Archiv autora: Marie Zrzavá

Po menším zpoždění Vám přinášíme fotografie ze „Setkání všech žijících přibyslavských ministrantů“. Prvotní nápad o přátelském setkání či zavzpomínání se zrodil v hlavách bývalého přibyslavkého ministranta – pana Fikara, a otce Zdeňka. O akci byl mezi bývalými, ale i současnými služebníky u oltáře nemalý zájem, dokonce přijeli i mnozí bývalí ministranti jež dnes v našem městě nepobývají. Celé střetnutí ministrantských generací bylo naplánováno na 27.květen roku 2011.

Celé setkání začalo májovou pobožností, která byla pro mnohé bývalé ministranty silným duchovním zážitkem, ale poté i příležitost pro vybavení si vzpomínek z dětství. Tehdy byly májové pobožnosti tradiční náplní ministrantské služby. Následovala mše svatá  při které se liturgické texty okrajově dotýkali služby u oltáře, společně  jsme poté poděkovali Pánu za uskutečnění  společného ministrantského setkání. Samotné setkání se uskutečnilo ve farní stodole, pro hosty byly připraveny bohaté tabule. Bylo krásné pozorovat či naslouchat bývalým ministrantům, někteří z nich ve svých slovech velmi barvitě a zajímavě vzpomínali na společné časy strávené při službě u oltáře, zejména mladí ministranté uvíítali mnohdy interesantní  historky starší ministrantské generace.

Dovolím si tvrdit, že má slova vynahradí fotografie, při něchž se Vám můžou evokovat zážitky, které jsme v tento květnový pátek společně zažili.

Foto: Martin Ležák

Podívejte se společně na fotografické ohlédnutí za farní poutí za poznáním, ale i duchovními zážitky v končinách našich východních sousedů. Pomocí komentovaných snímků poznejme společně zážitky i průběh celé farní poutě po Slovensku.

Ve dnech 6. až 9.května 2011 se vydali přibyslavští farníci na další pouť za poznáním, tentokrát za našimi východními sousedy – na Slovensko. Kromě cestovatelských zážitků z poznání jiné kultury si každý poutník na své cestě chtěl vyprosit co nejvíce božích milostí, třeba i díky tradičně slouženým mším svatým, ze kterých si každý odnesl hluboký duchovní zážitek. Poděkování k uskutečnění zájezdu patří hlavním organizátorům pánům Petrovi Málkovi a Milošovi Půžovi, otci Zdeňkovi za jeho slova, ale i Vám, zúčastněným poutníkům.

Pojďme se společně ohlédnout za celou poutí ve fotografiích otce Zdeňka:

Foto: Zdeněk Kubeš

Dovolte, abych Vám zprostředkovala pozvání Salesiánského hnutí mládeže na XVII. křesťanský ples mladých, který se bude konat dne 26. února 2011 opět ve Žďáře nad Sázavou.

K tanci a poslechu zahraje již potřetí hudební skupina LIFEband Company. Pro všechny je také připravena bohatá tombola, hezká předtančení a samozřejmě i tradiční taneční pořádek.

 

Předprodej vstupenek:

Přibyslav – Bártovi, Žižkova 83 (do 24. 2. 2011)
Žďár nad Sázavou – v kulturním domě
Praha – na ústředí SHM, tel.: 776 734 019, e-mail: ustredi@shm.cz

Vstupné:

150 Kč v předprodeji
200 Kč na místě

Program:

18:00 hod. – mše sv. s nedělní platností v kostele sv. Prokopa
19:30 hod. – zahájení v kulturním domě
20:00 hod. – první předtančení
21:00 hod. – druhé předtančení
22:00 hod. – taneční pořádek
24:00 hod. – losování tomboly
02:00 hod. – ukončení

Plakátek ke stažení je k dispozici ve formátu pdf.

Další informace najdete na www.shm.cz.

V únorovém čísle Přibyslavského občasníku jsme uvedli, že ke dni 20. 2. 2010 bude ukončen třetí a zároveň poslední rok veřejné sbírky. Proto byly k tomuto dni staženy sbírkové pokladničky a uzavřen účet. K tomuto datu byl také zpracován finanční přehled a následně předložen Ekonomickému oddělení Kraje Vysočina, kterému jsme za organizaci a průběh sbírky zodpovědní. Společně s výše uvedenými dokumenty bylo zažádáno o prodloužení konečného vyúčtování do konce kalendářního roku 2011.

Během třetího roku sbírky bylo vybráno skrze pokladničky 29 826,- Kč a mimoto bylo vloženo na účet 67 397,- Kč. V průběhu tohoto roku nebyly hrazeny žádné výdaje spojené se sbírkou, proto se po přičtení zůstatku z druhého roku ve výši 713 039,50 Kč dostáváme na konečnou částku 810 262,50 Kč. Z účtu budou dále čerpány prostředky na zaplacení veškerých výdajů spojených s opravami varhan.

Kraj Vysočina vypsal v rámci dotačního programu na obnovu kulturních památek kraje grant, který byl otevřen pro příjem žádostí do poloviny února letošního roku. Farář římskokatolické farnosti Zdeněk Kubeš zpracoval projekt na možnost čerpání prostředků z tohoto zdroje. V měsíci březnu nám byla z tohoto fondu schválena částka ve výši 220 000 Kč (40%) při nutné spoluúčasti města Přibyslav ve výši 110 000 Kč (20%). Římskokatolická farnost Přibyslav se na tomto projektu finančně spolupodílí částkou 220 000 Kč (40%). Částka bude uhrazena z výtěžku veřejné sbírky. Celková částka, za kterou bude provedena první etapa restaurování varhan, činí 550 000 Kč.

Díky tomu, že nám byla výše uvedená dotace přiznána, jsme mohli v květnu tohoto roku opravy přibyslavských varhan zahájit. Jak jsme se s restaurátorem panem Michkem domluvili, varhany jsou opravovány po částech, abychom byli schopni je i nadále používat. Mimo jiné byla provedena demontáž píšťalnic a píšťal z druhého manuálu a pedálu varhan, skříně žaluziového stroje k následnému zrestaurování. V současnosti je tedy provozuschopná zhruba jedna třetina varhan a polovina rejstříků. Proto se běžné hraní neobejde bez neustálých změn registrů, což zapříčiňuje prodlevy u nástupů skladeb. Nejpozději při zahájení další etapy oprav vás budeme informovat o aktuálním stavu celého projektu.

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav a všech, kteří byli a jsou zapojeni do projektu oprav varhan, velice děkujeme za pochopení, důvěru a poskytnuté finanční prostředky.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 9/2010 (č. 237), ročník XX, Přibyslav 2010.