Upozornění

 • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
 • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi, vynesla 18 730 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Pan kaplan byl od 1. července jmenován administrátorem Římskokatolické farnosti Nížkov, přičemž exccurendo je i nadále kaplanem v Přibyslavi. K jeho jmenování administrátorem mu blahopřejeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A MERODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
6.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE GORETTIOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
8.00 hod.
11.00hod
Za rodinu Podrázských A Grodlovu
Pohřeb paní Jarošové
Úterý
7.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
8.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Bencovy a Horkých
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
9.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
10.7. 2009
18.30 hod. Za rodinu Jarošovu, Marii Břízovou, manžela, syna a vnuka
Sobota
11.7. 2009
SVÁTEK SV. BENEDIKTA,OPATA,PATRONA EVROPY
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
12.7. 2009
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy

Upozornění

 • V pondělí na slavnost sv. Petra a Pavla budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • Zájemci o farní tábor si mohou přihlášky vyzvednout v zákrisV sobotutii a co nejdříve je musí odevzdat.
 • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
 • V nejbližších dnech začnou terénní úpravy kolem kostela. Dbejte na zvýšenou opatrnost.
 • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
 • Děkujeme dvěma dárcům za dar 3000 a 1000 Kč. určený na potřeby farnosti.
 • Srdečně díky všem, kteří se podíleli na zajištění farního odpoledne minulou neděli a na realizaci komponovaného poutního večera.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
28.6. 2009
SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE
8.00 hod.

9.30 hod.
18.30 hod.

Za Karla Smejkala, dceru, její vnučku, rod Matoušků a Kramerů a za duše v očistci
Za farnost
Za Václava a Emilii Řezníčkovy a syna Václava
Pondělí
29.6. 2009
SLAVNOST SV. PETRA A SV. PAVLA
8.00 hod.
14.00hod.
18.30hod.
Za rodinu Kunstarovu a syna Jaroslava
Pohřeb pana Stanislava Mrtky
Za rod Činčerů a Ondráčků
Úterý
30.6. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
1.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Novotných, dceru, syna, snachu Marii, Josefa Půžu a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
2.7. 2009
18.30 hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče rodiče Šmidrkalovy a rod Grubauerů
Pátek
3.7. 2009
SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
18.30 hod. Za Janu Vanickou a rodinu Linhartovu
Sobota
4.7. 2009
PAMÁTKA SV. PROKOPA,OPATA
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Poutový koncert

V sobotu 27. června se na faře uskuteční již tradiční Pouťový festival. Akce začne v 17:00 Pouťovým koncertem v kostele , na kterém vystoupí scholy Cum Laude a C-WOX. Program bude poté pokračovat na farním dvoře a ve farní stodole. Vystoupí zde mladé a nadějné kapely z širého okolí. Na 20:30  je naplánována premiera nové divadelní hry z pera Tomáše Jajtnera s názvem „Parta Prima Pistolníků“ . Hru předvede Divadelní soubor Muzikál. její autor k tomu dodává: „Máme v plánu zmrazit veškerýho diváka.“ Takže je se na co těšit 🙂

Vstupné 50,- Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.

Upozornění

 • Dnes odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne, které je konáno u příležitosti 1. sv. přijímání dětí a na zakončení školního roku. Pro děti bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu a nafukovací horolezecké stěny.  Slavnost zakončíme táborákem a opékáním buřtů. Zájemci si mohou v ateliéru paní Půžové objednat fotografie z 1. sv. přijímání a v zákristii si mohou objednat DVD. Srdečně jste všichni zváni. 
 • Ve středu v 18.30 hod. ve farním sále pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování.   
 • V pátek ve  14.00 hod. setkání dětí na faře.  V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • V sobotu v 17.00 hod. v kostele se uskuteční pouťový koncert pod  záštitou Ing. Kasala. Po koncertě program pokračuje ve farní stodole a divadelním představením na farní zahradě.   Srdečně zvou pořadatele a účinkující.
 • Na příští neděli připadá přibyslavská pouť. Při splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je možné získat plnomocné odpustky.
 • Zájemci o farní tábor, který je určen pro děti od 3. třídy výš a uskuteční se ve dnech   2.- 9. srpna v Havlíčkově Borové, si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Předem přijměte poděkování za pochopení a vstřícnost.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
21.6. 2009
8.00 hod.
9.30 hod.
14.00 hod.
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Za Josefa a Marii Bořilovy a celý rod      
Za farnost – první svaté přijímání dětí
Poutní mše sv. v České Jablonné
Pondělí
22.6. 2009
 7.30 hod. Za Ladislava Jeřábka, bratra Josefa a rodiče
Úterý
23.6. 2009
18.30 hod. Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa a celý rod
Středa
24.6. 2009
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Podrázských a syna Romana
Pohřeb paní Jarmily Holubové
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
25.6. 2009
18.30 hod. Za Marii Kalců a její rodiče
Pátek
26.6. 2009
18.30 hod. Za Jana a Františku Štefovy a vnučku Janu
Sobota
27.6. 2009
7.00 hod.  Sobotní památka Panny Marie
Na poděkováí za prokázaná dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Neděle
28.6. 2009
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Za Karla Smejkala, dceru, její vnučku, rod Matoušků a Kramerů a za duše v očistci
Za farnost
Za Václava a Emilii Řezníčkovy a syna Václava

Upozornění

 • Ve středu za příznivého počasí v 19.00 hod. v Dolní Jablonné na parketě poslední mše sv. na vesnici.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře výklad katechismu katolické církve P. Pavlem Sandtnerem.
 • Na tento pátek připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná Rok kněží. V tento den je možné získat odpustky podle podmínek, které byly zveřejněny ve farním listě. V 13.00 hod. příprava dětí na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
 • V sobotu v 9.00 hod. ministrantská schůzka. Ve 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů na 1. sv. přijímání a následně svátost smíření pro děti i pro rodinné příslušníky.
 • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne pro děti i dospělé u příležitosti 1. sv. přijímání a zakončení školního roku. Pro děti bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu. Občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
 • Zájemci o farní tábor, který je určen pro děti od 3. třídy výš a uskuteční se ve dnech 2.- 9. srpna v Havlíčkově Borové, si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka na potřeby diecéze činila 9 600 Kč a byla odeslána. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  14. 6. 2009
  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30 hod.
  MŠE SVATÁ NENÍ
  Za farnost – eucharistický průvod městem
  Za Josefa a Marii Bencovy a jejich rody
  Pondělí –
  15.6. 2009
  PAMÁTKA SV.VÍTA, MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Františka a Ladislava Kropáčkovy
  Úterý –
  16.6. 2009
  18.30 hod. Za Márii Močubovou, rodiče a dva bratry
  Středa –
  17.6..2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  MŠE SVATÁ V DOLNÍ JABLONNÉ
  Čtvrtek –
  18.6. 2009
  18.30 hod. Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
  Pátek –
  19.6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
  8.00 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Vavrouchovy a Němcovy
  Za rodinu Linhartovu a Zadákovu
  Sobota –
  20.6. 2009
  PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
  7.00 hod. Za rodinu Sobotkovu
  Neděle –
  21.6. 2009
  12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  14.00 hod.
  Za Josefa a Marii Bořilovy a celý rod
  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost
  POUTNÍ MŠE SVATÁ V ČESKÉ JABLONNÉ

Upozornění

 • Dnes po ranní i druhé mši svaté na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2009.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření. V 19.30 hod. ve farním sále setkání s rodiči prvokomunikuntů
 • V sobotu v 8.30 hod. na faře začíná setkání pro děti, které poprvé přistoupí ke svátosti smíření a k prvnímu svatému přijímání. Setkání skončí přibližně v 16.30 hod.
 • Na neděli připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá spojená s eucharistickým průvodem začne v 9.00 hod. Slavnostní liturgii bude předsedat generální vikář Mons. Tomáš Holub. Vás i Vaše příbuzné a známé zvu na tuto krásnou slavnost. Prosím maminky, aby vypravily své dcery za družičky. Sraz družiček a ministrantů je v 8.30 hod. na faře.
 • V zákristii si můžete zakoupit brožůrku Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. Cena činí 30 Kč.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  7. 6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Antonína Doláka, rodiče, sestru a za rod Novotných
  Za farnost
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí –
  8.6. 2009
  7.30 hod. Za rodiče Šindelářovy a dva syny
  Úterý –
  9.6. 2009
  18.30 hod. Za Marii a Jana Kasalovy a jejich rodiče
  Středa –
  10.6..2009
  7.30 hod.
  14.00hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Lédlovy, syny Jiřího a Karla a celý rod
  Pohřeb pana Ladislava Pospíchala z Modlíkova
  MŠE SVATÁ V OLEŠENCE
  Čtvrtek –
  11.6. 2009
  PAMÁTKA SV. BARNABAŠE,APOŠTOLA
  18.30 hod. Za rodiče Jarošovy
  Pátek –
  12.6. 2009
  18.30 Za Vladimíra Jelínka, rodiče a celý rod
  Sobota –
  6.6. 2009
  PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
  7.00 hod. Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu
  Neděle –
  7.6. 2009
  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.

  MŠE SVATÁ NENÍ
  Mše svatá s eucharistickým průvodem – Za farnost
  Za Josefa a Marii Bencovy a jejich rod


DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH

“Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život.

V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění.

Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.

Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích věřících takto: “Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo – nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením i duši jiných.”

Se svolením převzato z webu www.vira.cz