Autor: Eva Bártová

Odpustky pro duše v očistci

 1. a 2. listopadu

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek
sv. zpověď
– sv. přijímání
– modlitba na úmysl Svatého otce

je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu.

 

1. až 8. listopadu (oktáv)

Po těchto 8 dní je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba v duchu za zemřelé.

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení.
Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

XXXI. světový den mládeže se bude konat v Krakově ve dnech 26.31. 7. 2016.

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Mt 5,7

logo_Krakow2016

Program Světového dne mládeže se tradičně dělí na Dny v diecézích (20.–25. 7. 2016), které proběhnou na území celého Polska, a vyvrcholí samotnými Světovými dny mládeže (26.–31. 7. 2016), tentokrát v polském Krakově. Za myšlenkou a vznikem světových dní mládeže, které se konají každé 3 roky, stál právě polský rodák Jan Pavel II.

Setkání je určeno pro mladé lidi z celého světa, kteří se chtějí společně setkat a prožít radost z víry.

Organizaci pro českou mládež zajišťuje Sekce pro mládež České biskupské konference.

Další podrobnější informace (přihláška, program, cena, doprava, stravování, atd.) najdete na webových stránkách Světového dne mládeže v Krakově. Od 28. 9. 2015 je možné se na světové dny přihlašovat.

V třech různých soutěžích můžete vyhrát i cestu do Krakova zdarma.

 

Památník sv. Zdislavy v Křižanově

Chcete-li si v neděli 27. září udělat výlet, vydejte se do Křižanova, kde bude slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnostní mše svatá bude sloužena ve 14 hodin brněnským biskupem Vojtěchem. Program níže.

Zdislava byla nejstarší dcerou Přibyslava a Sibyly, majitelů Křižanova. Její otec byl brněnský purkrabího. Narodila se kolem roku 1220. V 17 letech byla provdána za Havla z Markvartic, zakladatele Lemberka. Proslula péčí o nemocné a chudé. Svatá Zdislava, patronka rodin, byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Olomouce 21. května 1995.

Památník má kruhový základ (v průměru měří 12 metrů), uprostřed se nachází kamenná kašna ve tvaru sférického trojúhelníku. Uprostřed kašny bude stát bronzová socha sv. Zdislavy. Památník lemuje 12 sloupů.

Stavba amátníku křižanovské rodačky byla zahájena 1. září 2013. Základní kámen požehnal papež František ve Vatikánu. Autorem sochy je akademický sochař Otmar Oliva. Architektem konceptu celého památníku je ing. arch. František Zajíček.

Na památník v hodnotě kolem 7 milionů korun přispívají dárci z celé republiky.

krizanov

Zdroj: Farnost Křižanov

 

Rok zasvěceného života

Roku zasvěceného života byl věnován již jeden z předchozích příspěvků, který přinášel informaci o možnosti dosažení odpustků.

Zde se nabízí nahlédnout na Rok zasvěceného života z jiného úhlu pohledu, a to přímo očima zasvěcených osob.

Posláním Roku zasvěceného života je vděčnost Pánu za dar zasvěceného života církvi, především za 50 let jeho obnovy v duchu II. vatikánského koncilu. Zároveň má být pro zasvěcené osoby výzvou, aby hleděli do budoucnosti s nadějí a s důvěrou v Pána, kterému zasvětili svůj život, žili přítomnost s nadšením, evangelizovali své vlastní povolání a v různých formách zasvěceného života vydávali světu svědectví o kráse následování Krista.

Arcidiecézní centrum mládeže v Olomouci vytváří seriál krátkých videí k Roku zasvěceného života.

V jednotlivých dílech hovoří na vybraná témata kněží i osoby z různých řeholních řádů.

 

Otec Gorazd – (Ne)všednost

Sestra Olga – Povolání

Salesián o. Libor – Flexibilita

Sestra Hyacinta – Služba

Dominikán Jindřich OP – Svatost

Sestra Lucia – Radost

Kapucín Marek – Obdarování

Sestra Ráchel – Chudoba

Otec Mirek – Vzdělání

Sestra Růžena – Věrnost

 

Videa jsou dostupná také na www.mladez.ado.cz.

Želivský klášter v noci

V době léta a prázdnin navštěvují mnozí z nás různé památky. Nedaleký premonstrácký klášter v Želivě, na kterém se podepsala při rekonstrukci po požáru v 18. století i ruka architekta Jana Blažeje Santiniho, zve zájemce na prázdninovou akci: prohlídku kláštera v noci.

Klášter byl založen již ve 12. století pro benediktiny. Nejedná se pouze o budovu kláštera, ale o rozsáhlý komplex budov (konvent, opatství, Trčkův hrad, klášter). Byl zničen husitskými vojsky a ve své historii několikrát vyhořel. Během komunistické éry sloužil jako internační tábor pro kněze nebo psychiatrická léčebna. Svůj původní účel získává zpět v roce 1991, kdy se do kláštera znovu vrací řád premonstrátů.

Možnost zúčastnit se těchto prohlídek máte 21. nebo 28. srpna od 21.30.

f-6068