Farní list

Dali mu jméno Ježíš

Ježíš je představen v chrámě.  Naplňuje se čas, který označuje přechod od zaslíbení k naplnění. Zákon, chrám a proroctví jsou tři podoby toho, který měl přijít. On je vtělené Boží Slovo, Boží Sláva a Boží tvář. Jeho první příchod do Jeruzaléma vyznačuje práh přechodu od řádu očekávání k řádu naplnění.

Ježíšův prostý příchod do chrámu, kterým se naplňuje Zákon, je třeba vnímat s hrozivými starozákonními vizemi o hrozivém definitivním příchodu Pána.

Od této chvíle můžeme Boha oslovovat jménem, protože jméno přijal. Simeon v moci Ducha poznává Pána a může v pokoji zemřít, protože strach ze smrti je přemožen poznáním Pána života a smrti.

Boha nikdo nikdy neviděl. Nikdo ho nepoznal, tím méně ho mohl nazvat jménem. My nyní můžeme oslovit Boha jménem, protože byl počat jako člověk. Jaký je to zvrat, že můžeme dát jméno tomu, který dává jména všemu, že můžeme jménem volat na toho, který z nicoty povolává vše a působí, že věci jsou. Když oslovuji nějakého člověka jménem, znamená to, že on existuje pro mě a já pro něho. Přeneseně můžeme říct, že když Boha oslovuji jménem, jsem zde pro něho a on je zde pro mne. Tak začíná nová forma dialogu mezi člověkem a Bohem.

Jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje“. Člověk, který je ztracen, poznává Boha jako toho, který ho zachraňuje. Tento Bůh, který naháněl strach, může být nazýván jménem, zvláště pak v beznadějné situaci, protože je Spasitelem.

Také Bůh se raduje z toho, že ho člověk volá jménem. Ten, který je láska, se raduje z toho, že je oslovován jménem od toho, kterého miluje.

Pán přichází do svého domu. Přichází jako slabé dítě, ne jako soudce, který soudí všechny, kteří překračují Zákon. On přichází odpykat náš trest.

O svátku Uvedení Páně do Chrámu žehnáme zapálené svíce. Jestliže zažíháme plamen svíce, ukazujeme tím na Boží světlo, které k nám přichází a od něhož pochází všechno světlo. Světlo, které k nám od Boha přichází, zahání ty nejtemnější temnoty a vše osvěcuje hojností věčného světla.

Panna Marie, Matka Boží, přinášející do chrámu v náručí „Věčné světlo“, přichází na pomoc všem, kteří žijí v temnotách, aby jim nabídla světlo vyvádějící ze všech temnot.

Vždyť opravdu „světlo přišlo na svět“, aby ho osvítilo, opravdu nás navštívil ten, „který vychází z výsosti“. To je tajemství, které si připomínáme se svícemi v rukou, abychom tak naznačili, že nám zazářilo světlo, které „osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět“.

Nikdo ať nezůstane neosvícený tímto božským světlem. Nikdo ať nesetrvá v temnotě. Se Simeonem se společně radujme z Původce a Otce světla.

P. Zdeněk Kubeš

Únorový výtisk ke stažení

FL_2015-02 ve formátu pdf – k vytištění

 

2. února každoročně slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který se lidově nazývá Hromnice. A právě k tomuto svátku se vztahují následující dvě doplňovačky:

V lednovém Farním listu je pro děti připraveno malé vánoční bludiště: Děti na obrázku chtějí jít za světlem – narozeným Ježíšem. Pomůžeš jim najít cestu? Ke stáhnutí zde: http://www.kanan.cz/kvizy/2vanoceb.pdf

6. ledna si připomínáme Slavnost Zjevení Páně. K této události se vztahuje druhá část Dětského koutku, kterou tvoří křížovka s názvem Tři mudrci nezaváhali – více zde: http://deti.vira.cz/files/files/importovano/tri-mudrci-krizovka.gif

Dali mu jméno Ježíš

Boha nikdo nikdy neviděl. Nikdo ho nepoznal, tím méně ho mohl nazvat jménem. „On“ je jméno nevyslovitelné, původ všech jmen. Vidět Boží tvář znamená pro člověka, že našel svou tvář. Vyslovit Boží jméno znamená znovu objevit jméno, které tvoří podstatu všech jmen.

My nyní můžeme oslovit Boha jménem, protože se narodil jako člověk. Jak je to úžasné, že můžeme jménem oslovit toho, který dává jméno všemu, že můžeme volat jménem na toho, který vše povolává z nicoty a činí, že to jest. Když oslovím jménem kteréhokoli člověka, znamená to, že on existuje pro mě a já pro něho. Je to začátek společenství. Nyní se skrze jméno Ježíš ustanovuje definitivní podoba vztahu mezi člověkem a Bohem a otevírá se mezi nimi nová forma dialogu.

Pro člověka nemůže existovat jiné Boží jméno než „Ježíš“ – „Bůh zachraňuje“, protože člověk je sám o sobě ztracen a Boha poznává jako toho, který ho zachraňuje.

Tento nejvýš svatý Bůh, může být člověkem vzýván v každé chvíli, protože se stal Spasitelem všech. Není třeba být před Bohem spravedlivý, protože před jeho svatostí jsme všichni hříšníci. Bůh je tu pro všechny, kteří jsou ztraceni a od něho vzdáleni.

Modlitba za naše rodiny

Pane Ježíši, děkujeme ti za život a víru, které jsi nám daroval bez našich zásluh.

Děkujeme ti, že jsme se stali tvými bratry a sestrami a tak dětmi Božími.

Chtěl jsi přijít na svět v lidské rodině a prožívat její radosti, naděje, ale i obtíže a starosti.

Proto tě prosíme: pomáhej našim rodinám, ať si osvojují ctnosti, jimiž se vyznačovala Svatá rodina, ať věrně konají domácí povinnosti a ať jsou naplněny vzájemnou láskou i duchem modlitby.

Dej, ať si naše rodiny zachovají jednotu, a tak se stávají živými svědky evangelia.

Dej, ať se stanou školou vzájemné pomoci, odpuštění a usmíření.

Chraň, prosíme, chudé rodiny, rodiny vyhnanců a přistěhovalců. Otevři srdce těch, kdo žijí v hojnosti a blahobytu, aby jim nabídli svou pomoc.

Vždyť vzájemné přijetí je zdrojem obohacení pro všechny a rozvíjí vzájemné bratrství.

Ohlédnutí za Vánocemi – z pohledu trestního práva

Sliby, že přijde Ježíšek – šíření poplašné zprávy, §357 TZ – 2 až 8 roků

„Když nebudeš poslouchat, nic nedostaneš!“ – vydírání, §175 TZ – 6 měsíců až 4 roky

„Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese…“ – podplácení, §160a TZ – až 2 roky

Otevření dopisu Ježíškovi – porušení listovního tajemství, §182 TZ – až 2 roky

„Když vydržíš celý den nepapat, uvidíš zlaté prasátko“ – zanedbání povinné výživy, §207 TZ – 2 až 3 roky

Výroba vaječného koňaku – nedovolená výroba lihových nápojů, §285 TZ – až 1 rok vězení

Přání do nového roku 2015

Vážení a milí přátelé, 

Boží pokoj, láska a požehnání ať Vás provází v novém 2015. To Vám ze srdce přejí P. Zdeněk Kubeš, P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas.

Členové pastorační rady na období 2014 – 2018

Zvolení členové rady: Jan Henzl, Jaroslav Horský, Veronika Lehrlová, Ing. Marie Málková, Michael Omes, Marie Pleslová

Jmenovaní členové rady: Jan Bárta st., Karel Březina Bc., Petr Málek st., Kajetán Pometlo st., Marie Blažíčková

Členové ekonomické rady na období 2014 – 2016: Michael Omes, Václav Henzl st., Ing. Marie Křesťanová, Ing. Anna Holcmanová

Lednový výtisk ke stažení

FL_2015-01

V adventní době očekáváme radostnou událost a připravujeme se na ni. Jednu inspiraci, jak tyto dny můžeme lépe prožívat, nám přináší Adventní kalendář pro radost, který připravilo Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. Více je uvedeno zde: http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Advent/Adv_kalendar_radost.pdf

Čím se řídil svatý Mikuláš se dozvíte po vyřešení druhé přílohy: http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Vanoce/Cim%20se%20ridil%20Mikulas.pdf

 

Webové stránky pro děti o víře http://deti.vira.cz nabízí mnoho katechetických materiálů, které dětem pomáhají seznamovat se s vírou. Je zde možné najít jednoduché omalovánky, složitější rébusy, dále různé náměty ke tvoření, texty z Bible pro děti doprovázené obrázky či nápady a podklady pro rodiče k práci s dětmi, které kopírují liturgický rok.

Z těchto stránek je pro měsíc listopad vybrán tzv. Dušičkový pracovní list (ve zkrácené verzi) – v plném rozsahu je uveden zde: http://deti.vira.cz/files/files/importovano/PL-dusicky.pdf.

Více čtení i nejrůznějších doplňovaček a omalovánek o slavnosti všech svatých a památce zemřelých je k dispozici na: http://deti.vira.cz/Rebusy/dusicky-1/

 

2014-10_Seslani_DS_omalovankaK příležitosti udílení svátosti biřmování v naší farnosti si můžete vybarvit omalovánku o seslání Ducha Svatého.

Odkaz na omalovánku k vytištění: http://www.kanan.cz/omalovanky/8velikonocea.png

 

Začátkem října si připomínáme svátek sv. Františka z Assisi. Můžete si pročíst (a třeba i vybarvit) krátký komiks o jeho životě – „Jak František začal sloužit Pánu“.

Odkaz na komiks ke stažení: http://deti.vira.cz/_d/Fr2.jpg

 

2014-09_Omalovanka_Otce_nas-vybarvenoPřipravený list modlitby „Otče náš“ si společně s dětmi vybarvěte a dotvořte. Můžete dozdobit i stránku s textem. Potom přeložte list na polovinu tak, aby na jedné straně byl pouze obrázek a na druhé text. Slepte stránku dohromady lepidlem a doporučujeme výslednou kartu zalaminovat, aby byla trvanlivější. Náš obrázek mohou pak mít děti při modlitbě před očima, mladší děti si ho mohou prohlížet, starší číst text, který se tak lépe naučí.

Odkaz na zdroj ilustrované modlitby „Otče náš – modlíme se s dětmi“, kde jsou nabídnuty i další možnosti, jak lze s modlitbou pracovat: http://deti.vira.cz/clanky/Otce-nas-modlime-se-s-detmi.html

 

Puzzle „Každý světec je originální“ nám stručně charakterizuje několik světců. Zkuste přiřadit správně dvojice k sobě, a pak si vše zkontrolujte…

Odkaz na soubor ke stažení: http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Svetci/Kazdy%20svetec%20je%20orig.pdf

Řešení:
Sv. Lukáš: lékař, autor jednoho z evangelií
Sv. Václav: dobrý panovník, hlavní patron české země
Sv. Ludmila: výborná babička, dobře vychovala vnuka
Sv. Matouš: původně celník, později apoštol a evangelista
Sv. František z Assisi: miloval přírodu, jako první postavil jesličky
Sv. Terezie Veliká: řeholnice, učitelka církve, zakladatelka mnoha klášterů
Sv. Terezie z Lisieux: řeholnice, karmelitka, „objevila“ cestu duchovního dětství

 

2014-07_Hra_do_kralovstvi_obrazekKe hře „Do království za Králem“ potřebujeme dva až tři hráče, stejný počet figurek a hrací kostku. Hrací plánek hry si můžeme vybarvit, případně podlepit tvrdým papírem nebo zalaminovat. Potom postupujeme podle pokynů na hracím plánu – vítězem se stává ten, kdo první dorazí do království za Králem.

Odkaz na hru ke stažení: http://deti.vira.cz/aktivity/Hraji/Do-kralovstvi-za-Kralem

 

Obrázkové „Vyprávění o Cyrilu a Metodějovi“ nám připomene základní mezníky ze života těchto dvou světců, které si připomínáme začátkem prázdnin.

Odkaz na soubor ke stažení: http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Cyril_a_Metodej/CM_vypraveni.pdf

 

Bludiště „Cesta na Moravu“ skrývá dva úkoly. Řešením prvního úkolu je rok „863“ a druhá tajenka nám oznamuje „radostné poselství o Ježíši Kristu“.

Odkaz na soubor ke stažení: http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Cyril_a_Metodej/C_a_M_cesta%20na%20Moravu.pdf