[metaslider id=11715]

Drazí farníci!

Chystáme se projít postní pouť, která nás přivede ke svátečním oslavám ústředního tajemství víry – tajemství utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Připravujeme se k prožití příhodného času, ve kterémjsme zváni, abychom rozjímali o díle spásy, které náš Pán završil na kříži. Spásonosný plán nebeského Otce se dovršil tím, že se jednorozený Syn svobodně a bezvýhradně daroval lidem. „ Nikdo mi ho (život)nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe” ( Jan 10,18), říká Ježíš, čímž jasně potvrzuje, že naprosto dobrovolně vydává svůj život za spásu světa. Aby potvrdil, že se skutečně jedná o veliký dar lásky, náš Vykupitel dodává: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí svůj život”(jan 15,13).

Postní doba, mimořádná příležitost k obrácení, nám pomáhá kontemplovat toto nádherné tajemství lásky. Je návratem ke kořenům víry. Rozjímáme-li o vykoupení, o nevýslovném daru Boží milosti, nemůžeme si neuvědomit, že to vše jsme obdrželi výlučně z láskyplné Boží iniciativy.

Bůh nám zcela dobrovolně dal svého Syna. Kdo z lidí si kdy mohl zasloužit podobnou výsadu? Svatý Pavel říká: „ Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží spásy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma” (Řím. 3,23-24). Bůh nás miloval nekonečně milosrdnou láskou a nezastavil ho ani hřích. Dobrotivě se sklonil k naší nemohoucnosti a učinil z ní příležitost, aby nově a hojně vylil svou lásku.

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.” Kéž se tato slova evangelia rozezní v srdci každého z nás. Postní doba, která nás obrací k duchovnímu rozměru tajemství smrti a vzkříšení našeho Pána, ať nás všechny přivede k hlubokému úžasu nad velikostí daru, kterého se nám dostalo. Ano! Zadarmo jsme dostali. Není snad náš život úplně proniknut Božím dobrodiním? Božím darem je vznik života i jeho podivuhodný rozvoj. Právě proto, že se jedná o dar, nemůžeme lidskou existenci chápat jako majetek nebo soukromé vlastnictví, byť by nás schopnosti, kterými dnes lidstvo disponuje pro zkvalitňování života, mohly vést k přesvědčení, že se člověk stal „ pánem” nad životem. Nesmíme nikdy zapomenout, že lidský život je dar a tuto svou hodnotu si uchovává i tehdy, je-li poznamenán utrpením a omezeností. Tento dar je proto nutné stále přijímat a milovat. Zdarma jsme svůj život přijali, zdarma jej máme nabídnout ve službě druhým.

Postní doba nám opět představuje Krista, který se za nás obětoval na Kalvárii, a jedinečným způsobem nám dává poznat, že Kristus vykoupil život celého lidstva. Skrze Ducha Svatého obnovuje Kristus náš život a dává nám účast na svém božském životě, uvadí nás do niterného vztahu s Bohem a dává nám zakoušet jeho lásku. O tomto vznešeném daru má každý křesťan vydávat svědectví. Svatý Jan píše ve svém evangeliu: „ Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista” (Jan 17,3). Tento život jsme obdrželi při křtu a máme jej neustále rozvíjet a věrné na něj odpovídat osobné i jako společenství modlitbou, slavením svátosti a svědectvím života podle evangelia.

Jestliže jsme svůj život zadarmo přijali, máme jej také zadarmo darovat svým bratřím. Ježíš to vyžaduje od svých učedníků, když je jako své svědky posílá do světa: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." Prvním darem, který máme věnovat svým bližním, je životní svatost, která dosvědčuje velkorysost Boží lásky. Postní putování ať je pro všechny věřící jedním velikým pozváním k prohloubeni tohoto našeho zvláštního povolání. Všichni, kdo jsme uvěřili, musíme otevřít svůj život velkorysosti a bezvýhradné se věnovat Bohu i bližnímu.

„Máš něco, co bys nedostal?" (1 Koř 4,7), ptá se svatý Pavel. Z tohoto vědomí pak vychází požadavek milovat bližní a věnovat se jim. Úkol pomáhat potřebným je tím naléhavější, čím větší nouzi tito lidé zakoušejí. Svět hodnotí vztahy k druhým lidem na základě úroků a zisků. Každý, i ten nejneschopnější člověk musí však být přijímán a milován proto, že je to člověk, bez ohledu na přednosti a vady. Křesťané se tak stávají apoštoly naděje a budují civilizaci lásky. Velmi příznačné je to, že Ježíš pronesl slova „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte" právě v okamžiku, kdy posílal své apoštoly, aby šířili evangelium spásy – první a nejvýznamnější dar, který dal lidstvu. Chce, aby se jeho království, které se přiblížilo na dosah (srov. Mt 10,5), šířilo skrze skutky nezištné lásky jeho učedníků. Tak to dělali apoštolově na úsvitu křesťanství a každý, kdo se s nimi setkal, mohl poznat, že přinášejí poselství, které je svým významem převyšuje. Stejně jako tehdy se i v současnosti stává dobro, které konají věřící, znamením a často přímo pobídkou k víře. Jestliže křesťan – podobné jako milosrdný Samaritán – vychází vstříc potřebám svého bližního, jeho pomoc se nikdy neomezuje pouze na hmotnou rovinu, ale vždy je to zároveň zvěst o Božím království, která lidem přináší pravý smysl života, naděje a lásky.

Jaké období by mohlo být vhodnější pro toto svědectví štědré lásky, kterou dnešní svět tak potřebuje, než tato postní doba? V samotné lásce, kterou k nám Bůh chová, je obsažena výzva, abychom se velkodušné darovali druhým.
Tímto postním putováním kéž nás provází Maria, Panna a Matka krásného milováni a Matka naděje.

Poselství papeže Jana Pavla II. k postní době 2002 upravil
P. Zdeněk Kubeš.

Pastorační plán na měsíc březen

 • 1.3. Křížová cesta
 • 6.3. Křížová cesta rodin
 • 6. – 8.3. Postní duchovní obnova farnosti
 • 8.3. Křížová cesta
 • 13.3. Křížová cesta mužů
 • 14.3. Brigáda na zateplení stropu sálu
 • 15.3. Setkání manželů na faře
  Křížová cesta manželů za děti
 • 20.3. Křížová cesta dětí
  Zasedání Pastorační rady farnosti
 • 21.3. Brigáda na zateplení stropu sálu
 • 22.3. Poradní setkání s mládeží – fórum mládeže
  Křížová cesta
 • 27.3. Křížová cesta ministrantů
 • 28.3. Úklid kostela
  Tomáš Kempenský – Cesta k pokoji (pan Částek)
 • 29.3. Křížová cesta

Setkání zástupců ekonomických rad farností Královéhradecké diecéze

Toto setkání se uskutečnilo dne 31.1.2009 v Hradci Králové v prostorách Nového Adalbertina.

Mons. Tomáš Holub přivítal všechny přítomné a v samém úvodu zdůraznil, že finance jsou důležitý prostředek k dosažení určitých cílů nikoliv však cíl samotný: „ Naším cílem je, aby se konkrétní lidé mohli setkat s živým Bohem".

Na tomto setkání byli zástupci ekonomických rad farností seznámeni s finanční situací diecéze, s dosavadním systémem financování různých oblastí, které souvisí s životem farností naší diecéze. Dále zde byl přednesen návrh nového systému financování.

Níže je uveden souhrnný přehled informací, které na setkání zazněly. Na diecézních webových stránkách www.diecezehk.cz by měly být zveřejněny související informace a materiály.

Pro fungování farností slouží princip solidarity, to znamená, že ekonomicky silnější farnosti přispívají těm slabším. Ekonomická situace a dobré hospodaření v rámci celé diecéze musí být zodpovědně řešeny.

V letech 1992 až 2007 pomáhala s financováním organizace „Kirche in not" Díky této organizaci se podařilo získat celkem 152 mil Kč ze zahraničí a 180 aut pro službu knězi.

Biskupství má dnes dluh 29 mil Kč.

Řešení situace:

a) Principy – splácení dluhu biskupství není věcí farností, ale biskupství

 • zachovat solidaritu v diecézi, pomoc mezi farnostmi
 • solidarita u všech v situaci nedostatku
 • zásadní průhlednost a možnost vnější kontroly

b) Vytvoření fondu solidarity

 • hospodaření fondu je odděleno od hospodaření biskupství
 • transparentní rozdělování peněz
 • zveřejnění všech žádostí
 • zveřejnění rozdělení peněz dle směrnic viz web: http://www.diecezehk.cz

Plnění fondu:

 • 10% z prodeje majetku farností
 • 10% ze zisku hospodářské činnosti farností po odečtení přímých nákladů
 • 10% ze sbírek zůstávajících ve farnosti
 • 7% z čisté mzdy knězi, kteří bydlí v církevních budovách

Zrušeny budou kontribuce

Čerpání fondu – na jaké účely budou peníze rozdělovány:

 • svépomocný fond farností ( zajištění spoluúčasti na získané dotace)
 • vikariátní stavební technici
 • plošné pojištění církevního majetku
 • náklady na tiskoviny pro diecézi (IKD …)
 • diecézní pastorační aktivity ( diecézní pastorační rada, podpora pro ministranti, mládež)
 • mimořádné celodiecézní aktivity

Vedení diecéze nechce žít na úkor farností, ale nese zodpovědnost za celek a vzájemnou solidaritu mezi farnostmi.

Setkání zástupců ekonomických rad farností se bude konat pravidelně 1 x do roka.

Michael Omes

Bylo to dříve opravdu jiné?

Byl únor a ten je měsícem opravdu zimním. Prosinec byl nic moc. Vánoce na blátě, až ke konci daly mrazy o sobě trošku vědět. Leden by se měl, coby zimní měsíc, letos úplné stydět. Sníh jen poskrovnu, přesto my starší často říkáme, že bychom zimu ani nemuseli mít a tak vzpomínáme: „jo, to za našeho dětství, to bejvaly zimy." Je to pravda i není. Také se to počasí střídalo. Byly časy, že mrzlo, jen praštělo, ale sníh nebyl. Mráz byl jen „na holo" a to zrovna nebylo moc dobré.pro pole a příští úrodu. Vymrzalo obilí. Také byl strach, že bude málo vody ve studních a málo vláhy na lukách. Zase to mělo výhodu pro něco jiného. Za takových holomrazů chodili chlapi dobývat pařezy. Dnes to zní jako pohádka, ale byla to pravda. Čím větší pařez, tím lepší. Takový vyschlý, prosmolený pařez se silnými kořeny na povrchu, ten už stál za to. Když byl mráz a sucho, to si chlapi pochvalovali, že je to čistá práce. Je to obdivuhodné, co ti naši udření tatínkové a dědové všechno stihli. My děti jsme to braly jako samozřejmost. Kolikrát jsem nesla tatínkovi svačinu. Hlavně horký kafe, aby se zahřál. Maminka obalila bandičku s kafem kolika útěrkama, dala do tašky a ještě ucpala okolo, k tomu krajíc chleba s kouskem uzeného a už jsem metelila co nejrychleji, aby to nevystydlo. Tatínek třeba namítal, že to nemuselo bejt, že mu nejni zima. A opravdu. Mně zábly ruce a tatínek si div nevyhrnoval rukávy. Vysvětlil mi, že takový pařez, ten umí zahřát nejmíň třikrát. Když se dobývá, když se řeže a štípá a nejvíc zahřeje když se s nim přiloží do kamen. Dal mi napít kafe, který bylo z bandičky vo hodně lepší, než doma z hrnku a já se pomalu loudala zpátky.

„Je-li v nás i někdy prázdno, žal a zima, to jen s nás život tíhu snímá; na troud v nás spálí všechno pochybné a křivé. Jak táta buď! Už v létě udělal dříví do foroty, na zimu myslil a na všechny psoty. Jen tak našel zjara pramen vody živé. (Mil. Bureš – Otvírání studánek)

Teprve v únoru zima skutečně dorazila. V dnešní době jí říkají kalamita. Únor je měsíc zimní a já dodnes nechápu, proč se prázdninám, které v tomto měsíci školní děti mají, říká „jarní prázdniny." Pak se notabene učí, že 21. březen je prvním jarním dnem. No, ať tak nebo tak, venku se chumelilo, dělaly se závěje, „čerti se žení:" Zase jsou vidět děti na sáňkách, na bobech a na lyžích, l sněhuláka ještě umí postavit a je hezké, že často s nimi je i tatínek a maminka. To je dobře. Když se pak vrátí domů , do teplická k radiátorům, většinou se baví televizí nebo počítačem. Kdepak my! Když z nás maminka stahala mrazem ztuhlé válenky a tepláky, na kterých byly úplné rampouchy, rozložila a rozvěsila všechno kolem kamen, ze kterých sálalo teplicko.

My jsme se převlečeni do suchého hrnuli ke stolu, kde už voněla bramboračka. Zapražená, hustá a samozřejmě s houbama. Za chvíli byl hrnec prázdný. Maminka jen řekla, no, to vám teda vytrávilo a byla to pravda.

Pak nastaly chvíle večerních her. Těch se zúčastnil i dědiček. Však nás uměl bavit. Co ten uměl věcí. Z knoflíků a sirek vyrobil „cvrčky", se kterými jsme závodili, z dřevěných špulek a gumiček udělal pohyblivá vozítka, co na stole sama jezdila. Nebo jsme si na stůl nakreslili hřiště s brankami a už se hrálo. Cvrnkali jsme proti sobě taky s knoflíkárna. A rádi jsme hrávali karty – zelenou louku, černého Petra, švindl, červená bere a jiné hry. Kdoví, jestli se ještě všechny hrají. Někdy tatínek rozložil na stole mapu a hráli jsme si na hledání měst. No a „Člověče, nezlob se" nesmělo chybět. Naše hry byly skromné, často vytvořené vlastní fantazií. Večer příjemně ubíhal, za chvíli se muselo pomalu končit, než maminka s babičkou přijdou z dráni, abychom už byli v posteli. Ještě jsme dědička uprosili, aby nám dělal zvířátka na zeď. A on vykouzlil rukama stínového zajíčka, vlka, kozu, slona … a už dost. Nakonec ještě přečítal kousek „Broučků". A ještě alespoň modlitbičku na dobrou noc. A to už jsme jako ve snu slyšeli, jak v síni maminka s babičkou o klepávají sníh a říkají, jak tam chumelí, že nejni ani světa znát. Byl únor a chumelilo zrovna jako teď, že není světa znát. A za měsíc už má být jaro!

Marie V.

Sněženka ze tmy vyhlédla, schoulená v ledové pěsti,
a ptala se, celá pobledlá, sml-li v té zimě už kvésti.
Ještě se schovej nakrátko, ještě si, sněženko, zdřímni.
Až otevřeš své poupátko, já skončím písničku zimní:"
(J. Seifert)

Jedinečná nabídka!

Přijďte si zauklízet na faru a získat skvělý pocit radosti z práce pro všechny.
Každý, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu je vítán po celý rok! (Malí, velcí, mládež, rodiny – všichni)
Počet dobrovolníků není ničím omezen. Čím více vás bude, tím lépe.
Na faře je sešit, do kterého je možno zapsat svou pomoc na určité
soboty během roku. Bližší informace u Zd. Bencové na tel.:
737 348 808 nebo na faře. Díky za vaší pomoc všem.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v měsíci březnu 2009.

2.3. 7:30 Za + Josefa Jandu
3.3. 18:00 Za rod Zábranu
4.3. 7:30
18:00
Za + Vlastu a Jaroslava Frúhbauerovy
VESNICE
5.3. 18:00 Za + rodiče Křížový, syna Václava a manželku
6.3. 18:00 Za rodiče Wasserbauerovy a celý rod
7.3. 16.30 Na úmysl dárce
8.3. 8:00
9:30
18:00
Za + rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za + Stanislava Hájka, Růženu a Josefa Tománkovy a t.r.
Za farnost
9.3. 7:30 Za + rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence z obojí str.
10.3. 18:00 Za + Františku a Jana Štefovy. oboje rodiče a duše v očistci
11.3. 7:30
18:00
Za + Františku Klusáčkovou a Františku Nechvátalovou
VESNICE
12.3. 18:00 Za + Jiřího Hladíka, jeho rodiče a rodiče Šmidrkalovy
13.3. 18:00 Za + rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a ten rod
14.3. 7:00 Za + Josefa Strašila, rodiče a dva bratry
15.3. 8:00
9:30
11:00
Za + Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče a souroz.
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
16.3. 7:30 Za manžele Sobotkovy
17.3. 18:00 Za + rodiče Fišarovy a Slámový
18.3. 7:30
18:00
Za + rodiče Kamarádovy a vnuka Josefa
VESNICE
19.3. 8:00
18:00
Za + P.Josefa Malého, P.Jana Bártu a P.Jana Cimburka
20.3. 18:00 Za + Josefa a Annu Nejedlých, oba rody a syna Miloslava
21.3. 7:00 Za + Josefa Půžu, celý rod, za rodinu Novotných a d. v oč.
22.3. 8:00
9:30
18:00
Za + Josefa a Růženu Zichovy a duše v očistci
Za + Františka a Ludmilu Holmanovy, jejich rody a d.v oč.
Za farnost
23.3. 7:30 Za uzdraveni Aničky
24.3. 18:00 Za rodinu Roseckých a Kočovu
25.3. 8:00
18:00
Za + P. Josefa Němce
Za + Josefa a Marii Švomovy a děti
26.3. 18:00 Za rod Fišarů, Chalupu a Karlů
27.3. 18:00 Za rodinu Koudelkovu
28.3. 7:00 Za + Aloise Musila, sourozence a celý rod
29.3. 8:00
9:30
18:00
Za + rodiče Flesarovy, tři syny a ten rod
Za + Josefa Krále a ten rod
Za farnost

Změna bohoslužeb vyhrazena.

0 comments

Odpovědět