Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. v kostele VII. benefiční koncert na opravu varhan. Účinkuje křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa. Srdečně zvou varhaníci.
 • Následující týden je věnován modlitbám za duchovní povolání. Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace na tento úmysl. Věnujte modlitbám za duchovní povolání patřičnou pozornost.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 18.00 hod. májová pobožnost. V 18.30 hod. mše sv. V 19.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • Po celý měsíc květen budou každý den od 18.00 hod. v kostele májové pobožnosti. Všechny vás srdečně zveme k chválám Královny máje.
 • Minulou neděli ve všech kostelích proběhlo sčítání návštěvníků bohoslužeb. V našem kostele bylo přítomno na obou mších svatých 510 věřících.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na úhradu nákladů spojených s návštěvou Sv. otce v naší zemi.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
26. 4.2009
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludvíka Lána a ten rod
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy, Krškovy a celý rod
Za farnost
Pondělí –
27.4. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kunstárovu
Úterý –
28.4. 2009
18.30 hod. Za rodiče Zadákovy, sourozence a syna
Středa –
29.4.2009
SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
OLEŠENKA
Čtvrtek –
30.4. 2009
14:00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Libora Freudla
Za rodiče Kamarádovy celý rod
Pátek –
1.5. 2009
PAMÁTKA SV. JOSEFA, DĚLNÍKA
18.30 hod. Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Sobota –
2.5. 2009
PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Za P. Jana a P. Karla Filipovy, rodiče a celý rodi
Neděle –
3.5. 2009
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Jménem přibyslavských varhaníků všechny srdečně zvu na v pořadí již VII. benefiční koncert na záchranu varhan. Na koncertě vystoupí křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa z Kroměříže, jejímž kapelníkem je Martin Gřiva – autor několika desítek písní, které jsou publikovány v zeleném a oranžovém zpěvníku Hosana.

Malou ochutnávku svých písní a pozvánku na koncert nám vystupující nabídnou během mše sv. od 9:30 hod. při přijímání.

Koncert se bude konat v neděli 26.4.2009 v přibyslavském farním kostele od 15:00 hod. Během koncertu bude možné přispět finančním darem určeným na opravy varhan.

Přijměte srdečné pozvání.

Upozornění

 • Dnes od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční velikonoční florbalový turnaj. Turnaj je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. V 15.00 hod. setkání manželů na faře.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 15.00 hod. na faře sraz ministrantů, kteří odjíždějí na diecézní setkání ministrantů do Kutné Hory. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. mše sv.
 • V neděli v 15.00 hod. v kostele VII. benefiční koncert na opravu varhan. Hraje křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na návštěvu Sv. otce v naší zemi a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
19. 4.2009
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
20.4. 2009
7.30 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany/td>
Úterý –
21.4. 2009
18.30 hod. Za rodinu Dobrovolných a celý rod
Středa –
22.4.2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Zdeňka Stránského
NOVÉ DVORY
Čtvrtek –
23.4. 2009
SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Pátek –
24.4. 2009
PAMÁTKA SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Josefa Henzla a rodiče
Sobota –
25.4. 2009
SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
7.00 hod. Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Neděle –
26.4. 2009
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludvíka Lána a ten rod
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy, Krškovy a celý rod
Za farnost

Upozornění

 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše sv.
 • V úterý a ve středu nebudou slouženy mše svaté.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
 • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
 • V neděli 19.4. od 13. – 17.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční pro žáky 2. stupně ZŠ velikonoční turnaj ve florbale. Zájemci se mohou hlásit ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme farnímu sboru za doprovod velikonoční liturgii, ministrantům za jejich službu u oltáře, panu kostelníkovi za přípravu kostela, dárcům za příspěvky na výzdobu kostela. Poděkování patří těm, kteří prodlévali u Božího hrobu a také všem ostatním, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních Velikonoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
12. 4.2009
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
Za Františka Bořila a ten rod
Za farnost
Pondělí –
13.4. 2009
Pondělí velikonoční
8.00 hod.
9.30hod.
11.00hod.
Za rodiče Havlíčkovy a sourozence
Za Simonu Přibylovou a zemřelé Kamarády
ŽIŽKOVO POLE/td>
Úterý –
14.4. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
15.4.2009
8.00 hod.
18.30 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
16.4. 2009
14.00hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Stanislava Bence
Na poděkování
Pátek –
17.4. 2009
18.30 hod. Za Jiřího a Marii Freudlovy a jejich rodiče
Sobota –
18.4. 2009
7.00 hod. Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu
Neděle –
19.4. 2009
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očis.
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Milý Petře, zrcadlo našich zrad

Milý Petře,

když ti píšu, myslím znovu na onen večer, kdy stál Ježíš před soudem a byl pak odsouzen k smrti a ty ses na dvoře ohříval u ohně. Tam jsi ho zapřel.

Sázím se, že když jsi zradil Ježíše, pak přestože jsi byl tak blízko u ohně, aby ses zahřál v nočním chladu, mrazilo tě na celém těle a u srdce. Vždyť když někdo miluje, ale uvědomí si, že chybil, srdce mu zledovatí!

Proléval jsi slzy, když sis uvědomil, cos udělal, protože je pravda, co o tobě píše Heinz: „Petr nezapírá Ježíše z pouhé zbabělosti. Nikdy se neprojevil jako zbabělec. Nechybí mu charakter, ochabuje jeho víra.“

Ježíš přece věděl, že ho zapřeš, a přece ti chtěl jednoho dne odhalit tvé poslání a řekl ti: „Petře, na tobě zbuduji svou církev.“ Pro Ježíše, pro ostatní učedníky, pro křesťany všech dob jsi vždycky představoval víru, měl jsi vůdčího ducha. A přece jsi zradil Mistra. Proč? Snad proto, že Bůh, který neponechává nikdy nic náhodě, chtěl nám tvým prostřednictvím říct, že přes naše slabosti nás miluje nekonečnou láskou.

Milý Petře, když uvažuji o tom, co se ti přihodilo, myslím na naši křehkost, na naši malověrnost, na naši omezenou lásku k Bohu, na naše sobecké zájmy.

Naše víra, často zárodečná, nás často vede k tomu, abychom si vytvořili „boha“ k svému užívání a konzumování nebo morálku přizpůsobitelnou každé situaci. Jsme jako ty, Petře, když zapíráme Ježíše v malých nebo velkých životních zkouškách, při kterých by zralá víra vnukala naopak naprostou důvěru v Boha, jistotu, že za onou otřesnou nebo dramatickou událostí chce nám dát Bůh znamení milosrdenství.

Milý Petře, tvá zrada mi také připomněla a trochu oživila, co cítil Ježíš při tvém zapření. Také toto utrpení mělo být zřejmě součástí jeho pašijí.

Biblická moudrost nás napomíná: „Přítel je poctivý, i když tě zraňuje, nepřítel tě klame, i když tě líbá … Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“ Jaké hluboké zklamání, jakou hořkost a sklíčenost v sobě pociťujeme, když shledáme, že jsme byli zrazeni, obelstěni někým, s kým nás pojilo hluboké přátelství!

Ale Ježíš tě neodsoudil, dokonce tě měl i nadále rád. Když máme někoho rádi, milý Petře, nedovedeme přát zlo tomu, kdo nám je působí. Jakmile máme nenávistné pocity vůči někomu, koho milujeme a kdo nám ublížil, je to známka, že naše láska nebyla pravá, že to nebylo upřímné přátelství.

Je doba, kdy se mají dokázat city mezi osobami, láska, úcta, náklonnost. Sirachovec říká: „Přítel tě miluje za každé okolnosti, je to bratr v den protivenství.“

Milý Petře, také nám se stává jako tobě, že milujeme přítele, a přece ho zapřeme. Ale důležité je, abychom uměli uznat své křehkosti a snažili se je odstranit. Díky za tvé slzy lítosti a za pokání! Poučil jsi mě, že naděje nikdy nepřestává, že se hodí vždy a pro všechny. Bezpečná naděje z vědomí, že Někdo nás bez ohledu na naše viny miluje.

Se svolením zpracováno z knihy: Otevřené dopisy (Francesco Armenti),kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství a převzato z webu www.vira.cz


VELKÝ PÁTEK

Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení Páně.

Ty mají tří části:

Bohoslužbu slova (ve které se čtou pašije)

přímluvami za celý svět

uctívání kříže; přijímání.

Velký pátek je postním dnem – postem od masa a újmy v jídle. Je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání

Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb.

v Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích.

Tento den se tato část evangelií čte v tzv. pašiích. (Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry, při nichž se tyto události nečetly ale hrály)

Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě – není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, …)

Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí.

Se svolením převzato z webu www.vira.cz


ZELENÝ ČTVRTEK

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí…

Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země“ nebeského království.

Se svolením převzato z webu www.vira.cz