Archiv autora: Martin Ležák

Upozornění

 • V pátek kněz při obou bohoslužbách požehná vodu, kadidlo, křídu a zlato. Posvěcenou vodu, křídu a kadidlo si návštěvníci bohoslužeb budou moci odnést domů. Kněz navštíví naše nemocné. V 17.00 hod. adorace před NSO
 • Tříkrálová sbírka 2012 – tato tradiční charitativní akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 7. 1. a v neděli 8.1. 2012.  Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce bude v sobotu 7.1. v 13 hodin v klubovně Aldebaranu na farním dvoře. Pro vedoucí skupinek z okolních obcí a místních částí budou tříkrálové kasičky připraveny již od neděle 1. 1. 2011. Prosím, aby se do sbírky zapojili děti a podle možností i dospělí (občanský průkaz). V sobotu večer v 18 hodin po Tříkrálové sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí soubor LA VIA. Další informace vám rád sdělím (tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz). Děkuji předem za spolupráci. Michael Omes.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Josef Šolc.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků vynesly částku 31 420 Kč Kč.
 • Děkujeme dětem a mládeži za provedení vánočního představení.
 • Děkujeme varhaníkům za společné koledování.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela na asistenci při liturgii.
 • Děkujeme varhaníkům, rytmické skupině a sboru za hudební doprovod liturgie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Za Manžele Augustinovi, syna Jaromíra a vnuka Davida

Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 2.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků

 

Úterý

3.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Za Libora Freudla, rodinu Freudlovu, Kreuzovu a jejich rody

 

Středa

4.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Stanislava a Marii Horkých a snachu Jaroslavu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

5.1. 2012

 

14.00 hod.  

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Boženy Fišarové z Nových Dvorů

Za Boženu a Jaroslava Tománkovy

 

Pátek

6.1. 2012

 

 

8.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího

Za Josefa a Annu Vlčkovy

 

Sobota

7.1. 2012

 

  7.00 hod.

 

 

Za požehnání a uzdravení rodiny Miškovských

 

 

 

Neděle

8.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Za Miloslava Kořínka a rodiče  

Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod

Za farnost

 

 

 

Upozornění

  • Na dnešní odpoledne nás děti zvou na vánoční divadelní představení. Začátek v 16.00 hod. v kostele.
  • V pondělí v 19.00 hod. v kostele zpívání koled. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V úterý na svátek sv. Jana evangelisty kněz při mši požehná víno, kterým si následně připijeme.
  • V pátek  v 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Při mši svaté manželé obnoví svůj slib a přijmou požehnání. 
  • V sobotu v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2011 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2012. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru k přípitku.  
  • Informace ohledně Tříkrálové sbírky. Kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí budou k dispozici na Nový rok po obou dopoledních bohoslužbách nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne  7. a 8.1. Další informace budou zveřejněny v místních sdělovacích prostředcích. Kontaktní osoba Michael Omes tel.: 728 264 579. 

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 11500 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkuji organizátorům z řad mládeže za uspořádání večeře mládeže.
  • Děkuji starším ministrantům za uspořádání setkání ministrantů.
  • Děkujeme za vánoční přání a dary. Všem upřímné zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  25.12.2011
  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Františka Bořila a duše v očistci
  Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  26.12. 2011
  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
  8.00hod.
  9.30hod
  11.00hod..
  Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků
  Za Jana Prchala a ten rod
  ŽIŽKOVO POLE
  Úterý
  27.12. 2011
  SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA
  18.00hod Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
  Středa
  28.12. 2011
  SVÁTEK BETLÉMSKÝCH MLÁĎÁTEK
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o požehnání do nového roku
  MŠE SV. NENÍ
  Čtvrtek
  29.12. 2011
  18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  30.12. 2011
  SVÁTEK SV. RODINY
  18.00hod. Za manžele Balounovy, Fišarovy a babičky Greplovy
  Sobota
  31.12. 2011
  16.00 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2012
  Neděle
  1.1 2012
  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida
  Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu
  ŽIŽKOVO POLE

   

V páteční podzimní podvečer 21.října se  ve farním sále přibyslavské fary uskutečnila přednáška známého jihočeského cestovatele, studenta Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Šimona Hellera o jeho expedici po Západní Sahaře. Západní Sahara je Marokem anektované území v západní části Afriky, při pobřeží Atlantického oceánu. Z celé cesty pořídil cestovatel fotografie, kterými doplňuje poutavým a osobitým stylem své vyprávění. Posluchači si tak mohou poslechnout jakýsi komentovaný cestopis.

Přednáška se uskutečnila v rámci Misijního týdne, který prožívají všichni křesťanští věřící po celé zeměkouli. Ani v přednášce o Západní Sahaře nechyběly zmínky o křesťanských misionářích, kteří v chudých oblastech Afriky mají své nezastupitelné místo, ať už jako poslové křesťanské víry či jako pomocníci v různých oblastech afrického života.

Šimon Heller vydal v listopadu knihu s názvem „Západní Sahara aneb Šepot kriminálu„. Kniha doplňuje některé příběhy a pasáže, které již zazněly na přednášce, především však s velkým zaujetím popisuje kulturu a mentalitu afrických lidí, do publikace jsou zařazeny i fotografie s popiskami. Knihu lze zakoupit  po dohodě s panem Martinem Ležákem (Žižkova ulice 102, Přibyslav; emailová adresa: martas.lezak@seznam.cz).

 

Martin Ležák

Drazí farníci,

je mou milou povinností srdečně Vás pozvat na přednášku cestovatele Šimona Hellera o jeho expedici na Západní Saharu. Pan Šimon Heller podnikl strastiplnou cestu napříč anektovaným územím v severní části Afriky, jeho přednášky o této a dalších jeho expedicích,  jsou mezi širokou laickou veřejností či mezi samotnými cestovateli považovány za ohromně poutavé, plné nezapomenutelných osobních příběhů či dobrodružných zážitků. Známý jihočeský cestovatel, mimo to student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zavítá 21.října od 19:30 hodin i k nám – do naší farnosti. 

Přijďte si i Vy poslechnout ony příběhy vyprahlé a chudé Afriky, které se Vám navždy vryjí do paměti…

Martin Ležák

Drazí farníci,

v sobotu 10.září skončila slavnostně, děkovným Varhanním koncertem, generální rekonstrukce varhan v chrámu Páně svatého Jana Křtitele v Přibyslavi. Celý program koncertu byl složen z několika bloků. Komponovaný večer začal úvodním slovem otce Zdeňka, který posléze poděkoval všem odborníkům, čelním představitelům města, úředníkům či varhaníkům za jejich dobrodinní v náročné několika měsíční akci opravy varhan. Mezi pozvanými hosty nechyběli varhanářský mistr Dalibor Michek, tedy hlavní restaurátor varhanního mechanismu, vrchní organolog Královehradecké diecéze Václav Uhlíř, dále starosta města Přibyslavi Jan Štefáček, místostarosta Martin Kamarád, varhaníci Marie Zrzavá a Karel Březina, z jejichž úst vzešel nápad na generální opravu přibyslavských varhan či úřednice Městského úřadu z odboru Památkové péče.

V neposlední řadě si poděkování zaslouží všichni dárci či lidé dobré vůle, kteří na opravu varhan přispěli jak finančními dary, tak svými pomocnými pracemi či modlitbami!

Mistr Dalibor Michek nám na svých fotograficích, které postupně pořizoval v jednotlivých fázích opravy varhan, představil varhanní mechanismus včetně jeho specifik a následně zevrubně povyprávěl o etapách opravy varhan. Po jeho příspěvku otec Zdeněk slavnostně varhany požehnal a popřál jim dlouhou službu v kostele, kde bude doprovázet bohoslužebnou liturgii. Úplný závěr celého komponovaného večeru patřil již samotným varhaníkům. Ti probudili před dávnem zaniklý zvuk varhan, každý jednou skladbou. Bylo až úžasné poslouchat jasný, čistý a hlasitý zvuk nově opravených varhan! Za varhanami se postupně vystřídali: Tereza Siberová, Marie Málková, Karel Březina, Marie Zrzavá, Tomáš Jajtner, Josef Krušina, Petr Koukal a Václav Uhlíř.

Při vybavení si vzpomínek na letní Světové dny mládeže ve španělské metropoli Madridu se mi evokuje mnoho příběhů, zážitků či příhod, které jsme měli možnost prožít ať společně, spolu s miliony mladých poutníků z celého světa, či jako jednotlivci. A právě spojení osobních prožitků s okamžiky společnými patří mezi nejpůsobivější chvíle celého setkání. Touto skutečností byl zcela jistě ovlivněn Jan Pavel II. při uskutečnění prvých Světových dní, ale i určitě jeho nástupce Benedikt XVI.

         Síla společenství katolické mládeže se ukázala ve sváteční nedělní den, kdy se na madridské letiště Quatre Vientos sjelo na několik milionů nejen mladých věřících. Svatý otec nás nabádal k jednotě a opravdovosti vyznání, položil nám též otázku z Matoušova evangelia: „Za koho mne pokládáte vy?“ na kterou si každý přítomný odpověděl sám ve svém nitru. I když celá slavnost byla vyvrcholením Světového setkání mládeže, nejsilnější duchovní zážitek jsem si neodnesl z ní, nýbrž z páteční křížové cesty v samotném centru Madridu na třídě Cibeles. Jednotlivé zastavení byly čteny v různých jazycích, kříž symbolizující Ježíšovo utrpení nesly skupiny mládeže z celého světa. Každý věřící si ve svém nitru mohl uvědomit sílu skutku, který pro nás vykonal Ježíš Kristus. Při této pobožnosti jsem si uvědomil, že svůj kříž vleče nejen každý z nás, ale mnohdy i celé skupiny či národy lidí představující miliony obyvatel celé naší planety. Důkazem budiž hladomor, kterým trpí dvě třetiny lidské populace, válečné konflikty či nejrůznější strasti samotné lidské existence (právo na život, svobodu). Naději v těchto okamžicích nám dává svým utrpením ale hlavně následným zmrtvýchvstáním Ježíš Kristus. Sílu celé pobožnosti posilňovala hojná, až statisícová účast věřících.

         Při běžném vyslovení motta celého setkání, kterým bylo: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry (Kol 2, 7),“ jsem si ani neuvědomoval krásu, jedinečnost a obrovskou moudrost tohoto biblického citátu, jímž bylo prostoupeno celé setkání. Nejpoutavější důkaz opravdovosti této biblické myšlenky se mi dostal právě o páteční křížové cestě. Před naší českou skupinou se nacházela mladá španělská rodina. Po skončení křížové pobožnosti jsem, ač neslušně, poslouchal jejich rozhovor s mladými Američany. Rozhovor nebyl na první doslech (a při prvním významu) nikterak neobyčejný, ovšem zcela neopakovatelným se stal při mém večerním vzpomínání na prožitý den. Ona mladá španělská rodina líčila americkým přátelům svůj životní příběh: oba manželé byli křesťané, rodiče z jedné strany nikoli. Protože se milovali, vzali se, i přes nevůli nevěřící strany budoucí společné rodiny. V současné  chvíli mají děti a starají se o všechny čtyři prarodiče (které vzali i na páteční křížovou cestu). Na můj soukromý pohled působili jako nejšťastnější rodina na světě a možná se stali i mým budoucím vzorem v manželském a rodinném životě. Možná se tážete: „A proč?“ Oba manželé zůstali opravdoví ve víře, zapustili své kořeny v Kristu tím, že se i před počáteční odpor jedné strany rodiny rozhodli žít podle křesťanských zásad. Tak postavili základy svému, na první pohled vynikajícímu vztahu s dětmi i širší rodinou, a dnes jsou, jak jsem již uvedl velice šťastní. Možná jde o všední příběh jedné španělské rodiny, ve mne však zanechal doživotní stopu.

            Na celém setkání bylo jedinečné poznávat různé národy a etnické skupiny, se kterými jsme se mnohdy bavili o nejrůznějších tématech. Bylo skvělé vědět, že i přes jiný rozdílný jazyk a kulturu jsme jeden národ – křesťané. Madrid tak prozářily nejen paprsky žhavého srpnového Slunce, ale i paprsky Kristovy lásky v každém z nás.

 

Martin Ležák

Drazí farníci,

dne 15.září roku 2011 uplynulo 10 let ode dne, kdy byl otec Zdeněk Kubeš naplno povolán do Boží služby. Ano, již deset let působí mezi svými ovečkami, neprve jako kaplan v Jičíně, posléze od července roku 2003 u nás na Vysočině, ve fanosti Přibyslav.

Na neděli 11.záři naplánovali členové pastorační a ekonomické farnosti slavnostní poděkování otci Zdeňkovi za jeho slova a skutky, které pro nás, přibyslavské farníky, vyslovoval či naplňoval. Na výraz našeho díku mu byly předány dary: kněžské roucho – ornát a květinový věnec. Slavnostní akt na konci mši svaté doprovodil svým slovem člen ekonomické rady farnosti pan Václav Henzl, který svými slovy vřele poděkoval otci Zdeňkovi za jeho službu a skutky, které mnohdy nejsou lehké.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat otci Zdeňkovi za jeho slova a moudré myšlenky, kterým vždy velice rádi, pilně a bedlivě nasloucháme. Poděkujme mu za vše dobrodinnní, jenž pro naši farnost učinil a popřejme mu i nadále mnoho trpělivosti se svými farními ovečkami, mnoho zdraví i Božích milostí.

Martin Ležák

Drazí farníci,

již se stalo milou tradicí, že s končícími prázdninami se vydávájí poutníci z naší fanosti k významnému mikroregionálnímu poutnímu místu – ke kapli svaté Anny u Pohledu – kam je zve otec Zdeněk na mši svatou. Ta je sloužena nejen za přicházející poutníky z nedalekého i širšího okolí, ale i za všechny přibyslavské farníky.

Hlavní pohledská pouť ke svatým Jáchymovi a Anně letos připadala na 31.července, kdy se na místo bývalých léčebných lázní s vyvěrajícím minerálním pramenem a přilehlou poutní kaplí sjelo na několik stovek věřících. I přibyslavská farní obec má ke kapli úzký vztah, proto se otec Zdeněk před několika roky rozhodl zavést pěší a cyklistickou pouť pro přibyslavské farníky. Z pouti se stala milá tradice, každoročně se těší větší oblibě. Letos byl termín pouti stanoven na 28.srpen (podle církevního kalendáře 22.neděle v mezidobí).

Kaple svaté Anny byla postavena na místě posvátných pramenišť, jeden z pramenů je mezi veřejností v součastnosti velice oblíben. Voda je bohatá na výskyt minerálních látek, které dávají vodě výtečnou chuť. Léčebnou až kouzelnou moc zdejších pramenů v minulosti využila i tehdejší vrchnost, jenž zde v minulosti nechala vystavět vyhlášené lázně. Na ně už dnes lze bohužel jen vzpomínat ze starých fotografií a písemných pramenů. Jedinečnost a posvátnost místo ovšem neztratilo i díky kapli svaté Anny, která je v součastnosti opravována do původního honosného stavu.

Martin Ležák

Drazí farníci a lidé dobré vůle,

v sobotu 10.září se v kostele sv.Jana Křtitele v Přibyslavi poprvé na Varhanním koncertu slavnostně rozezní varhany, které procházely mnohaměsíční celkovou rekonstrukcí. Celé dílo se podařilo dokončit zejména díky neutuchajícímu pracovnímu elánu varhanářského mistra, ale taktéž i díky Vašim darům, pomoci i modlitbám. Vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na zdárné opravě našeho varhanního unikátu patří upřímný dík: Zaplať Pán Bůh!

Havarijní stav varhan či jednotlivé etapy celkové rekonstrukce varhanového tělesa můžete shlédnout na fotografiích hlavního restaurátora  – varhanářského mistra pana Dalibora Michka, jenž průběh oprav průběžně dokumentoval.