Autor: Martin Ležák

Drazí farníci,

dne 15.září roku 2011 uplynulo 10 let ode dne, kdy byl otec Zdeněk Kubeš naplno povolán do Boží služby. Ano, již deset let působí mezi svými ovečkami, neprve jako kaplan v Jičíně, posléze od července roku 2003 u nás na Vysočině, ve fanosti Přibyslav.

Na neděli 11.záři naplánovali členové pastorační a ekonomické farnosti slavnostní poděkování otci Zdeňkovi za jeho slova a skutky, které pro nás, přibyslavské farníky, vyslovoval či naplňoval. Na výraz našeho díku mu byly předány dary: kněžské roucho – ornát a květinový věnec. Slavnostní akt na konci mši svaté doprovodil svým slovem člen ekonomické rady farnosti pan Václav Henzl, který svými slovy vřele poděkoval otci Zdeňkovi za jeho službu a skutky, které mnohdy nejsou lehké.

Závěrem je mou milou povinností poděkovat otci Zdeňkovi za jeho slova a moudré myšlenky, kterým vždy velice rádi, pilně a bedlivě nasloucháme. Poděkujme mu za vše dobrodinnní, jenž pro naši farnost učinil a popřejme mu i nadále mnoho trpělivosti se svými farními ovečkami, mnoho zdraví i Božích milostí.

Martin Ležák

Drazí farníci,

již se stalo milou tradicí, že s končícími prázdninami se vydávájí poutníci z naší fanosti k významnému mikroregionálnímu poutnímu místu – ke kapli svaté Anny u Pohledu – kam je zve otec Zdeněk na mši svatou. Ta je sloužena nejen za přicházející poutníky z nedalekého i širšího okolí, ale i za všechny přibyslavské farníky.

Hlavní pohledská pouť ke svatým Jáchymovi a Anně letos připadala na 31.července, kdy se na místo bývalých léčebných lázní s vyvěrajícím minerálním pramenem a přilehlou poutní kaplí sjelo na několik stovek věřících. I přibyslavská farní obec má ke kapli úzký vztah, proto se otec Zdeněk před několika roky rozhodl zavést pěší a cyklistickou pouť pro přibyslavské farníky. Z pouti se stala milá tradice, každoročně se těší větší oblibě. Letos byl termín pouti stanoven na 28.srpen (podle církevního kalendáře 22.neděle v mezidobí).

Kaple svaté Anny byla postavena na místě posvátných pramenišť, jeden z pramenů je mezi veřejností v součastnosti velice oblíben. Voda je bohatá na výskyt minerálních látek, které dávají vodě výtečnou chuť. Léčebnou až kouzelnou moc zdejších pramenů v minulosti využila i tehdejší vrchnost, jenž zde v minulosti nechala vystavět vyhlášené lázně. Na ně už dnes lze bohužel jen vzpomínat ze starých fotografií a písemných pramenů. Jedinečnost a posvátnost místo ovšem neztratilo i díky kapli svaté Anny, která je v součastnosti opravována do původního honosného stavu.

Martin Ležák

Drazí farníci a lidé dobré vůle,

v sobotu 10.září se v kostele sv.Jana Křtitele v Přibyslavi poprvé na Varhanním koncertu slavnostně rozezní varhany, které procházely mnohaměsíční celkovou rekonstrukcí. Celé dílo se podařilo dokončit zejména díky neutuchajícímu pracovnímu elánu varhanářského mistra, ale taktéž i díky Vašim darům, pomoci i modlitbám. Vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na zdárné opravě našeho varhanního unikátu patří upřímný dík: Zaplať Pán Bůh!

Havarijní stav varhan či jednotlivé etapy celkové rekonstrukce varhanového tělesa můžete shlédnout na fotografiích hlavního restaurátora  – varhanářského mistra pana Dalibora Michka, jenž průběh oprav průběžně dokumentoval.

 Slavnost Těla a Krve Páně je mnohdy zkracována jen jako slavnost Božího Těla. V tento den bývá všudypřítomný Kristus v reálné přítomnosti se všemi obyvateli města, to když je monstrance – Svátost oltářní – nesena ve slavnostním průvodu po městě. V přibyslavské farnosti má tento církevní svátek svoje nezastupitelné místo. I když tedy Slavnost Božího Těla je jistou tradicí, letošní rok byl v mnoha aspektech netradiční… Ptáte se v čem konkrétně? Jednalo se především o termín samotné slavnosti, jež podle liturgických pravidel připadala na čtvrtek 23.června a to kvůli kolizi se svátkem Narození sv.Jana Křtitele – v naší farnosti tedy poutní slavností. Celý průběh se lišil od jiných ročníků ještě v trase i poloze jednotlivých zastavení (oltářů). Zástup družiček, ministrantů, knězů, hudebníků i veřících procházel místo přibyslavského náměstí nejbližší okolí chrámu Páně. Konkrétní místa, kde byly jednotlivé oltáře umístěny, jsou zevrubněji popsány a zobrazeny níže ve fotogalerii.

Děkujme Pánu, že se slavnost jeho Krve a Těla velice povedla, každý z nás odcházel ze silným duchovním zážitkem. 

S menším zpožděním Vám přinášíme foto ohlédnutí za slavnostním udělením svátosti, jež má nezpochybnitelný význam v životě každého křesťana. Řeč jde o svátosti eucharistie, prvního svatého přijímání, která patří mezi svátosti iniciační – uvádějící křesťana do dospělého křesťanského života. Svátost prvého svatého přijímání byla všem 14 prvokomunikantům udělena jako tradičně při nedělní mši svaté 19.června. Po slavnostní mši svaté byly děti otcem Zdeňkem pozvány na společný oběd, po němž se všichni prvokomunikanti se svými rodiči, ale i ostatními dětmi a farníky, sešli k příjemnému programu na farní zahradu.

Celý den byl prozařován svátostní a radostnou atmosférou, která byla znamením Boží radosti z nových prvokomunikantů. Celý den zachytil jako tradičně ve svých fotografiíích Petr Málek starší:

Po menším zpoždění Vám přinášíme fotografie ze „Setkání všech žijících přibyslavských ministrantů“. Prvotní nápad o přátelském setkání či zavzpomínání se zrodil v hlavách bývalého přibyslavkého ministranta – pana Fikara, a otce Zdeňka. O akci byl mezi bývalými, ale i současnými služebníky u oltáře nemalý zájem, dokonce přijeli i mnozí bývalí ministranti jež dnes v našem městě nepobývají. Celé střetnutí ministrantských generací bylo naplánováno na 27.květen roku 2011.

Celé setkání začalo májovou pobožností, která byla pro mnohé bývalé ministranty silným duchovním zážitkem, ale poté i příležitost pro vybavení si vzpomínek z dětství. Tehdy byly májové pobožnosti tradiční náplní ministrantské služby. Následovala mše svatá  při které se liturgické texty okrajově dotýkali služby u oltáře, společně  jsme poté poděkovali Pánu za uskutečnění  společného ministrantského setkání. Samotné setkání se uskutečnilo ve farní stodole, pro hosty byly připraveny bohaté tabule. Bylo krásné pozorovat či naslouchat bývalým ministrantům, někteří z nich ve svých slovech velmi barvitě a zajímavě vzpomínali na společné časy strávené při službě u oltáře, zejména mladí ministranté uvíítali mnohdy interesantní  historky starší ministrantské generace.

Dovolím si tvrdit, že má slova vynahradí fotografie, při něchž se Vám můžou evokovat zážitky, které jsme v tento květnový pátek společně zažili.

Ve dnech 6. až 9.května 2011 se vydali přibyslavští farníci na další pouť za poznáním, tentokrát za našimi východními sousedy – na Slovensko. Kromě cestovatelských zážitků z poznání jiné kultury si každý poutník na své cestě chtěl vyprosit co nejvíce božích milostí, třeba i díky tradičně slouženým mším svatým, ze kterých si každý odnesl hluboký duchovní zážitek. Poděkování k uskutečnění zájezdu patří hlavním organizátorům pánům Petrovi Málkovi a Milošovi Půžovi, otci Zdeňkovi za jeho slova, ale i Vám, zúčastněným poutníkům.

Pojďme se společně ohlédnout za celou poutí ve fotografiích otce Zdeňka:

Samozřejme také připravujeme souhrný článek o zážitcích či průběhu farní pouti za krásami našich východních sousedů.

Začátek jara bývá vyhrazen mládeži, konkrétně Diecéznímu setkání.  Jako tradičně se uskuteční v centru diecéze, tedy v Hradci Králové, dne 16.dubna 2011. Začátek je stanoven jako obvykle na 9:00 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. Motto celého setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7). 

A na co se můžete těšit? katecheze P. Františka Blahy, SDB, svědectví, informace, zážitková hra po městě, příležitost ke svátosti smíření, adorace. V 15.00 hod. bude Mons. Josef Kajnek celebrovat mši svatou v katedrále Svatého Ducha. Jako bonus je připraveno od 17.00 hod. v kostele Panny Marie divadelní představení „Moravské pašije“ v podání divadla Víti Marčíka.

Hlásit se můžete v sakristii, v případě zájmu bude vypraven autobus z přibyslavského autobusového nádraží.

Milí ministranti,

chtěli bychom vás srdečně pozvat na Diecézní ministrantské setkání, které se tentokrát uskuteční se v Červeném Kostelci, a to o víkendu ve dnech 6.-8.května 2011. Možná už jste na nějakém ministrantském setkání byli, a tak víte, že se můžete těšit na bohatý program.

Tentokrát vás zveme na pouť do Compostely, při které zažiješ mnohá dobrodružství se svými kamarády. Připraveny jsou i lanové aktivity, ministrantské dovednosti, výstup na věž, rytířské souboje, projížďka na koni. Kromě her a soutěží se samozřejmě budeme také společně modlit a poznávat dobrotu našeho Pána Ježíše.

Za přípavný tým se na Tebe těší P. Jan Uhlíř.

 

A co si vzít s sebou? spacák a karimatku, ministrantské oblečení, sportovní oblečení, přezůvky, 200 Kč jako příspěvek a samozřejmě si přibal i dobrou náladu:-)

Hlásit se můžeš v sakristii nebo osobně u Martina či Lukáše Ležákových do 24.dubna.

Vánoční svátky začaly, jako každoročně, půlnoční slavností, která byla doprovázena zpěvy, vítající a oslavující příchod našeho Spasitele, v podání omlazeného chrámového sboru. K nevšednímu zážitku a neutuchající radosti z Ježíšova narození přispěli všichni ti, co se podíleli či byli přítomni na půlnoční mši svaté, ale dík patří i dobrodincům, kteří chrám Páně oblékly do slavnostního vánočního hávu. Na Boží Hod vánoční si děti připravily pro farníky dramatické vystoupení, příběh pojednával o narození malého Ježíška. Celým programem zněly především vánoční koledy a zpěvy.

Pro krátkou rekapitulaci a připomenutí si slavnostních okamžiků uplynulých dní několik fotografií:

Fotografie laskavě poskytnul Petr Málek st.