Autor: Eva Bártová

Památník sv. Zdislavy v Křižanově

Chcete-li si v neděli 27. září udělat výlet, vydejte se do Křižanova, kde bude slavnostně odhalen památník sv. Zdislavy. Slavnostní mše svatá bude sloužena ve 14 hodin brněnským biskupem Vojtěchem. Program níže.

Zdislava byla nejstarší dcerou Přibyslava a Sibyly, majitelů Křižanova. Její otec byl brněnský purkrabího. Narodila se kolem roku 1220. V 17 letech byla provdána za Havla z Markvartic, zakladatele Lemberka. Proslula péčí o nemocné a chudé. Svatá Zdislava, patronka rodin, byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Olomouce 21. května 1995.

Památník má kruhový základ (v průměru měří 12 metrů), uprostřed se nachází kamenná kašna ve tvaru sférického trojúhelníku. Uprostřed kašny bude stát bronzová socha sv. Zdislavy. Památník lemuje 12 sloupů.

Stavba amátníku křižanovské rodačky byla zahájena 1. září 2013. Základní kámen požehnal papež František ve Vatikánu. Autorem sochy je akademický sochař Otmar Oliva. Architektem konceptu celého památníku je ing. arch. František Zajíček.

Na památník v hodnotě kolem 7 milionů korun přispívají dárci z celé republiky.

krizanov

Zdroj: Farnost Křižanov

 

Rok zasvěceného života

Roku zasvěceného života byl věnován již jeden z předchozích příspěvků, který přinášel informaci o možnosti dosažení odpustků.

Zde se nabízí nahlédnout na Rok zasvěceného života z jiného úhlu pohledu, a to přímo očima zasvěcených osob.

Posláním Roku zasvěceného života je vděčnost Pánu za dar zasvěceného života církvi, především za 50 let jeho obnovy v duchu II. vatikánského koncilu. Zároveň má být pro zasvěcené osoby výzvou, aby hleděli do budoucnosti s nadějí a s důvěrou v Pána, kterému zasvětili svůj život, žili přítomnost s nadšením, evangelizovali své vlastní povolání a v různých formách zasvěceného života vydávali světu svědectví o kráse následování Krista.

Arcidiecézní centrum mládeže v Olomouci vytváří seriál krátkých videí k Roku zasvěceného života.

V jednotlivých dílech hovoří na vybraná témata kněží i osoby z různých řeholních řádů.

 

Otec Gorazd – (Ne)všednost

Sestra Olga – Povolání

Salesián o. Libor – Flexibilita

Sestra Hyacinta – Služba

Dominikán Jindřich OP – Svatost

Sestra Lucia – Radost

Kapucín Marek – Obdarování

Sestra Ráchel – Chudoba

Otec Mirek – Vzdělání

Sestra Růžena – Věrnost

 

Videa jsou dostupná také na www.mladez.ado.cz.

Želivský klášter v noci

V době léta a prázdnin navštěvují mnozí z nás různé památky. Nedaleký premonstrácký klášter v Želivě, na kterém se podepsala při rekonstrukci po požáru v 18. století i ruka architekta Jana Blažeje Santiniho, zve zájemce na prázdninovou akci: prohlídku kláštera v noci.

Klášter byl založen již ve 12. století pro benediktiny. Nejedná se pouze o budovu kláštera, ale o rozsáhlý komplex budov (konvent, opatství, Trčkův hrad, klášter). Byl zničen husitskými vojsky a ve své historii několikrát vyhořel. Během komunistické éry sloužil jako internační tábor pro kněze nebo psychiatrická léčebna. Svůj původní účel získává zpět v roce 1991, kdy se do kláštera znovu vrací řád premonstrátů.

Možnost zúčastnit se těchto prohlídek máte 21. nebo 28. srpna od 21.30.

f-6068

 

POUŤ RODIN 2015

Ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční 29. srpna 2015 v prostorách kláštera a zámku již 12. ročník Diecézní poutě rodin.
Letošním mottem je heslo Naším posláním je láska.

Program:

  • 9.20 duchovní slovo
  • 10.00 pontifikátní mše svatá (hlavní celebrant a kazatel Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský)
  • 12.00 program na pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě
  • 15.30 zakončení pouti, závěrečná modlitba a požehnání

• K obědu je možné zakoupit si občerstvení přímo v areálu zámku.
• Před zahájením programu a po jeho ukončení bude mezi nádražím a areálem zámku jezdit kyvadlová doprava.
• Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost pro kojení a přebalování.

Plakát ke stažení zde.

Informace také na www.crsp.cz.

reBRELové

Přijměte pozvánku na středeční večer 29. července 2015 ve farní stodole, kde se uskuteční od 19 hodin recitál francouzského šansonu a ruského romansu:

Jacques Brel

Serge Gainsbourg

Georges Brassens

Léo Ferré

Bulat Okudžava

Vladimír Vysocký

Koncert proběhne v živém podání Janů Nepomuků PISKAČE (zpěv a mluvené slovo) a PODROUŽKA (kytara).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vstupné 70 Kč.

Plakát k nahlédnutí nebo ke stažení najdete zde.

Facebook

 

Michala Piskačová
(případné další info 603 181 612)

Z farního listu:

 

Vážení a milí farníci, drazí přátelé,

následující řádky prázdninového čísla Farního listu píšu se stísněným srdcem a se vzpomínkami, ve kterých se vracím k mnoha událostem, které jsme společně během uplynulých dvanácti let prožili. Měsíc červenec prožiju ještě zde s vámi a od 1. srpna nastupuji do farnosti Náchod.

Když mne pan biskup pozval na návštěvu na biskupství, začal jsem mít tušení, že se nebude jednat pouze o zdvořilostní návštěvu, ale že s ohledem na měsíc červen se bude zřejmě jednat o změnu mého působiště. A skutečně se tak stalo. Pan biskup decentně ocenil přibyslavskou farnost a následně mi sdělil, že si přeje, abych převzal do duchovní správy farnost Náchod. Věren slibu poslušnosti, který jsem složil při kněžském svěcení, jsem neprotestoval a jeho výzvu přijal. Ze zkušenosti vím, že když akceptuji vůli biskupa, že je to správná volba. Před dvanácti lety, když jsem měl odejít z Jičína, tak mě tamější vikář sdělil, že pokud bych chtěl zůstat, tak by se za mne na biskupství přimluvil. Bylo to proto, že jsme si mezi sebou rozuměli a s jičínskými farníky se měli rádi. Odpověděl jsem mu, že nechávám na biskupovi, jak se rozhodne. Tak jsem přišel k vám do Přibyslavi. A krásných dvanáct let mezi vámi mi potvrdilo, že jsem se rozhodl správně.

V souvislosti s nastávající změnou se mi vybavily některé biblické citáty nebo příběhy. Tak v knize Kazatel čteme: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“. Náhoda neexistuje. Není náhodou, že jsme na světě v tento čas, nebylo náhodou, že jsme se setkali, a není náhodou, že se rozcházíme.

Vzpomínám, jak jsem v závěru doby velikonoční komentoval Pavlovo misijní působení, jak ho popisují Skutky apoštolů: „Když došli k Mýsii, chtěli přejít do Bithýnie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil“. Hovořil jsem o tom, jak Duch Svatý usměrňoval Pavlovy kroky a jak musel jít tam, kam nechtěl. A výsledek byl ten, že došel do Filip, kde díky němu mnozí uvěřili v Krista. Necháme-li se vést Duchem Ježíšovým, půjdeme třeba tam, kam se nám nebude chtít, ale vždy to přinese v pravý čas užitek.

O slavnosti Nanebevstoupení Páně zaznělo, že učedníci byli smutní, když od nich Ježíš odcházel. Ježíš k tomu poznamenal, že je pro ně dobře, když odchází, i když je to bolelo a nerozuměli. Odchody a s nimi spojená loučení bolí, ale Ježíš ví, že je to pro nás dobře.

Nebo když učedníci na Ježíšovo slovo nasytili zástupy. Jak rádi by ještě chvíli zůstali s lidmi, kteří jim chtěli poděkovat za chléb a ryby. Ne. Ježíš je poslal na loďce na druhý břeh.

Podobně jednal i sám Ježíš. Na místě, kam dospěl, uzdravoval lidi. Večer se šel na opuštěné místo pomodlit, a když ho hledali, protože na něho čekali další nemocní, tak se sebral a odešel do jiných měst a městeček. I on následoval vůli svého Otce, tak jak ji poznával.

Vážení a milí farníci, dovolte mi, abych vám na závěr svého působení v přibyslavské farnosti poděkoval za vše dobré, co jste pro mne, a zvláště pak pro Boží království vykonali.

Děkuji nížkovskému administrátoru a nastupujícímu přibyslavskému administrátoru P. Pavlu Sandtnerovi a panu kaplanu P. Antonínu Pavlasovi za pomoc při duchovní správě farnosti.

Děkuji vám všem, zvláště pak děkuji za vaši lásku a přátelství.

Využívám této příležitosti, abych se omluvil všem, kterým jsem svým slovem nebo jednáním ublížil či je pohoršil. Prosím Pána Boha i vás za odpuštění.

Drazí přátelé, dovoluji si vás touto cestou pozvat na mši svatou v neděli 19. července v 15.00 hod. do farního kostela, kterou budu sloužit za farnost a na poděkování za vás. Zároveň vás po mši svaté zvu na farní zahradu, kde bude připraveno občerstvení.

 

Adresa mého nového působiště je následující:

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod

Masarykovo náměstí 75

547 01 Náchod 1

 

Číslo mobilního telefonu zůstává nezměněno.

Zdeněk Kubeš

Prázdninový farní list ke stažení zde.

Z farního listu:

Křesťanská láska

Důležitost odpuštění v duchovním životě často podceňujeme. Pokud se chcete dozvědět, kam jste dospěli ve svém duchovním životě, zkontrolujte si, který člověk je vám nejvzdálenější. Jste natolik blízko Bohu, nakolik jste blízko této osobě.

Charakteristikou křesťanů má být vzájemné láska: „Nové přikázání vám dávám: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“. Z té pak vyplývá jednota: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“. Ježíš nás vyzývá, abychom k sobě přistupovali v duchu jednoty a lásky. Míra této lásky má taková, jaká je míra lásky Otce k Synu – tedy nezměrná, bez míry. Vzájemná láska Ježíšových učedníků se stává znamením pro svět. Viditelným znamením pro svět, aby uvěřil v Ježíše, je vzájemná láska jeho vyznavačů a jednota mezi nimi. Zda svět uvěří, že Ježíš je Mesiáš, kterého poslal Otec, to závisí na naší jednotě. Ježíš vkládá své poslání do rukou každého z nás. A záleží na nás, jenom na nás, jestli zprostředkujeme spásu dalším lidem. Cítíte tu velikou odpovědnost, kterou na nás Ježíš klade?

„Miluj svého bližního, jako sám sebe“. Pokud nemáš rád sám sebe, nemůžeš naplno milovat bližního. Milovat můžeš jen do té míry, do jaké miluješ sebe. Pokud nepřijímáš sám sebe, nemůžeš přijmout druhé. Pokud neumíš odpustit sám sobě, neodpustíš ani druhým.

Běžná láska, tak jak ji lidi rozumí, je založena na citech, přitažlivosti, sympatiích. Tak ji například vidíme v televizi. Křesťanská láska a odpuštění spočívá v rozhodnutí, ne v citech. Lidé někdy mohou mít zmatek v tom, zda odpustili, či nikoli. Není možné pochybovat o tom, zda jsme odpustili nebo neodpustili, protože odpuštění je rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli. Je to otázka chtění nebo také nechtění. Pokud nějakému člověku chcete odpustit, tak jste mu již odpustili. Jestliže mu odpustit nechcete, tak jste mu neodpustili. Jestliže jsme někomu odpustili, ještě to neznamená, že všechny rány jsou zahojeny a že dotyčný člověk nám bude hned sympatický a že hned začnu mít rád.

Světská láska je založena na citu: Žena řekne muži, že už k němu nic necítí, tedy tím vyjadřuje, že už ho nemiluje. Protože světská láska je založena pouze na citech. Oproti tomu křesťanská láska je založena na rozhodnutí. Láska se pak stává rozhodnutím milovat druhého a podle tohoto rozhodnutí také žít. Znamená to také odpouštět a jít společně i vyprahlou pouští. Někdo řekne, že svému partnerovi odpustil, ale přitom mu neustále připomíná, co provedl před mnoha lety. To je signál toho, že ve skutečnosti neodpustil. Jestliže jste někomu odpustili, nevracejte se k tomu, co se stalo.

Láska má být spojovacím článkem křesťanské komunity (farnosti). Komunita křesťanů v Korintě byla obdařena mnohými charismaty – vyskytovaly se v ní zázraky, uzdravení, měli dar jazyků a jejich výkladu, dar proroctví a přesto sv. Pavel jim píše: „Bratři, já jsem s vámi nemohl mluvit jako s lidmi duchovními, ale jako s tělesnými, jako s dětmi nedospělými v křesťanské víře. Neboť je-li mezi vámi žárlivost a spory – jste pouze tělesní a chováte se jen lidsky“.

 

Elias Vella: Ježíš – lékař těla i duše.

Připravil P. Zdeněk Kubeš

Červnový farní list ke stažení zde.