Pozdrav papeže Benedikta XVI. při návštěvě Pražského Jezulátka

Praha, kostel Panny Marie Vítězné, sobota 26. září 2009

Ctihodní páni kardinálové,

vážený pane primátore a starostové,

vážení představitelé veřejného života,

milí bratři a sestry,

milé děti,

obracím se na vás všechny se srdečným pozdravem. Jsem rád, že mohu navštívit tento kostel, zasvěcený Panně Marii Vítězné, ve kterém je uctívána soška Jezulátka, známá po celém světě jako „Pražské Jezulátko“. Děkuji Mons. Janu Graubnerovi, předsedovi České biskupské konference, za přivítání jménem všech biskupů. Uctivě zdravím pana primátora i ostatní představitele občanského a církevního života, kteří se chtěli zúčastnit tohoto setkání. Zdravím vás milé rodiny, které jste se v tak hojném počtu dostavily.

Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení, k všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazareta, svěřený Prozřetelností do laskavé péče Marie a Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí o bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny je svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a pro budoucnost lidstva.

Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy naším bratrem, a jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí. Kéž by si to uvědomila i naše společnost! Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je, protože ve tváři každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy či kultury, se zří Boží obraz.
To platí především pro děti. Ve svatém Pražském Jezulátku rozjímáme dětskou krásu a náklonnost, kterou Ježíš Kristus vždy projevoval nejmenším, jak čteme v evangeliu (srov. Mk 10,13-16). Kolik dětí však dnes nikdo nemiluje, nepřijímá a ani si jich neváží! Kolik dětí je obětí násilí a různých forem zneužívání bez jakýchkoli zábran! Kéž by dětem byly zaručeny úcta a pozornost, které jim náleží: děti jsou budoucností a nadějí lidstva.

Chtěl bych nyní říci několik slov přímo vám, milé děti, a vašim rodinám. Na setkání se mnou jste přišli ve velkém počtu a za to vám ze srdce děkuji. Vy, kdo jste milí srdci Jezulátka, opětujte jeho lásku a podle jeho příkladu buďte poslušní, vlídní a laskaví. Učte se být jako on oporou svých rodičů. Buďte skutečnými Ježíšovými kamarády a vždy se k němu s důvěrou obracejte. Modlete za sebe, za své rodiče, příbuzné, učitele a kamarády, a modlete se i za mne. Ještě jednou vám děkuji za přijetí a ze srdce vám žehnám a vyprošuji vám všem ochranu svatého Jezulátka, jeho Neposkvrněné Matky a svatého Josefa.

Upozornění

 • V pondělí bude sloužena mše sv. za členy živého růžence. Po mši svaté jsou účastníci mše sv. zváni na faru na pohoštění.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu v 9.30 hod. v kostele pokračuje příprava na biřmování i s kmotry. V 9.30 hod. v kostele nácvik asistence na biřmování.
 • V neděli bude dopoledne sloužena pouze jedna mše sv. a to v 9.30 hod. Pan biskup Mons. Dominik Duka při ní udělí svátost biřmování. Na tuto krásnou slavnost jste všichni srdečně zváni. Upozorňuji, že část kostela obsadí biřmovanci spolu s kmotry. Kdo nevydržíte stát, vezměte sebou sedačky. Biřmovanci zaujmou svá místa s kmotry v 9.00 hod. Sraz asistence k nácviku v 8.45 hod. Prosím o dochvilnost.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Díky pořadatelům a účinkujícím za realizaci letošního ročníku Přibyslavského nocturna.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
4.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Františka Havlíčka, jeho rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá
Pondělí
5.10. 2009
7.30 hod.
10.00 hod.
Za členy živého růžence
Pohřeb paní Věry Zrnové
Úterý
6.10. 2009
18.30 hod. Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Středa
7.10. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Věru Břízovou a duše v očistci
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
8.10. 2009
18.30 hod. Za Stanislava a Marii Horkých a celý rod
Pátek
9.10. 2009
18.30 hod. Za Annu a Františka Rymešovy a bratra Václava
Sobota
10.10. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Vladimíra Omesea ten rod
Neděle
11.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
BIŘMOVÁNÍ – Za farnost
Za Libora Freudla, Marii, Jiřího a ten rod

Druhá hlavní pouť v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích 4.10. 2009 v 10.hodin.

Pouť ke sv. Fastyně

4.10.2009 v 10:00 hlavním celebrnatem pouti k sv. Faustině bude brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Po mši sv. biskup požehná nově postavenou křížovou cestu v areálu kostela Božího milosrdenství. Všichni jste srdečně zváni k neopakovatelným chvílím ve společenství kněží, biskupa a Vás všech poutníků.

PROGRAM:

9.00 Příležitost ke svátosti smíření

10.00 MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM KŘÍŽOVÉ CESTY(slouží Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský)

14.30 Příležitost ke svátosti smíření

15.00 Adorace

15.30 KŘÍŽOVÁ CESTA (poprvé v nově požehnaném areálu)

16.30 MŠE SVATÁ ke svaté Faustyně (slouží otcové pallotini)

Na cestu do Slavkovic Vám všem vyprošujeme, na přímluvu sv. Faustyny
Boží požehnání a těšíme se na Vás!

Otcové pallotini

Podrobné informace naleznete zde.

Upozornění

 • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace před NSO s modlitbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví nemocné. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. mše svatá, kterou bude sloužit novokněz P. Milan Rompotl. P. Milan Rompotl udělí novokněžské požehnání.
 • Od pátku do neděle proběhne Přibyslavské nocturno. Na bohatý program vás zvou pořadatelé.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ve 14.00 hod. na faře začíná ministrantská schůzka.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství v královéhradecké diecézi vynesla částku 9560 Kč a byla již na příslušný účet odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.9. 2009
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Na úmysl dárce
MŠE SVATÁ NENÍ
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
28.9. 2009
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
8.00 hod.
9.30 hod.
Za P. Václava Konfršta, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Úterý
29.9. 2009
SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18.30 hod. Za Marii a Františka Pátkovy a jejich rodiče
Středa
30.9. 2009
PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za dp. Františka Krále a jeho rodiče
Pohřeb paní Marty Močubové
OLEŠENKA
Čtvrtek
1.10. 2009
PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE
18.30 hod. Za rod Zábranů a duše v očistci
Pátek
2.10. 2009
PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
18.30 hod. Za zemřelé kamarády
Sobota
3.10. 2009
7.00 hod. Za Anežku a Václava Hausváterovy a jejich rodiče
Neděle
4.10. 2009
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Františka Havlíčka, jeho rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

Upozornění

 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. jste zváni do farního sálu na farní biblickou olympiádu. Vítězná družstva budou odměněna.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • V neděli 27.9. bude v Přibyslavi sloužena jedna mše svatá v 8.00 hod.
 • Na slavnost sv. Václava 28.9. budou slouženy mše sv. v 8.00 a v 9.30 hod.
 • Ve čtvrtek 1.10. po mši sv. modlitba před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek 2.10. navštíví kněz naše nemocné. Večerní mši sv. bude sloužit novokněz P. Milan Rompotl a na závěr mše svaté udělí novokněžské požehnání. 2. 10. začíná Přibyslavské nocturno, na které jste pořadateli srdečně zváni.
 • V sobotu 3.10. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • V zákristii si můžete vyzvednout vstupenky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální. Společný odjezd mládeže do Staré Boleslavi je stanoven na 17.30 hod. v neděli 27.9. z vlakového nádraží.
 • V boční lodi kostela je možné zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2010. Cena kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude k tomuto účelu odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
21.9. 2009
SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
7.30 hod. Za Jarmilu Holubovou a její rodinu
Úterý
22.9. 2009
18.30 hod. Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa
23.9. 2009
PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Kubíčkovu
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
24.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Půžovy, da syny, rodiče Svobodovy a syna Rudolfa
Pátek
25.9. 2009
18.30 hod. Za Boženu a Karla Balounovy
Sobota
26.9. 2009
7.00 hod. Na úmysl dárce
Neděle
27.9. 2009
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Na úmysl dárce
MŠE SVATÁ NEBUDE
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V úterý v 18.45 hod. na faře setkání členů chrámového sboru.
 • Od středy by měly být k dispozici lístky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální.
 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude odeslána na příslušný účet.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
13.9. 2009
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii Havlíčkovou, její sourozence a duše v očitci
Za farnost a město
Za rodiče Novotných, rody z obojí strany a vnuka Romana
Pondělí
14.9. 2009
SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
7.30 hod. Na poděkování za ukončená studia s prosbou o požehnání do nastávajícího školního roku
Úterý
15.9. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Středa
16.9. 2009
PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.9. 2009
18.30 hod. Za Miloslava a Emu Liškovy a celý rod
Pátek
18.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Lehrlovy, dva syny, vnuka Lukáše a duše v očistci
Sobota
19.9. 2009
8.00 hod. Za rodinu Sedlákovu, Královu a duše v očistci
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE