Duchovní ve farnosti

Duchovní ve farnosti

Seznam a informace o duchovních správcích přibyslavské farnosti jsou zpracované podle Kroniky přibyslavské MUDr. Františka Půži, Galerie našich duchovních otců Vladimíra Janáčka a dalších dostupných archivních a internetových záznamů.

V tomto přehledu nejsou zahrnuti kněží, kteří byli v naší farnosti ustanoveni kaplany.

2015 - dosud: P. Pavel Sandtner

Po svém vysvěcení na kněze se stal přibyslavským kaplanem a administrátorem v Nížkově. Po odchodu P. Z. Kubeše byl ustanoven administrátorem přibyslavské farnosti. Za jeho působení došlo k opravě vodovodní přípojky, probíhá odvlhčení a oprava zdiva kostela, restaurování křtitelnice.

2003-2015: P. Zdeněk Kubeš

Po dvanáctiletém působení ve farnosti byl přeložen do Náchoda, kde se stal děkanem. Jeho přičiněním byly opraveny kostelní varhany, přestavěna část fary (1. poschodí), opraveny hospodářské budovy, upraveno okolí kostela, dokončena přestavba zákristie a presbytáře, vysvěcena nová kaple v Dolní Jablonné a další.

2000-2003: P. Miroslaw Michalak

Polský misionář. Za jeho působení se dokončila rozsáhlá oprava střechy a krovů na kostele, faře i kapli. Provedla se úprava zákristie, farního dvora i zahrady. V prvním patře fary byl dobudován velký společenský sál.

1998-2000: P. Vladimír Novák

Stavebně nechal upravit interiéry fary (přízemí a farního sálu) a následně ji otevřel veřejnosti, začaly se zde pořádat nejrůznější kulturní a společenské akce. Začal opravu střechy na kostele.

1985-1998: P. Jan Cimburek

Zabýval se celkovou úpravou a opravou kostela, fary i kaple, nechal vybudovat Mariánský sloup, byly vysvěceny nové zvony. Odmítl odejít z Přibyslavi na odpočinek do Charitního domu v Moravci. Dožil na přibyslavské faře.

1975-1985: P. Josef Ranecký
1963-1975: P. Jan Bárta

Za jeho působení byla opravena omítka kaple, farního kostela a fary. Byl pořízen, po mnoha protestech nový obětní stůl; mše svatá se začala sloužit čelem k lidem a v češtině. Po mnoha letech se konalo opět biřmování. Byl udán tzv. bratry a úředně přeložen do Vojnova Městce.

1959-1963: P. František Král
1955-1959: P. Josef Pípal
1950-1955: P. Jan Filip
1941-1950: P. František Halík
1911-1940: P. Alfons Hornek

Dříve farář v Polné.

1902-1910: P. František Kotrbelec

Dříve farář v Krucemburku.

1875-1902: P. František Knob

Biskupský vikář a dříve farář v Borové. Staral se horlivě o výzdobu kostela, r. 1880 pořízena křížová cesta.

1873-1875: P. Augustin Jelínek

Přibyslavský rodák, později děkanem v Polné.

1846-1872: P. Alois Fináček

Biskupský vikář a kanovník mikulovský. Zásluhu si získal o vnitřní chrámovou výzdobu.

1839-1845: P. Jan Brůžek

Bývalý farář v Borové. Známý učitel a přítel Karla Havlíčka Borovského. Pochován je na pravé straně severního vchodu do farního kostela.

1819-1838: P. Matyáš Sluga

Za něho byla r. 1838 přistavěna u kostela proti věži předsíňka, pořízena dřevěná podlaha v horní části kostela a kostel pokryt taškami.

1813-1819: P. Josef Martinec
1797-1813: P. Antonín Strašil
1784-1797: P. Antonín Boleslavský

Dříve farářem ve Velké Losenici. Byl raněn mrtvicí, zrovna když se chystal ke kázání.

1777-1784: P. Antonín Měřínský
1775-1777:  P. Josef Vrba

Dříve farář v Krucemburku, kam se po smrti svého nástupce vrátil.

1739-1774: P. Josef Varhánek

Stavitel kostela a fary.

1733-1739: P. František Pavlikovský
1701-1733: P. Tobiáš Kubíček

Opatřil přifařeným obcím zvony, byl kanovníkem staroboleslavským.

1695-1701: P. Pavel Antonín Haberlandt

Narodil se 2. 1. 1663 v Litomyšli v rodině uzdaře. Vystudoval Piaristické gymnázium v rodné Litomyšli, bohoslovectví v Praze. Dalším studiem získal doktorát z teologie. V roce 1689 přišel do Polné jako kaplan, potom šest let spravoval farnost v Přibyslavi. Děkanský úřad v Polné převzal 26. března 1701, v době, kdy byly položeny základy nového barokního chrámu. Po dokončení stavby a vysvěcení v září 1707 pořídil na své náklady nový oltář a obraz Všech Svatých. Zasadil se o postavení nové budovy děkanství, dal na novém hřbitově v Polné postavit kostel sv. Barbory. Později byl jmenován arcibiskupským notářem a vikářem pro vikariát v Německém Brodě. V roce 1729 byl raněn mrtvicí. Zemřel ve věku 67 let dne13. 11. 1729 v Polné a jeho ostatky jsou uloženy v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné u oltáře Všech svatých.

1673-1693: Zikmund Hoda
1670-1673: Václav Vojtěch Čapek

Bakalář, katolický kněz a kronikář se narodil 26. 9. 1645 ve Vysokém Mýtě. Po vystudování jezuitské koleje a vysvěcení na kněze byl kaplanem na Vyšehradě a potom, protože byl nedostatek vzdělaných katolických kněží, se stal farářem v Přibyslavi. Děkanem v Polné byl jmenován dne 17. května 1673. Zemřel 27. 1. 1701 ve Staré Boleslavi.

1668 Jan Batthäuser

Od r. 1670 děkan polenský.

1640 František Hennig

František Hennig byl později jmenován kanovníkem v Mikulově. Zde vystupoval prudce proti helvetikům, od jednoho z nich pak byl zavražděn.

1638 Jiřík Hájek
1628 Jindřich
1627 Jan Paschasius Hlinecký

Děkan polenský.

1620 Jiřík Posthumus

Posthumus byl posledním protestantským farářem.

1619 Mikuláš Nigrin
1618 Jan Achilles Berounský

Jan Achilles Berounský se narodil počátkem druhé poloviny 16. století v Berouně. Po pražských školách se na krátký čas stal správcem školy v Chotěboři. Ovšem pak odešel do Wittenbergu, kde studoval na tamější univerzitě a kde byl vysvěcen na kněze. Po svém návratu do Čech se dal do služeb Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka, působil v Chrudimi, Rosicích, Chroustovicích, Pacově a Miličíně. Na počátku 17. století přichází do Přibyslavi. Podle dostupných pramenů můžeme usuzovat, že Achilles nebyl stoupencem fanatických reformátorů církve, nepřímo se hlásil k umírněné větvi protestantství, tzv. melanchtholutherskému proudu protestantů. Svědčí o tom také to, jakým způsobem vedl polemiku se svými katolickými protivníky. Ve svých spisech neútočil přímo adresně na katolickou církev. Vždy měl výhrady jen vůči modlářům. V některých pojednáních o jeho životě a díle je vykreslen jako "hysterický antisemitista." Zemřel na přibyslavské faře někdy okolo roku 1618. 

1600 Tobiáš Plzeňský
1584-1595 Jan Stefanides
1581 Mikuláš Neumanus
1578 Viktorin Agricola

První protestantský farář.

1569-1571 Jiřík
1533 Michal
1479 Prokop
1452 Jan
1447 Vencslav
1414-1417 Václav Růžek
1383-1414 Kříž
1383 Mikuláš
1381 Ingram
1371 Jan
1366-1371 Benedikt
1356-1359 Jindřich
1356 Martin
1265–1285 Sifrid