Kněžství

Kněžství

Svěcení je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby. Člení se ve tři stupně: biskupství, kněžství a jáhenství. (Katechismus katolické církve 1536).

Svátost svěcení (nebo také svátost služebného kněžství a trvalého jáhenství) se člení na tři stupně: jáhen, kněz a biskup. Všechny stupně se udílejí svěcením (to nazýváme „ordinace"), kdy vkládáním rukou na kněze a biskupa, pomazáním a modlitbou jsou tito zváni k podílu na Kristově kněžství, jáhni jsou vkládáním rukou zváni ke službě.

 

KNĚŽSTVÍ

Předpokládá se, že zájemce o kněžství je muž žijící svoji víru aktivně (praktikující katolík, pokřtěný a biřmovaný). Zájemce o studium musí mít úplné středoškolské vzdělání a být svobodný. Pětileté studium teologie probíhá na teologické fakultě (v Praze nebo v Olomouci) a zároveň dochází i k duchovní formaci studentů v teologickém konviktu a následně v kněžském semináři. Po ukončení studia, trvá-li zájem uchazeče o kněžství, je vysvěcen na jáhna a jako jáhen působí zpravidla jeden rok v nějaké farnosti. Poté, přetrvává-li zájem o kněžství, dává zájemce žádost biskupovi a přijme kněžské svěcení.

 

TRVALÉ JÁHENSTVÍ

Jáhni mohou křtít, kázat a podávat eucharistii (nemohou např. zpovídat, sloužit mši svatou či udělit svátost pomazání nemocných). Jáhenské svěcení přijímají svobodní i ženatí muži - jednak ho přijímají uchazeči o kněžství po ukončení teologického studia jako první stupeň kněžství, jednak trvalé jáhenství přijímají i ženatí i svobodní muži po studiu teologie a duchovní formaci. Věková hranice ženatých mužů pro přijetí jáhenství je 35 let.  

 

Další informace:

Kněžské svěcení

Co nelze od kněžství očekávat?

www.liturgie.cz (Svátost svěcení)