Archiv autora: Marie Zrzavá

V pátek 2.září se na farním dvoře uskutečnil farní večer, kterým chtěl otec Zdeněk slavnostnějším způsobem zahájit nadcházející školní rok 2011/2012. Nechybělo bohaté menu v podobě pikantních klobás, plných tabulí cukrovinek ani nápoje. V rámci tohoto veselého a příjemného společenství rodin s jejich dětmi se uskutečnila přednáška mladých farníků, kteří se zúčastnili Světových dní mládeže v Madridu v srpnu tohoto roku. Ti tak na svých fotografiích barvitě líčili velké množství zážitků, jenž se přítomnému obecenstvu velice zamlouvaly.

Martin Ležák

Drazí farníci,

již se stalo milou tradicí, že s končícími prázdninami se vydávají poutníci z naší farnosti k významnému mikroregionálnímu poutnímu místu – ke kapli svaté Anny u Pohledu – kam je zve otec Zdeněk na mši svatou. Ta je sloužena nejen za přicházející poutníky z nedalekého i širšího okolí, ale i za všechny přibyslavské farníky.

Hlavní pohledská pouť ke svatým Jáchymovi a Anně letos připadala na 31.července, kdy se na místo bývalých léčebných lázní s vyvěrajícím minerálním pramenem a přilehlou poutní kaplí sjelo na několik stovek věřících. I přibyslavská farní obec má ke kapli úzký vztah, proto se otec Zdeněk před několika roky rozhodl zavést pěší a cyklistickou pouť pro přibyslavské farníky. Z pouti se stala milá tradice, každoročně se těší větší oblibě. Letos byl termín pouti stanoven na 28.srpen (podle církevního kalendáře 22.neděle v mezidobí).

Kaple svaté Anny byla postavena na místě posvátných pramenišť, jeden z pramenů je mezi veřejností v současnosti velice oblíben. Voda je bohatá na výskyt minerálních látek, které dávají vodě výtečnou chuť. Léčebnou až kouzelnou moc zdejších pramenů v minulosti využila i tehdejší vrchnost, jenž zde v minulosti nechala vystavět vyhlášené lázně. Na ně už dnes lze bohužel jen vzpomínat ze starých fotografií a písemných pramenů. Jedinečnost a posvátnost místo ovšem neztratilo i díky kapli svaté Anny, která je v současnosti opravována do původního honosného stavu.

Martin Ležák

Milí farníci,

v tomto prázdninovém čase Vám přinášíme fotoohlédnutí pana Petra Málka za návštěvou česko-polského pohraničí. Pan Málek i v letních měsících nezapřel svou vášeň pro poznávání neznámých objektů, míst či regionů, a společně se svou rodinou se vydal na cestu po česko-polském pohraničí v jižní části Orlických hor, kde navštěvoval převážně sakrální památky.

Pojďte se i Vy přesvědčit o krásách a jedinečnosti, pro české turisty, dosud poměrně neprobádaného regionu:

Martin Ležák

Foto: Petr Málek

Po delší odmlce se opět ozýváme, abychom vás seznámili s průběhem restaurátorských prací při generální opravě varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Za uplynulého půl roku došlo k úplnému rozebrání nástroje. Při této příležitosti mohl být vymalován kůr, jeho vstupní schodiště a předělána elektroinstalace. Byla provedena oprava poškozených částí varhan a úprava dispozice do původního stavu. Odborníci poté vyčistili a zrekonstruovali celý hrací mechanismus. Po celou dobu prací probíhaly průběžné kontrolní dny, na které byli zváni zástupci z řad varhanářů opravujících nástroj, Národního památkového ústavu, Kraje Vysočiny, Městského úřadu Havlíčkův Brod, Biskupství královéhradeckého a místní farnosti. V rámci kontrolních dnů dohlíželi výše jmenovaní zástupci na to, zda vše probíhá podle restaurátorského záměru schváleného Městským úřadem v Havlíčkově Brodě dne 17. dubna 2009. Na začátku srpna letošního roku byly varhany zkompletovány a následovala fáze dolaďování a intonování píšťalových soustav. Po ukončení veškerých oprav proběhla finální kolaudace.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na děkovný varhanní koncert k zakončení celé opravy, která se mohla uskutečnit především díky podpoře jednotlivých dárců, dále pak Kraje Vysočina a Města Přibyslav. Koncert se uskuteční v sobotu 10. září 2011 v 18 hodin v přibyslavském farním kostele. Vystoupí zde nejen místní varhaníci, ale též se představí různí hosté z řad profesionálů. Při této příležitosti dojde ke slavnostnímu požehnání varhan. Za Královéhradecké biskupství přislíbil svoji účast Mons. Mgr. Josef Socha.

Při opravách průběžně probíhala fotodokumentace. Výběr z pořízených snímků si budete moci prohlédnout v rámci Přibyslavských slavností v našem farním kostele.

Možná někoho při prvním pohledu na varhany zarazí, že nedošlo k viditelným změnám, ale jednalo se především o opravu hracího stroje (jeho funkčnosti), umístěného uvnitř varhanní skříně.

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav a všech, kteří byli a jsou zapojeni do projektu oprav varhan, velice děkujeme za pochopení, důvěru a poskytnuté finanční prostředky. Kompletní přehled vyúčtování zveřejníme, jak jen to bude možné. Omlouváme se také za naši dlouhou odmlku při psaní článků pro Přibyslavský občasník, ale informace byly průběžně podávány v rámci ohlášek při mších a na webových stránkách www.farnostpribyslav.cz.

.

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 9/2011 (č. 249), ročník XXI, Přibyslav 2011. 

Drazí farníci a lidé dobré vůle,

v sobotu 10. září se v kostele sv. Jana Křtitele v Přibyslavi poprvé na Varhanním koncertu slavnostně rozezní varhany, které procházely mnohaměsíční celkovou rekonstrukcí. Celé dílo se podařilo dokončit zejména díky neutuchajícímu pracovnímu elánu varhanářského mistra, ale taktéž i díky Vašim darům, pomoci i modlitbám. Vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na zdárné opravě našeho varhanního unikátu patří upřímný dík: Zaplať Pán Bůh!

Havarijní stav varhan či jednotlivé etapy celkové rekonstrukce varhanového tělesa můžete shlédnout na fotografiích hlavního restaurátora  – varhanářského mistra pana Dalibora Michka, jenž průběh oprav průběžně dokumentoval.

Martin Ležák

Letošní tradiční pouť do kostela sv. Anny u Havlíčkova Brodu bude mít slavnostní nádech.

Toto významné poutní místo na Vysočině totiž tento rok slaví 250 let od vysvěcení poutního kostela. Pohledští farníci se ve spolupráci s místním obecním úřadem proto rozhodli na toto výročí patřičně připravit.

Poutníci se tak budou moci potěšit pohledem na částečně opravenou fasádu kostela, na které byly obnovené rokokové štuky. Kromě tradičních bohoslužeb zpestří poutní slavnosti také koncert a výstava fotografií a dalších artefaktů, které se váží k bohaté historii tohoto místa.

Příchozí také budou moci podpořit probíhající opravy kostela sv. Anny. K výročí totiž vyjde benefiční stolní kalendář pro rok 2012 věnovaný právě tomuto krásnému místu, který v textech a fotografiích zdokumentuje jeho historii i současnost. Nechybí v něm ani svědectví poutníků o výjimečnosti tohoto zázračného místa. Kalendář vydávaný pohledskou římskokatolickou farností bude možné poprvé zakoupit v rámci poutních slavností a dále prostřednictvím farnosti až do konce roku.

Výtěžek z prodeje kalendáře podpoří závěrečnou etapu opravy fasády kostela, kterou si vynutil havarijní stav omítek – hrozí naprostá ztráta ornamentální výzdoby. Restaurátorské práce probíhají za podpory Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR a obce Pohled. Kostel byl naposledy opravován na konci šedesátých let minulého století, kdy bohužel došlo k řadě nešetrných zásahů.

Podle pověsti bylo toto poutní místo založeno na místě, kde v roce 1730 zapadl při lovu do bažiny písař z dnes již zaniklého pohledského kláštera. Protože se z bahna nemohl vyprostit, začal se modlit. Tu uslyšel z hloubi hlas varhan a chorál vzývající matku Panny Marie svatou Annu. Začal se tedy modlit k této světici a po nějaké době se mu skutečně podařilo z bahna vyprostit. Z vděčnosti nechal u tohoto místa vystavět kapličku. Při jejím budování narazili dělníci na silný pramen, který do ní svedli. Záhy se zjistilo, že je léčivý a na kopec u Pohledu začaly proudit davy poutníků. Zázraků se tu událo tolik, že tu byla dokonce zřízena poustevna, jejíž obyvatel měl za úkol je zapisovat. Protože darů vděčných poutníků přibývalo, bylo v roce 1760 rozhodnuto vystavět prostornější svatostánek, a tak vznikl dnešní poutní kostel. Později tu byly v provozu i lázně, které se mohli pochlubit mezinárodní klientelou. Původní radioaktivní léčivý pramen však v roce 1887 vyschl. Dnes pod kaplí nad pramenem vyvěrá jiný. I jeho voda však spolu s vírou poutníků koná zázraky, poslední zde byl zaznamenán v roce 1962.

Kontaktní osoba za farnost: Mgr. Jan Novotný, tel. 602 965 898

Program poutních slavností naleznete zde: 2011_07_21_Pout_sv_Anna_Pohled_program

 

Celý článek i obrázek jsou převzaty z webových stránek Královéhradeckého biskupství.

Slavnost Těla a Krve Páně je mnohdy zkracována jen jako slavnost Božího Těla. V tento den bývá všudypřítomný Kristus v reálné přítomnosti se všemi obyvateli města, to když je monstrance – Svátost oltářní – nesena ve slavnostním průvodu po městě. V přibyslavské farnosti má tento církevní svátek svoje nezastupitelné místo. I když tedy Slavnost Božího Těla je jistou tradicí, letošní rok byl v mnoha aspektech netradiční… Ptáte se v čem konkrétně? Jednalo se především o termín samotné slavnosti, jež podle liturgických pravidel připadala na čtvrtek kvůli kolizi se svátkem Narození sv. Jana Křtitele – v naší farnosti tedy poutní slavností. Celý průběh se lišil od jiných ročníků ještě v trase i poloze jednotlivých zastavení (oltářů). Zástup družiček, ministrantů, kněží, hudebníků i věřících procházel místo přibyslavského náměstí nejbližší okolí chrámu Páně. Konkrétní místa, kde byly jednotlivé oltáře umístěny, jsou zevrubněji popsány a zobrazeny níže ve fotogalerii.

Děkujme Pánu, že se slavnost jeho Krve a Těla velice povedla, každý z nás odcházel ze silným duchovním zážitkem.

Foto: Martin Ležák

S menším zpožděním Vám přinášíme foto ohlédnutí za slavnostním udělením svátosti, jež má nezpochybnitelný význam v životě každého křesťana. Řeč jde o svátosti eucharistie, prvního svatého přijímání, která patří mezi svátosti iniciační – uvádějící křesťana do dospělého křesťanského života. Svátost prvého svatého přijímání byla všem 14 prvokomunikantům udělena jako tradičně při nedělní mši svaté 19.června. Po slavnostní mši svaté byly děti otcem Zdeňkem pozvány na společný oběd, po němž se všichni prvokomunikanti se svými rodiči, ale i ostatními dětmi a farníky, sešli k příjemnému programu na farní zahradu.

Celý den byl prozařován svátostní a radostnou atmosférou, která byla znamením Boží radosti z nových prvokomunikantů. Celý den zachytil jako tradičně ve svých fotografiích Petr Málek starší:

Foto: Petr Málek