SV. NORBERTA, BISKUPA
  7.00 hod. Za Jana Rázla a rodiče
  Neděle –
  7.6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Antonína Doležala, rodiče, sestru a rod Novotných
  Za farnost
  ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na pouť do Šlapánova. Začátek mše sv. v 16.00 hod. Mše sv. je určena nejen pro cyklisty. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému.
 • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.V 18.00 hod. novéna k Duchu Svatému a v 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu od 14.00 hod. v areálu fary začne zábavné odpoledne, které pořádá oblastní charita Havlíčkův Brod a je určeno pro tříkrálové koledníky a dobrovolníky. Odpolední setkání završí mše sv. v 18.00 hod. za účasti Mons. Suchára. Večer ve farní stodole se uskuteční benefiční zábava. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Srdečně zvou pořadatelé.
 • V neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého při mši sv. bude požehnána zrestaurovaná soška sv. Floriána, která bude následně umístěna do výklenku v opravené ohradní zdi.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  24. 5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miroslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miroslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – za farnost
  Pondělí –
  25.5. 2009
  7.30 hod. Za Otakara Lišku a sestru Miloslavu
  Úterý –
  26.5. 2009
  PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
  18.30 hod. Za rod Landů, Fišarů, Sobotků a Niklů
  Středa –
  27.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za úmysl dárce
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek –
  28.5. 2009
  18.30 hod. Za manžele Věřenských a duše v očistci
  Pátek –
  29.5. 2009
  18.30 hod. Za Annu a Václava Hausváterovy
  Sobota –
  30.5. 2009
  PAMÁTKA SV. ZDISLAVY
  18.00 hod. Za biřmovance
  Neděle –
  31.5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen a v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • Na čtvrtek připadá slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. pracovní setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. Setkání mládeže se ponese v duchu tanečního večera.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ministranti mají na programu pěší pouť do Věžnic. Sraz v 7.15 hod. na faře. Sebou vezměte pláštěnku, sportovní obuv, svačinu.
 • V neděli v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na farní cyklistickou pouť do Šlapánova. Mše sv. v kostele sv. Pavla ve Šlapánově začíná v 16.00 hod. Pouť se koná v roce sv. Pavla a je možné při ní získat plnomocné odpustky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu. Večer v Přibyslavi nebude mše sv. ani májová pobožnost.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za organizaci májového putování do Dvorka.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  17. 5. 2009
  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za rodiče Rázlovy a syna
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  18.5. 2009
  7.30 hod. Za Františka Zrnu, rodiče, sourozence a celý rod
  Úterý –
  19.5. 2009
  18.30 hod. Za Tomáše Řezníka
  Středa –
  20.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Svobodovy a dva syny
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek –
  21.5. 2009
  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
  Doporučený svátek
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Flesarovy, Dohnalovy, Josefa Poláka, celou rodinu a duše v očistci
  Za rod Hladíků a Macků
  Pátek –
  22.5. 2009
  18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, dceru, syna a snachu Marii
  Sobota –
  23.5. 2009
  7.00 hod. Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího, rodiče a sourozence
  Neděle –
  24.5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miloslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miloslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – Za farnost

Konal se v neděli 26. dubna 2009 v našem farním kostele a zavítala k nám kapela s atypickým názvem: Martinova prázdná kapsa. Ukázalo se ale, že je to parta muzikantů, kteří nejsou žádní nováčci. Hrají spolu od roku 1993, objeli kus republiky s několika vlastními hudebními pásmy (Dokonalá svoboda, Malý princ, Jako moře, Smlouva), natočili si několik CD… Některé z nás překvapilo, že jejich písničky (tedy písničky kapelníka Martina Gřivy) vlastně známe ze zelené i oranžové Hosany. No a teď jsme je tu měli živé!!!

Martinova prázdná kapsa (www.martinovaprazdnakapsa.cz) je 6 zpívajících muzikantů (profesí od lékařů přes vedoucího prodejny hudebních nástrojů, technika v Radiu Proglas až po tajemníka a studenta) s mnoha nástroji (kytary, baskytary, mandolína, trombón, trubka, klavír). Během velmi příjemného a pohodového hodinového koncertu jsme si poslechli krásné autorské skladby kapelníka a v písničkách prošli třeba Starým i Novým zákonem… Těšíme se na jejich nové CD „Světlo v temnotách“, které by letos mělo vyjít…

Děkujeme kamarádům z Kroměříže za hezké odpoledne a děkujeme všem, kteří přispěli na opravu našich varhan.

Náhled několika obrázků z koncertu je níže. Bohatá fotogalerie z celého dne a z koncertu je umístěna na stránkách Martinovy prázdné kapsy.

Jan Štěpančík a Marie Zrzavá