SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Upozornění

Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.30 hod. na faře biblická hodina.
V pátek kněz navštíví nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.30 hod. svátost smíření a od 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. ve farní stodole začíná Přibyslavské nocturno 2008. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace získáte na plakátech nebo v Přibyslavském občasníku.
Zvláště v měsíci říjnu nás církev vybízí k modlitbě růžence. Pamatujme na tuto krásnou modlitbu v rodinách, v kostele, v kaplích.

Poděkování

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle28.9. 2008 8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, souroz. a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí29.9. 2008 7.30 hod. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Za rodinu Blažkovu a Jurčicovu
Úterý30.9. 2008 18.30 hod. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Středa1.10. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve
Za Františka Šrámka a manželku
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek2.10. 2008 18.30 hod. Památka svatých andělů strážných
Za kamarádku a její rodinu
Pátek3.10. 2008 18.30 hod. První pátek v měsíci
Za Antonína a Ludmilu Bártovy a děti
Sobota4.10. 2008 7.00 hod. Památka sv. Františka z Assisi
Za rod Zábranů
Neděle5.10. 2008 8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farnost
Za rodiče Prchalovy, jejich syny a snachy
ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ

Dne 12. září 2008 proběhla vernisáž výstavy „Mladých amatérských výtvarníků a fotografů z Vysočiny“ s názvem „Mladí umělci čarují“.

Dobrovolné vstupné je věnováno na opravu přibyslavských varhan.

Děkujeme hlavní pořadatelce výstavy slečně Lence Bukovské, a všem, kteří zde své práce prezentují – jmenovitě: Lucii Farkové, Lukáši Králi, Ludmile Šejstalové a Lence Štukhejlové. Děkujeme také zaměstnancům KZM za zaštítění výstavy.

Výstava probíhá v budově Kulturního domu v Přibyslavi do konce listopadu 2008. Srdečně Vás na tuto výstavu zveme.

 

Karel Březina a Marie Zrzavá

Pozvánka

Dne 11. září 2008 byla zahájena prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Srdečně Vás zveme na tuto výstavu, kterou můžete navštívit v prostorách Kurfürstova domu do konce října 2008.

Výtěžek z prodeje grafických listů bude věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Rádi bychom poděkovali paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy. Zaměstnancům KZM děkujeme za zaštítění této akce.

 

Update 1. 12. 2008

Po ukončení výstavy činil výtěžek z prodeje 7 500,- Kč a byl předán P. Zdeňku Kubešovi k výše zmíněnému účelu. Srdečně všem děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá

17. – 18. října ve Vežnicích v kulturním sále
Začátek: v pátek v 18:00 mší svatou ve věžnické kapli

Předpokládaný konec: v sobotu v 16:00

Na programu:

 • katecheze P. Pavla Sandtnera
 • tance s profesionálními tanečníky – jive, rumba, walz, tango
 • modlitba
 • oběd

S sebou:

 • spacák a karimatku (přespíme v sále),
 • pohodlné oblečení a boty na tanec
 • taneční náladu,
 • 50 Kč na jídlo a určitě uvítáme buchty 🙂

Prosíme všechny, kterí se vikariátka zúcastní, aby se nahlásili do 10. 10. 2008 10h 10min Aničce Henzlové (mail: andulka.ja@seznam.cz, tel. 775 206 353) !!!

Upozornění

V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6.
– 9. třídy.  Od 17.30 hod. adorace a od 18.30 hod. dětská mše svatá.  V 19.30 hod. ve farním sále svědectví Jana
Málka o celosvětovém setkání mládeže.

V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka.

Poděkování

Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na církevní školství činila
10 435 Kč. 

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den

Hodina

Intence

Neděle – 21.9. 2008  
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí – 22.9. 2008 7.30 hod. Za Bohuslava Brychtu a duše v očistci
Úterý – 23.9. 2008  
18.30 hod.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Za rodinu Štefáčkovu, Němcovu, Rudolfa Mášu a duše v očistci
Středa – 24.9. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany
OLEŠENKA
Čtvrtek – 25.9. 2008 18.30 hod. Za Václava a Alžbětu Tachovských, rodiče a duše v očistci
Pátek – 26.9. 2008 18.30 hod. Za Václava a Marii Kasalovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
Sobota – 27.9. 2008  
7.00 hod.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem
Neděle – 28.9. 2008  
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

V pátek 19. září 2008 se uskutečnilo další pracovní zasedání Pastorační rady farnosti. Zde je krátká zpráva z tohoto zasedání.

Poznámka: Toto není oficiální zápis, ten najdete v nejbližší době jako obvykle na nástěnce v kostele.

Setkání zahájil otec Zdeněk Kubeš modlitbou a poté ve stručnosti připomněl události od posledního zasedání PR 16. května (inventura, Boží Tělo, farní pouť po Rakousku, první sv. přijímání, přibyslavská pouť, mše na náměstí, oprava zdi,…).

Plán akcí

V další části byl připomenut plán akcí na následující období. Vychází z pastoračního plánu farnosti a je doplněn o některé další body.

 • 26. září – povídání Honzy Málka o celosvětovém setkání mládeže v Sydney
 • 3. až 5. října – Přibyslavské nocturno
 • 10. října – farní biblická olympiáda pro všechny věkové skupiny
 • 18. a 19. října – taneční vikariátní setkání mládeže ve Vežnicích. Více na plakátku.
 • 26. října zve otec Pavel Sandtner ke společné oslavě jeho narozenin
 • 1. listopadu – vikariátní turnaj mládeže ve volejbale
 • 2. listopadu – po večerní mši sv. (17 hod.) pobožnost na hřbitově
 • 8. listopadu – udílení svátosti pomazání nemocných s následovným setkáním na faře

Diskuze, připomínky a dotazy

Poslední, nejdelší část setkání tvořila volná diskuze. Její nejzajímavější body jsou zde uvedeny nesetříděné tak, jak na farní radě zazněly:

 • Otec Zdeněk Kubeš byl od září jmenován administrátorem farnosti Nížkov.
 • Prožíváme rok sv. Pavla a tak byl vysloven návrh uspořádat příští rok zájezd právě po stopách sv. Pavla (Turecko apod.). Návrh bude posouzen a rozhodnut na příštím zasedání PR.
 • V rámci opravy ohradní zdi okolo fary je ještě potřeba odizolovat zeť ze strany od kostela. Za tímto účelem bude ještě jedna brigáda, pravděpodobně 11. října.
 • Návrh pořídit vlastní dataprojektor bude na základě předložených informací posouzen na příštím zasedání PR.
 • Farní ples se uskuteční pravděpodobně 24. ledna 2009.
 • Zazněla připomínka ke konání akcí ve farní stodole, které nepořádá farnost. Bylo by do budoucna vhodné po organizátorech těchto akcí (obzvláště vybírá-li se vstupné) požadovat nějaký příspěvek na provoz (voda, elektřina,…).
 • Diskuze ohledně zvonění umíráčku – na příštím zasedání by měl být předložen návrh na elektronický systém pro zvonění.
 • Návrh uspořádat během zimy farní zájezd do divadla.

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 21. listopadu 2008.

Upozornění

 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace a od 18.30 hod. dětská mše svatá.  V 19.30 hod. zasedání pastorační rady farnosti.
 • V sobotu v 8.00 hod. z autobusového nádraží odjezd na farní zájezd do Tišnova.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na nákup pomůcek k výuce náboženství činila 10 365 Kč. Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Neděle14.9. 2008
Svátek Povýšení svatého kříže
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Marii a Josefa Novotných, oboje rodiče a duše v očistci
NA NÁMĚSTÍ – Za farnost a město
Za Marii a Jana Němcovy
Pondělí 15.9. 2008
Památka Panny Marie Bolestné
7.30 hod. Na úmysl dárce
Úterý16.9. 2008
Památka sv. Ludmily, mučednice
18.30 hod. Za Miloslava Zadáka, Ladislava Linharta a bratra
Středa 17.9. 2008 7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany
NOVÉ DVORY
Čtvrtek 18.9. 2008 18.30 hod. Za Miloslava a Ludmilu Kasalovy, ten rod a rodinu Řezníčkovu
Pátek 19.9. 2008 18.30 hod. Za Františka Pometla a rodiče
Sobota 20.9. 2008
Památka sv. Ondřeje, kněze,
Pavla a druhů, mučedníků
7.00 hod. Za Josefa Fiedlera a duše v očistci
Neděle 21.9. 2008
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Vyvolat vzpomínky dokážou snad všechny lidské smysly. Dodnes, když cítím vůni bílých lilií, vybaví se mi vzpomínka smutná. Našim sousedům zemřela malá holčička Janička. Bylo jí jeden a půl roku. Byla krásná, roztomilá, jako panenka. Často jsme si s ní hrály, vozily jsme jí v kočárku, vodily za ručičku. Pak se rozstonala a i když byla v nemocnici, zemřela. Nepamatuji se vůbec na pohřeb, ale když kvetou a voní bílé lilie, objeví se mi před očima malá rakvička s Janičkou, doslova obloženou květy. Tolik kytiček jsme pro ní donesly, že byl z nich vidět jen její malý obličejíček. A nejvíc bylo lilií a nejvíce voněly. Kdybych si celý rok na Janičku nevzpomněla, vzpomenu si vždycky, když kvetou a voní tyto krásné květy. A že už je to pěkně dávno!

Prázdniny – to je dětství, voňavé lesy plné borůvek, malin, hub a z nich pak babičkou upečené a uvařené dobroty.  Horké léto, které nám tenkrát vůbec nevadilo. I když, co bychom si zapírali, také se nám pokaždé na ty borůvky nechtělo a což na houby! Na ty jsme museli časně ráno, sotva se rozbřesklo. A když jsme o žních museli dělat povřísla, tak jsme si často v duchu tajně přáli, aby přišla bouřka a byla chvíle odpočinku. To se ale pak musely snopy honem „panákovat“ a už se běželo domů. Tatínek s maminkou litovali, že to mohlo počkat, až to dokosí. Ale doma měli také co dělat a my děti jsme obyčejně někam zalezly s knížkou, nebo si šily na panenky. Když nás to omrzelo, už jsme klečely na lavici před domem a pozorovaly, jak je venku. Když jsme uznaly, že to jde, hned jsme toho využily. Vždyť ono bylo po té bouřce tak hezky!  Jak krásně se to brouzdalo na boso v loužích! Někdy bylo takové teplé blátíčko, jako hedvábné, které protékalo skrz prsty. Pak jsme zase našly louže na trávníku a nohy se docela dobře umyly. Tehdy jsme ještě neměli návsi a silnice zaasfaltované.  Když se nás takhle pár sešlo, radili jsme se, co s načatým večerem? To nebylo jednoduché – teď je to paráda! Děti vědí, že mohou sedět u televize nebo u počítače. Ale tenkrát? Každý měl jiný nápad a jeden lepší než druhej. Co kdybychom šly spát k někomu na seno?, nebo taky Vítkovi už mají letní jabka?, jo a na Franclovom poli už jsou lusky! Musí se na to rozumem – ještě je mokro, nejlepší bude to seno. Jestli nám to naši dovolí u nás na půdě a jestli budou smět kamarádky. Přes výstrahy, že se tam budeme bát, že se nám netopýři zapletou do vlasů, že po nás polezou pavouci, nám to naši dovolili.

Ještě nám maminka dala deky, aby nás seno nepíchalo a tatínek baterku, abychom viděly na ustlání a „dobrou noc, nebreptejte dlouho a taky se nezapomeňte pomodlit“. Jestli jsme se pomodlily, už se nepamatuju, ale pamatuju se, že to byla krása. Když začalo znovu pršet a na střechu šuměl déšť, my jsme přestávaly brebtat a pomalu jsme usínaly. To nám vydrželo třeba týden. Na ty letní jablka taky došlo. Tatínek, který nějak zpozoroval, že se chystáme na výpravu, zakázal „opovažte se chodit krást jabka! Vždyť ty samý máme na zahradě!“ Neposlechly jsme, kradly jsme. Ale já si dodnes myslím, že ty Vítkovy jabka byly přece jen lepší než naše. To byla výprava holčičí. Kluci dostali chuť na hrách a opakovalo se to samé. Zase to tatínek poznal a říkal bratrovi „nechoď na žádnej Franclův hrách, dojdi si za dne na náš.“ Jenže, raďte chytrému: „Kluci říkali, že žádnej náš hrách nechtějí, protože, tati, ty seš moc hodnej a to nemá cenu. Francl se pořádně rozzlobí, když nás načapá a to je lepší. A přece se nepude na lup za dne.“

My holky jsme měly ještě jeden důležitý zájem. Taky tajný a napínavý. „Špehovaly“ jsme zami-lované párky. Plížily jsme se s tlukoucím srdcem za nimi a když jsme viděly, jak se ti dva políbili, byly jsme úplně zničený!

Píšu o samých neplechách, ale přesto musela být – a byla – povinnost k práci na prvním místě. Hodně tehdy děti pomáhaly. Ale děti jsou děti a vždy musí mít nějakou radost a zábavu. Čas prázdnin byl přepestrý , že to nejde ani vypsat. A nejednou tu byl svátek Nanebevzetí Panny Marie, naše pouť, no a to je za čtrnáct dní už po prázdninách. Zase bude škola a už je na čase! Vždyť jak se tak dívám, to jsme za dva měsíce nadělaly hříchů. To se nám ani na papírek nevejde.

Marie V.

POTŮČEK MLÁDÍ

Veselý potůček vine se z hor,

s radostným pospěchem obtéká bor,

zatéká v doubravu, ztrácí se v háj

a zase s jásotem utíká v dál.

Krůpěje stříbrně ze skály zvoní,

padají na zem a stékají po ní.

křišťálem plní se studánek dol,

tam, kde se prostírá dumavý bor.