Ohlášky

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. v kostele poslední májová pobožnost.
 • Ve čtvrtek po mši sv. modlitba před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek odpadá návštěva nemocných. Ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření. Na závěr mše sv. budou odměněni ministranti za svoji službu u oltáře. Na večerním setkání mládeže bude promítán jeden díl z cyklu EXIT 316.
 • V sobotu v 9.30 hod. pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 11. 00 hod. v Chotěboři začíná vikariátní setkání mládeže s poznávacími hrami o svatých. Přihlásit se musíte dnes. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V neděli po ranní mši svaté a po druhé mši svaté je možné na faře nahlásit intence na II. pololetí roku 2009.
 • V zákristii si můžete zakoupit brožůrku Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. Cena činí 30 Kč.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.
  • Děkujeme varhaníkům a dalším organizátorům za uspořádání benefiční zábavy na opravu varhan.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  31. 5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  1.6. 2009
  PAMÁTKA SV. JUSTINA,MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Miloslava Kasala a duše v očistci
  Úterý –
  2.6. 2009
  18.30 hod. Za manžele Sobotkovy, rodiny Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy a duše v očistci
  Středa –
  3.6..2009
  PAMÁTKA SV. KARLA LWANGYA DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  7.30 hod.
  10.00 hod.
  14.00hod.
  18.30 hod.
  Za Františku a Antonína Pohlovy
  Pohřeb pana Jaromíra Augustina z Nových Dvorů
  Pohřeb paní Marie Štefanové v Žižkově Poli
  MŠE SVATÁ V OLEŠENCE NEBUDE
  Čtvrtek –
  4.6. 2009
  18.30 hod. Za Miloslava Kasala, syna, dceru, ten rod, rodinu Řezníčkovu
  Pátek –
  5.6. 2009
  PAMÁTKA SV. BONIFACE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  10.00 hod.
  14.00 hod.
  18.30 hod.
  Pohřeb pana Havlíčka v Žižkově Poli
  Pohřeb pana Jaroslava Kunstára ve Stříbrných Horách
  Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí strany
  Sobota –
  6.6. 2009
  PAMÁTKA SV. NORBERTA, BISKUPA
  7.00 hod. Za Jana Rázla a rodiče
  Neděle –
  7.6. 2009
  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Antonína Doležala, rodiče, sestru a rod Novotných
  Za farnost
  ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na pouť do Šlapánova. Začátek mše sv. v 16.00 hod. Mše sv. je určena nejen pro cyklisty. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému.
 • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.V 18.00 hod. novéna k Duchu Svatému a v 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu od 14.00 hod. v areálu fary začne zábavné odpoledne, které pořádá oblastní charita Havlíčkův Brod a je určeno pro tříkrálové koledníky a dobrovolníky. Odpolední setkání završí mše sv. v 18.00 hod. za účasti Mons. Suchára. Večer ve farní stodole se uskuteční benefiční zábava. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Srdečně zvou pořadatelé.
 • V neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého při mši sv. bude požehnána zrestaurovaná soška sv. Floriána, která bude následně umístěna do výklenku v opravené ohradní zdi.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  24. 5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miroslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miroslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – za farnost
  Pondělí –
  25.5. 2009
  7.30 hod. Za Otakara Lišku a sestru Miloslavu
  Úterý –
  26.5. 2009
  PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
  18.30 hod. Za rod Landů, Fišarů, Sobotků a Niklů
  Středa –
  27.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za úmysl dárce
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek –
  28.5. 2009
  18.30 hod. Za manžele Věřenských a duše v očistci
  Pátek –
  29.5. 2009
  18.30 hod. Za Annu a Václava Hausváterovy
  Sobota –
  30.5. 2009
  PAMÁTKA SV. ZDISLAVY
  18.00 hod. Za biřmovance
  Neděle –
  31.5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen a v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • Na čtvrtek připadá slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. pracovní setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. Setkání mládeže se ponese v duchu tanečního večera.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ministranti mají na programu pěší pouť do Věžnic. Sraz v 7.15 hod. na faře. Sebou vezměte pláštěnku, sportovní obuv, svačinu.
 • V neděli v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na farní cyklistickou pouť do Šlapánova. Mše sv. v kostele sv. Pavla ve Šlapánově začíná v 16.00 hod. Pouť se koná v roce sv. Pavla a je možné při ní získat plnomocné odpustky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu. Večer v Přibyslavi nebude mše sv. ani májová pobožnost.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za organizaci májového putování do Dvorka.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  17. 5. 2009
  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za rodiče Rázlovy a syna
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  18.5. 2009
  7.30 hod. Za Františka Zrnu, rodiče, sourozence a celý rod
  Úterý –
  19.5. 2009
  18.30 hod. Za Tomáše Řezníka
  Středa –
  20.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Svobodovy a dva syny
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek –
  21.5. 2009
  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
  Doporučený svátek
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Flesarovy, Dohnalovy, Josefa Poláka, celou rodinu a duše v očistci
  Za rod Hladíků a Macků
  Pátek –
  22.5. 2009
  18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, dceru, syna a snachu Marii
  Sobota –
  23.5. 2009
  7.00 hod. Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího, rodiče a sourozence
  Neděle –
  24.5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miloslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miloslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost v kostele.
 • Ve čtvrtek bude mše sv. sloužena ráno v 7.30 hod. V 16.30 hod. v kostele sraz účastníků pouti do Itálie a v 17.00 hod. odjezd od věže. V 18.00 májová.
 • „U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď. V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré rozhodnutí, velkodušný a ochotný souhlas s božským plánem, vážné prohloubení toho, co patří k povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z poselství Svatého otce Benedikta XVI. k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009)
  Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé, obrací Svatý otec, se kterým se letos v naší vlasti setkáme. Já využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a vnímáte-li Boží volání, odpovězte na něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují Vás naše farnosti, potřebují Vás lidé, kteří hledají svou životní cestu. Žehnám Vám!
  + Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Děkuji za spolupráci. Bůh Vám žehnej!

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle určená na úhradu nákladů spojených s návštěvou Sv. otce v naší zemi činila 14 000 Kč. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a bude odeslána.
 • Děkujeme varhaníkům za uspořádání benefičního koncertu na opravu varhan.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
3. 5. 2009
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
4.5. 2009
7.30 hod. Za rodiče Havlíčkovy a duše v očistci
Úterý –
5.5. 2009
18.30 hod. Za rodinu Mokrých a Roseckých
Středa –
6.5.2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Moravcovy a Františka Janečka
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
7.5. 2009
7.30 hod. Za Miloše Fišara, rodinu Fišarovu a Hanzalovu
Pátek –
8.5. 2009
PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
18.30 hod. Za Jiřího Strašila, rodiče a dva bratry
Sobota –
9.5. 2009
7.00 hod. Za Blaženu Chlubnou
Neděle –
10.5. 2009
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Fišarovy, dva syny, ten rod, Karla Smejkala, dceru a její vnučku
Za padlé vojáky během světových válek
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. v kostele VII. benefiční koncert na opravu varhan. Účinkuje křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa. Srdečně zvou varhaníci.
 • Následující týden je věnován modlitbám za duchovní povolání. Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace na tento úmysl. Věnujte modlitbám za duchovní povolání patřičnou pozornost.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 18.00 hod. májová pobožnost. V 18.30 hod. mše sv. V 19.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
 • Po celý měsíc květen budou každý den od 18.00 hod. v kostele májové pobožnosti. Všechny vás srdečně zveme k chválám Královny máje.
 • Minulou neděli ve všech kostelích proběhlo sčítání návštěvníků bohoslužeb. V našem kostele bylo přítomno na obou mších svatých 510 věřících.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na úhradu nákladů spojených s návštěvou Sv. otce v naší zemi.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
26. 4.2009
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludvíka Lána a ten rod
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy, Krškovy a celý rod
Za farnost
Pondělí –
27.4. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kunstárovu
Úterý –
28.4. 2009
18.30 hod. Za rodiče Zadákovy, sourozence a syna
Středa –
29.4.2009
SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
OLEŠENKA
Čtvrtek –
30.4. 2009
14:00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Libora Freudla
Za rodiče Kamarádovy celý rod
Pátek –
1.5. 2009
PAMÁTKA SV. JOSEFA, DĚLNÍKA
18.30 hod. Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Sobota –
2.5. 2009
PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.00 hod. Za P. Jana a P. Karla Filipovy, rodiče a celý rodi
Neděle –
3.5. 2009
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční velikonoční florbalový turnaj. Turnaj je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. V 15.00 hod. setkání manželů na faře.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 15.00 hod. na faře sraz ministrantů, kteří odjíždějí na diecézní setkání ministrantů do Kutné Hory. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. mše sv.
 • V neděli v 15.00 hod. v kostele VII. benefiční koncert na opravu varhan. Hraje křesťanská folková skupina Martinova prázdná kapsa.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na návštěvu Sv. otce v naší zemi a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
19. 4.2009
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
20.4. 2009
7.30 hod. Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí strany/td>
Úterý –
21.4. 2009
18.30 hod. Za rodinu Dobrovolných a celý rod
Středa –
22.4.2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Zdeňka Stránského
NOVÉ DVORY
Čtvrtek –
23.4. 2009
SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Pátek –
24.4. 2009
PAMÁTKA SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Josefa Henzla a rodiče
Sobota –
25.4. 2009
SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
7.00 hod. Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Neděle –
26.4. 2009
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludvíka Lána a ten rod
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy, Krškovy a celý rod
Za farnost

Upozornění

 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše sv.
 • V úterý a ve středu nebudou slouženy mše svaté.
 • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
 • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
 • V neděli 19.4. od 13. – 17.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční pro žáky 2. stupně ZŠ velikonoční turnaj ve florbale. Zájemci se mohou hlásit ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme farnímu sboru za doprovod velikonoční liturgii, ministrantům za jejich službu u oltáře, panu kostelníkovi za přípravu kostela, dárcům za příspěvky na výzdobu kostela. Poděkování patří těm, kteří prodlévali u Božího hrobu a také všem ostatním, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních Velikonoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
12. 4.2009
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
Za Františka Bořila a ten rod
Za farnost
Pondělí –
13.4. 2009
Pondělí velikonoční
8.00 hod.
9.30hod.
11.00hod.
Za rodiče Havlíčkovy a sourozence
Za Simonu Přibylovou a zemřelé Kamarády
ŽIŽKOVO POLE/td>
Úterý –
14.4. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
15.4.2009
8.00 hod.
18.30 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
16.4. 2009
14.00hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Stanislava Bence
Na poděkování
Pátek –
17.4. 2009
18.30 hod. Za Jiřího a Marii Freudlovy a jejich rodiče
Sobota –
18.4. 2009
7.00 hod. Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu
Neděle –
19.4. 2009
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očis.
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek v 18.00 hod. začíná mše svatá. Po mši svaté jste srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hod.
 • V pátek v 17.15 hod. křížová cesta pod vedením členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. V 18.00 hod. začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu do sobotní 16. hodiny. U Božího hrobu bude kasička, kam budete moci přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu v ve 20.00 hod. začíná velikonoční vigilie.
 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčky, beránky, sýry…).
 • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
 • V neděli 19.4. od 13. – 17.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční pro žáky 2. stupně ZŠ velikonoční turnaj ve florbale. Zájemci se mohou hlásit ve škole.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z dnešní neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
5. 4.2009
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jaroslava Prokeše, rodiče a bratra
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
6.4. 2009
7.30 hod. Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Úterý –
7.4. 2009
18.30 hod. Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, rodiče a sourozence
Středa –
8.4.2009
8.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velínovy, děti a rodiče z obojí strany
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
9.4. 2009
ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 hod. Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství
Pátek –
10.4. 2009
VELKÝ PÁTEK
18.00 hod. Velkopáteční obřady
Sobota –
11.4. 2009
BÍLÁ SOBOTA
20.00 hod. Za farnost
Neděle –
12.4. 2009
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
Za Františka Bořila a celý rod
Za farnost

Upozornění

 • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.15 hod. na faře výklad katechismu.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 13.00 hod. příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14. hod. na faře setkání dětí. V 17.45 hod. křížová cesta mládeže. Od 17.30 hod. svátost smíření. Po mši sv. na faře se uskuteční vikariátní setkání mládeže. Při této příležitosti mladí poděkují vikariátní animátorce Aničce Henzlové za její činnost a přivítají nového vikariátního animátora. Mladí mohou přespat na faře do soboty a pak společně odjet na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové.
 • V sobotu v 7.00 hod. z autobusového nádraží odjezd účastníků na diecézní setkání mládeže. Dotovaný příspěvek činí 120 Kč. Zájemci se nadále mohou zapisovat v zákristii. V 13.30 hod. společná svátost smíření pro farnost. Prosím, využijte příležitosti a přijďte včas. V kostele bude přítomen prodejce křesťanské literatury.
 • Na Květnou neděli začnou obřady u mariánského sloupu, kde budou posvěceny ratolesti a následně se vydá liturgický průvod od kostela. V 17. 45 hod. v kostele křížová cesta.
 • Zájemci, kteří chtějí na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii.
 • Zapisovat se můžete na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční květinovou výzdobu kostela, mohou dát příspěvky knězi v zákristii nebo na faře. Díky dárcům máme na Velikonoce hezky vyzdobený kostel.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • Následující týden je týdnem modliteb za mládež. V zákristii jsou pro mládež připraveny modlitby, které si mohou vzít do škol. Na lavicích jsou připraveny modlitby, které se budeme modlit během liturgie po přímluvách.
 • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
 • Se souhlasem pana biskupa byla věž pronajata městu Přibyslav.
 • Od úterý jsou začátky večerních bohoslužeb stanoveny na 18.30 hod.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarním úklidu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
29.3. 2009
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Flesarovy, tři syny a ten rod
Za Josefa Krále a ten rod
Za fanost
Pondělí –
30.3. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý –
31.3. 2009
18.30 hod. Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Středa –
1.4. 2009
8.00 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Šrámkovy a syna Josefa
Pohřeb pana Stanislava Landy
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
2.4. 2009
18.30 hod. Za Romana Podrázské, rodiče a duše v očistci
Pátek –
3.4. 2009
18.30 hod. Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
Sobota –
4.4. 2009
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle –
5.4. 2009
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jaroslava Prokeše, rodiče a bratra
ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • Dnes po druhé mši sv. modlitba dětí za rodiče a následně na faře poradní setkání s mládeží – fórum mládeže. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 13. 00 hod. na faře příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta pod vedením ministrantů. V 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.15 hod. pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 13.30 hod. úklid kostela. V 18.00 hod. v kostele vystoupí pan Částek s pořadem Cesta k pokoji, který je vypsán z knihy Následování Krista od Tomáše Kempenského. Tento program je koncipován v rámci postní přípravy na Velikonoce. Všichni jste srdečně zváni.
 • Ze soboty na neděli se mění čas. Nezaspěte! V neděli v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pátek 3. dubna se v Přibyslavi uskuteční vikariátní setkání mládeže. Při této příležitosti mladí poděkují vikariátní animátorce Aničce Henzlové za její činnost a přivítají nového vikariátního animátora. Mladí mohou přespat na faře do soboty a pak společně odjet na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové.
 • V sobotu 4.5. se v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání mládeže. Zapisujte se v zákristii. Zatím je na autobus málo zájemců.
 • Na stolku u hlavního vchodu jsou připraveny k rozebrání brožůrky Pozvání na akce v královéhradecké diecézi.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
22.3. 2009
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Růženu Zichovy a duše v očistci
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, jejich rody a duše v očistci
Za fanost
Pondělí –
23.3. 2009
7.30 Za uzdravení Aničky
Úterý –
24.3. 2009
18.00 Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa –
25.3. 2009
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod
18.00 hod.
Za P. Josefa Němce
Za Josefa a Marii Švomovy a děti
Čtvrtek –
26.3. 2009
18.00 hod. Za rod Fišarů, Chalupů a Karlů
Pátek –
27.3 2009
18.00 hod. Za rodinu Koudelkovu
Sobota –
28.3. 2009
7.00 hod. Za Aloise Musila, sourozence a celý rod
Neděle –
29.3. 2009
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Flesarovy, tři syny a ten rod
Za Josefa Krále a ten rod
Za farnost