Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. u Syberů začátek farního vánočního hokejevého turnaje určeného pro všechny věkové skupiny. Podle počasí se bude hrát na bruslích a s pukem nebo jen v botách a tenisákem. Hráči i fandové jsou srdečně zváni.
 • Ve středu v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2008 a zároveň budeme prosit o Boží požehnání do nastávajícího nového roku. Po mši svaté jsou všichni zváni – včetně dětí – na faru na přípitek. Na faře je možné se zdržet podle libosti a společně slavit konec roku. Nápady na společný program jsou vítány.
 • Ve čtvrtek na Slavnost Matky Boží Pannz Marie budou slouženy mše svaté jako v neděli. V tento den je povinná účast věřících na mši svaté.
 • V pátek navštíví kněz naše nemocné. Prosím, oznamte nemocným návštěvu kněze. V 17. 00 hod. adorace a v 18.00 hod. mše svatá.
 • V neděli na Slavnost Zjevení páně ( Tří králů) při mši svaté kněz požehná vodu, křídu a kadidlo a zlaté věci (přívesky), které si přinesete. Posvěcenou vodu, kadidlo a křídu si věřící mohou odnést do svých domovů.
 • Zájemci o přijetí svátosti biřmování,se mohou zapisovat v zákristii. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 v 9.30 hod. na faře.
 • Zájemci o diecézní časopis IKD se mohou zapsat v zakristii a složit předplatné ve výši 200Kč.Nové číslo IKD je připravené k vyzvednutí v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme panu kostelníkovi, panu Kunstárovi, paní Peřinové,paní Růčové, paní Havlíčkové a paní Kuncové za vánoční výzdobu kostela.
 • Děkujeme chrámovému sboru a skupině Cum Laude za hudební doprovod liturgie.
 • Děkujeme všem, kteří připravili vánoční bohoslužbu pro obyvatele domu s pečovatelskou službou.
 • Děkujeme dětem za přípravu a provedení vánočního divadelního představení.
 • Děkujeme za vaše příspěvky do sbírek. Výše vánočních sbírek bude oznámena následující neděli.
 • S panem kaplanem děkujeme za přání a dary,kterými jste nám udělali velkou radost. Všem upřímné zapla´t Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
28.12. 2008
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost
Pondělí –
29.12. 2008
7.30 Za rodiče Havlíčkovi, za dar zdraví a za duše v očistci
Úterý –
30.12. 2008
18.00 Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci
Středa –
31.12. 2008
PŘIPOMÍNKA SV. SILVESTRA I.,PAPEŽE
16.00 hod. Na poděkování za rok 2008 s prosbou o Boží požehnání do roku 2009
Čtvrtek –
1.1. 2009
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Zasvěcený svátek
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa Klementa, rodiče, bratra a duše v očistci
Za Zdeňka a Miroslava hrubých, rodiče a celý rod
Za farnost
Pátek –
2.1. 2009
PAMÁTKA SV. BAZILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NARIÁNSKÉHO
18.00 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Sobota –
3.1. 2009
NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
7.00 hod. Za Otakara a Ludmilu Kohoutovy a celý rod
Neděle –
4.2. 2009
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. setkání manželů na faře. V 17.30 hod. společná modlitba rodičů a dětí. V 18.30 hod. slavnostní večeře mládeže.
 • V pondělí v 7.00 rorátní mše svatá pro děti i dospělé.Zvláště zveme ministranty. Po mši svaté společná snídaně na faře a po snídani ministranti ozdobí stromeček.
 • Ve středu na Štědrý den v 16.00 hod. v kostele dětská „půlnoční mše svatá“. Zveme děti a ostatní, kteří se nemohou dostavit na mši svatou ve 24. 00 hod.
 • Ve čtvrtek v 16. 00 hod. v kostele dětské vánoční představení. Srdečně zvou děti.
 • V pátek 19.00 hod. v kostele zpívání koled za doprovodu varhan. Srdečně zvou varhaníci.
 • V sobotu mše svatá v 8.00 hod. Při této mši svaté bude požehnáno víno, kterým si následně připijeme Na požehnání si můžete přinést i svoje víno..
 • V neděli na svaték Svaté rodiny manželé obnoví svůj slib a přijmou požehnání. V 15.00 hod. u Syberů začátek farního vánočního hokejevého turnaje určeného pro všechny věkové skupiny. Podle počasí se bude hrát na bruslích a s pukem nebo jen v botách a tenisákem. Hráči i fandové jsou srdečně zváni.
 • Zájemci o přijetí svátosti biřmování,se mohou zapisovat v zákristii. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 v 9.30 hod. na faře.
 • Zájemci o diecézní časopis IKD se mohou zapsat v zakristii a složit předplatné ve výši 200Kč.
 • Sbírky ze Štědrého dne, Slavnosti Narození Páně a ze Štěpána budou určeny na kontribuce ( fond solidarity v rámci církve).

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
21.12. 2008
4. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
22.12. 2008
7.00 Za Ladislava Jeřábka
Úterý –
23.12. 2008
18.00 Za rodiče Za rodiče Henzlovy, sourozence a děti
Středa –
24.12. 2008
ŠŤĚDRÝ DEN
7.30 hod.
16.00 hod.
24.00 hod
Za kněžská povolání
Za děti a mládež
Za farnost
Čtvrtek –
25.12. 2008
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jana Macha, manželku Marii a celý rod
Za Františka Bořila a duše v očistci
STŘÍBRNÉ HORY
Pátek –
26.12. 2008
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
8.00
9.30
11.00
Za Aloise Musila, manželku Marii a celý rod
Za manželé Kasalovy, ten rod a rodinu Řezníčkovu
ŽIŽKOVO POLE
Sobota –
27.12. 2008
SVÁTEK SVATÉHO JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
8.00 hod. Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Neděle –
28.12. 2008
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost

Upozornění

 • Dnes od 13.00 hod. ve sportovní hale vánoční turnaj ve fotbale. Fotbalový turnaj je určen pro žáky II. stupně ZŠ. V 15.00 hod. setkání žen na faře
 • V pondělí v 7.00 rorátní mše svatá pro děti i dospělé.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. adorace . Od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté budou vyhodnoceni ministranti za svou službu. V 19.15 hod. setkání Pastorační a ekonomické rady na faře.
 • V sobotu v 9.00 hod. adventní mše svatá v pečovatelském domě. V 13.30 v kostele začne předvánoční zpovídání. Využijte této příležitosti k dobré duchovní přípravě na Vánoce! Přijďte v čas! V kostele bude přítomen prodejce křesťanské literatury.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. společná modlitba rodičů za děti. V 18.30 na faře slavnostní večeře mládeže. Mladí jsou zváni k společné modlitbě i k slavnostní tabuli.
 • Zájemci o přijetí svátosti biiřmování, kteří splňují podmínky k přijetí svátosti biřmování, se mohou zapisovat v zákristii. Zájemce musí dosáhnout alespoň 14 let věku. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 v 9.30 hod. na faře. Bližší informace získáte ve farním listu.
 • Prosím maminky ministrantů, aby svým synům vyprali a vyžehlili ministrantské oblečení.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
14.12. 2008
3. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za JosefaKonfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
Za Františka Šímu a rodiče
Pondělí –
15.12. 2008
7.00 Za rodinu Kunstárovu
Úterý –
16.12. 2008
18.00 Za rodiče Oulehlovy, syna Karla a Pavla Souška
Středa –
17.12. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Boží ochranu a požehnání pro Káju a rodiče
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
18.12. 2008
18.00 hod. Za kamaráda Láďu a jeho rodinu
Pátek –
19.12. 2008
18.00 Za rodiče Rázlovy a syna
Sobota –
20.12. 2008
7.00 hod.
9.00 hod
Za Marii Blažkovou, sestru Ludmilu a rodiče
MŠE SVATÁ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ
Neděle –
21.12. 2008
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Na pondělí připadá Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU. Je to církví doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po mši svaté jste zváni na biblickou hodinu.
 • V pátek na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. adorace . Od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V neděli od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční vánoční turnaj ve fotbale. Fotbalový turnaj je určen pro žáky II. stupně základní školy.
 • Děti a mládež mají u bočního otáře připravené adventní snažení.
 • Zájemci o přijetí svátosti biiřmování, kteří splňují podmínky k přijetí svátosti biřmování, se mohou zapisovat v zákristii. Zájemce musí dosáhnout alespoň 14 let věku. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 na faře. Bližší informace získáte ve farním listu.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. na potřeby farnosti.
 • Sbírka z minulé neděle činila 10 672 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
7.12. 2008
2. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Václava Matějíčka
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
8.12. 2008
SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU
7.00 hod.
18.00
Na úmysl dárce
Za manželé Matějkovy
Úterý –
9.12. 2008
18.00 Za rodiče Pospíchalovy, oboje rodiče a zetě Jaroslava
Středa –
10.12. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Otakara Veselého, oboje rodiče a zetě Jiřího
OLEŠENKA
Čtvrtek –
11.12. 2008
18.00 hod. Za Marii Mášovou a duše v očistci
Pátek –
12.12. 2008
16.30 Za Františku a Antonína Kulhánkovy a ten rod
Sobota –
13.12. 2008
PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
7.00 hod. Za manželé Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Neděle –
14.12. 2008
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
Za Františka Šímu a rodiče