Autor: Jana Miškovská

Myšlenka na neděli (www.paulinky.cz)

Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: „Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?“ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: „Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot.“

Mt 22,1-14-30

E-vangelium on-life

Příslib o výtečných hodech, které Hospodin zástupů vystrojí všem národům je součástí takzvané velké izaiášovské apokalypsy (Iz 24 – 27). Ačkoli se v souvislosti se slovem apokalypsa v běžném povědomí vybaví především děsivé a těžce pochopitelné symboly, biblická apokalyptika nepředstavuje starověký ekvivalent současné sci-fi literatury ani thrilleru. Smyslem biblických apokalyptických textů (viz Dan, Zj nebo části Iz, Ez, Zach, Jl) není detailně vylíčit strašidelné úkazy, které se mají odehrát v blízké či vzdálené budoucnosti, a tak čtenářům nahnat pořádný strach. Naopak, mají ujistit Boží lid o Hospodinově blízkosti a o tom, že Hospodin je definitivním Pánem dějin a bez přestání pečuje o ty, kteří mu náleží. Izaiášovský úryvek o tučných hodech se šťavnatými jídly a vybranými víny je jasným důkazem tohoto zaměření biblické apokalyptiky. Ani na první pohled strašlivý popis budoucnosti (viz např. Iz 24) nemá posluchače vyděsit, ale vlít jim útěchu v těžkých chvílích a dodat jim odvahu k věrnosti Hospodinu.

Podobenství, v němž Ježíš přirovnává nebeské království ke králi, který vystrojil svatbu svému synovi, nepatří k apokalyptickému literárnímu žánru. Nicméně souvislost mezi tímto Ježíšovým podobenstvím a starozákonním úryvkem z Izaiášovy knihy je jasná. Když Ježíš uvádí své posluchače do tajemství Božího království, nevymýšlí ty nejnovější podobenství a přirovnání, ale schválně navazuje na to, co již posluchači znají. Velekněží a farizeové, na něž se tímto podobenstvím Ježíš zvlášť obrací (viz Mt 21,45), se dobře orientovali v prorockých knihách. Symbol hodů a svatební hostiny pro ně určitě nebyl nejasnou šifrou. Jak je tedy možné, že Ježíš, který jindy hlásá nekonečné Otcovo milosrdenství, nyní používá nádhernou symboliku prodchnutou Boží něhou tak drsným způsobem? Rozhněvaný král nechá ze svatební síně tvrdě vyhodit ubožáka, který přišel bez svatebních šatů! Přitom sám král trval na tom, aby se síň naplnila doslova lidmi z ulice! Je pochopitelné, že starozákonní apokalyptické texty nemohou být zdrojem útěchy pro každého, kdo se do nich z dlouhé chvíle začte, ale pouze pro ty, kdo jsou zvyklí s láskyplnou pozorností naslouchat Božímu hlasu a řídit podle něj svůj život. Je jen dobře, že u těch, kteří podle nálady běží za hlasy, které je zrovna baví, vzbuzují strach a obavy. Tak se mohou vzpamatovat a naladit na ten správný hlas. Podobně je tomu i v případě Ježíšova podobenství. Je dobře, naskočí-li husí kůže těm, kterým je pozvání na tuto svatbu zcela ukradené, a pokud se přece jen dostaví, je jim jedno, v jakém stavu. Pro ty, jimž na pozvání na svatbu králova syna opravdu záleží, je toto podobenství zdrojem velké útěchy. Ježíš je totiž ujišťuje, že na tuto svatbu se nemusí procházet náročným výběrovým řízením. Sám král totiž touží po jejich přítomnosti. Nemusí vůbec shánět drahé svatební dary – ty se v podobenství vůbec nezmiňují. A kvůli zmiňovanému svatebnímu rouchu nemusí obcházet luxusní svatební salony. Ti, kteří se oblékli v Krista (viz Gal 3,27; Řím 13,14), mohou bez obav vejít do radosti svého Pána (viz Mt 25,21). Pokud nás tedy u tohoto podobenství mrazí v zádech, je namístě položit si otázku, kdo které skupiny patříme.

Upozornění

  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí.
   V 16.45 hod. na faře setkání mládeže.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
   V 18.30 hod. mše svatá.
   Ve 20. hod. na faře v Chotěboři začíná noční vikariátní setkání mládeže. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce.
  • V sobotu v 10.00 hod. v kostele křest Marka Noskoviče.
  • V neděli v 13.00 hod. v kostele křest Sofie Kotlasové.
  • V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. modlitba rodičů za děti.
  • Mladí animátoři zvou děti od 3. do 7. třídy na podzimní víkendovku. Začátek v pátek 21.10. v 18.00 hod. na faře a konec v sobotu v 18.00 hod. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Zájemci se mohou hlásit na uvedené adrese nebo v zákristii do čtvrtka 20.10.
  • V zákristii si můžete zakoupit poslední dva diecézní stolní kalendář na rok 2012.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar ve výši 4000 Kč určený na potřeby farnosti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  9.10.2011
  28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha
  Za Josefa a Růženu Zychovy a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  10.10. 2011
  7.30 hod. Za Lucii Petrovou
  Úterý
  11.10. 2011
  18.30hod Za rod Zábranů
  Středa
  12.10. 2011
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodinu Kubíčkovu
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  13.10. 2011
  18.30hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče a rodiče Šmidrkalovy
  Pátek
  14.10. 2011
  18.30hod. Za Antonína a Marii Dvořákovy a Františka Nováka
  Sobota
  15.10.2011
  PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
  7.00hod Za Vladimíra Omese a ten rod
  Neděle
  16.10. 2011
  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Blažkovu
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina, na kterou jste srdečně zváni.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné.
   V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
   V 16.45 hod. na faře setkání mládeže.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.V 18.30 hod. mše svatá.
  • V sobotu v 8.00 hod. z autobusového nádraží odjezd účastníku farního zájezdu do Mikulova.
  • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2012. Tématem kalendáře je svátost biřmování. Cena kalendáře činí 55 Kč.
  • Ministranti obnovili svou nástěnku, na které je možné se seznámit s některými událostmi ze života ministrantů.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme organizátorům, pořadatelům, sponzorům i účinkujícím za realizaci Přibyslavského nokturna 2011.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  2.10.2011
  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Zychovu, Henzlovu a Holcmanovu
  ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá
  Pondělí
  3.10. 2011
  7.30 hod. Za Ladislava Šrámka, rodiče a bratra
  Úterý
  4.10. 2011
  PAMÁTKA SV.FRANTIŠKA Z ASSISI
  18.30hod Za Josefa Havlíčka, rodiče a pěstouny
  Středa
  5.10. 2011
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  6.10. 2011
  18.30hod. Za Marii a Stanislava Horkých a oba rody
  Pátek
  7.10. 2011
  PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
  18.30hod. Za Jiřího Matouška
  Sobota
  8.10.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za rodinu Matouškovu, Bártovu a Pometlovu
  Neděle
  9.10. 2011
  28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha
  Za Josefa a Růženu Zychovy a celý rod
  Za farnost

Upozornění

 • Společná modlitba za český národ 27. září 2011
  Pražský arcibiskup – metropolita Dominik Duka, OP vyzval věřící, aby se v předvečer (19.00 hod.) hlavní oslavy svátku národního patrona sv. Václava spojili v modlitbě za český národ. Modlitba budiž vyjádřením vděčnosti Bohu za náš domov. Modlitbu se pomodlíme i ve středu na slavnost Svatého Václava při obou mší svatých.
 • Ve středu v 18.00 hod. v kostele v Žižkově Poli koncert. Bližší informace získáte z plakátu
 • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro první ročník.
 • Do pátku je možné se zapisovat na farní výlet do Mikulova.
 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá.
  V pátek začíná hudební festival Přibyslavské nocturno, na které jste srdečně zváni. Bližší informace včetně sobotního a nedělního programu získáte z plakátů.
 • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2012.Tématem kalendáře je svátost biřmování.Cena kalendáře činí 55 Kč.
 • V sobotu v 9.00 hod. v kostele křest Kryštofa Svobody.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na církevní školství vynesla částku 10272 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme za dar 10 000 Kč. určený pro potřeby farnosti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  25.9. 2011
  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duš.v oč.
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY – poutní mše svatá
  Pondělí
  26.9. 2011
  7.30 hod. Za Vladimíra Bukovského a celý rod
  Úterý
  27.9. 2011
  PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA,KNĚZE
  18.30hod Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího
  Středa
  28.9. 2011
  SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
  8.00 hod.
  9.30hod
  .
  Za Václava Polívku, rodiče a duše v očistci
  Za P. Václava Konfršta, rodiče a sestru s manželem
  Čtvrtek
  29.9. 2011
  SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
  14.00 hod.
  18.30hod.
  Pohřeb paní Boženy Tománkové z Nových Dvorů
  Za Jakuba Staňka
  Pátek
  30.9. 2011
  PAMÁTKA SV. JERONÝMA,KNĚZE A UČITELE CIRKVE
  18.30hod. Za P. Františka Karla, rodiče a synovce
  Sobota
  1.10.2011
  PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE
  7.00hod Za Václava Henzla a jeho rodinu
  Neděle
  2.10. 2011
  27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Zychovu, Henzlovu a Holcmanovu
  ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

Upozornění

 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá.
  V rámci Dne bible, který podle pastoračního plánu připadl na pátek 23.9. měla být přednáška o Izraeli v podání MUDr. Sadílka. Pan doktor je na dovolené, proto přednášku o Izraeli přesouváme na listopadový termín, který bude ještě upřesněn.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele křest Petra a Pavla Švorcových.
  Od 9.00 hod. do 15. hod. vikariátní setkání mládeže v Nížkově. Setkání se ponese ve sportovním duchu. Na programu bude turnaj ve stolním tenise. Vezměte sebou rakety na stolní tenis.
 • V bočních lodích kostela je instalována výstava fotografií zachycujících průběh restaurátorských prací na varhanách.
 • V zákristii je možné se zapisovat na farní výlet do Mikulova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2012.Tématem kalendáře je svátost biřmování.Cena kalendáře činí 55 Kč.
 • Organizátoři Přibyslavského nokturna vás srdečně zvou na 11. Ročník, který proběhne ve dnech 30.9. – 2.10. v pátek zahraje kapela Čechomor.Předprodej vstupenek u pana Krčála.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  18.9. 2011
  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  19.9. 2011
  7.30 hod. Za rodiče Půžovy, Svobodovy a syna Rudolfa
  Úterý
  20.9. 2011
  PAMÁTKA SV. ONDŘEJE, KNĚZE, PAVLA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  18.30hod Za Jindřicha Martínka
  Středa
  21.9. 2011
  SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  22.9. 2011
  18.30hod. Za Josefa a Marii Sobotkovy
  Pátek
  23.9. 2011
  18.30hod. Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody
  Sobota
  24.9.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Josefa Chlebečka
  Neděle
  25.9. 2011
  26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

Upozornění

 • V nastávajícím týdnu začíná výuka náboženství podle zveřejněného rozpisu.
 • Ve středu v 18.30 hod. žehnání křížku Na Dolině v Dolní Jablonné. V 19.00 hod. mše svatá v Dolní Jablonné.
 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá.
 • V bočních lodích kostela je instalována výstava fotografií zachycujících průběh restaurátorských prací na varhanách
 • V zákristii je možné se zapisovat na farní výlet do Mikulova.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci děkovného varhanního koncertu.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.9. 2011
  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Prchalovy a jejich děti
  Mše sv. na náměstí – Za město a farnost
  Za rodiče Andresovy a P. Josefa Andrese
  Pondělí
  12.9. 2011
  JMÉNA PANNY MARIE
  7.30 hod. Za Ludmilu Kunstarovou a duše v očistci
  Úterý
  13.9. 2011
  PAMÁTKA SV. JANA ZLATOUSTÉHO,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
  18.30hod Za Františku Němcovou, rod Němců a Šidláků
  Středa
  14.9. 2011
  SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
  7.30 hod.
  19.00hod.
  Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí str.
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  15.9. 2011
  PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
  18.30hod. Za Miloslava Zadáka, manželku, Ladislava Linharta a bratra
  Pátek
  16.9. 2011
  PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE
  18.30hod. Za Marii a Josefa Novotných, rodiče z obojí str. a duše v očistci
  Sobota
  17.9.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci
  Neděle
  18.9. 2011
  25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
  ŽIŽKOVO POLE

Upozornění

 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
  V 18.30 hod. mše svatá.
  V 19.30 hod. pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 12.00 hod. ve farním kostele uzavřou církevní sňatek Jana Tonarová a František Březina.
  V 18.00 hod. v kostele začíná děkovný koncert pořádaný u příležitosti dokončení opravy varhan. Všichni jste srdečně zváni.
 • Nedělní mše svatá v 9.30 hod. bude sloužena na náměstí. Mše svatá je součástí Přibyslavských slavností.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z prvního sv. přijímání. Zbývají fotografie pro Sedlákovy.
 • Začátek školního roku se pomalu blíží. Rodiče i školáky upozorňuji, aby neopomněli vyzvednout přihlášky na výuku náboženství. Přihlášky je možné vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat v zákristii nebo na faře. Školáci prvního ročníku obdrží přihlášky ve škole.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme brigádníkům za přípravu stodoly na nocturno.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  4.9. 2011
  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Rázlovy a syna
  Za farnost
  OLEŠENKA – poutní mše svatá
  Pondělí
  5.9. 2011
  7.30 hod. Za rodiče a syna
  Úterý
  6.9. 2011
  18.30hod Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
  Středa
  7.9. 2011
  7.30 hod.
  14.00 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
  Pohřeb paní Marie Paulové v Žižkově Poli
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  8.9. 2011
  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
  18.30hod. Za Aloisii Bořilovou, manžela a syna
  Pátek
  9.9. 2011
  18.30hod. Za Marii a Jana Machovy, rodiče a vnuka Jiřího
  Sobota
  10.9.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za manžele Habánovy, jejich rodiče a duše v očistci
  Neděle
  11.9. 2011
  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Prchalovy a jejich děti
  MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ – Za farnost a město
  Za rodiče Andresovy a P. Josefa Andrese