[metaslider id=11715]

Drazí farníci,
s přelomem starého a nového roku bývají spojeny velké oslavy, při kterých se setkávají přátelé a přejí si vše dobré do nastávajícího nového roku. Když si přejeme, nechtějme za každou cenu velké věci. Ke krásným přáním patří i obyčejná přání. Žijme rok 2010 drobnostmi, které dny a týdny přinesou a ze kterých budeme postupně skládat náš život. Přejme si lidskost a normalitu života. Přání můžeme vyjádřit modlitbou Tomáše Mora:

„Dej nám zdravé tělo, Pane, – a moudrost, jak s ním zacházet.
Dej nám zdravou soudnost, Pane, – ať vidíme, co je dobré a čisté,kdekoli.
Dej nám duši stále mladou, abychom nevzdychali a nereptali, – abychom nebrali příliš vážně své pošetilé malé „já“.
Prosíme tě, Pane, daruj nám humor a milost porozumět vtipu, – ať máme radost ze života a radost umíme druhým dát….“

Do nového roku nás vyprovázejí slova Lukášova evangelia. Lukáš, který ve svém podání vychází z toho, jak Maria o všech událostech rozvažovala a uchovávala je ve svém srdci, nám umožňuje rozpoznat lidskou blízkost, mateřskou něhu a srdečnost Panny Marie. Nový rok začínáme s Pannou Marií, která je Boží Matkou a zároveň i naší Matkou. Celé generace našich předků s velkou láskou lnuly k Panně Marii, o čemž svědčí velký počet chrámů zasvěcených Panně Marii. Ve vztahu k Panně Marii nemá jít o sentimentální zbožnost, ale o vztah k té, která svou živou víru projevovala v každodenním životě. Od Panny Marie se máme učit rozjímat o Božím slově a uchovávat je ve svém srdci. Platí zvlášť v současném světě, ze kterého se vytrácí vztah, protože se vše automatizuje a racionalizuje, takže se člověk stává zákazníkem nebo klientem, který vše obdrží po předložení platební karty.

Se začátkem nového roku je spjato ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho krátká rekapitulace.

 • V roce 2009 přijalo křest 25 dětí. Je to o 6 křtů méně než v předcházejícím roce.
 • Oproti pokřtěným je zde počet církevních pohřbů. Těch bylo v tomto roce 34. Je zde nárůst o 14 pohřbů. Poprvé za dobu svého působení v přibyslavské farnosti musím se smutkem konstatovat, že počet pohřbů převýšil počet křtů. Začínám tak více rozumět významu slov, která hovoří o tom, že v některých farnostech kněz už pouze pohřbívá.
 • Svátost pomazání nemocných přijalo 58 osob, což je o 3 méně než v roce 2008. Na tomto místě vás povzbuzuji k tomu, abyste se nebáli zavolat k nemocným kněze, zvláště než jdou do nemocnice.
 • Církevní sňatek v našem kostele uzavřelo 11 párů snoubenců. Počet sňatků narostl ve srovnání s uplynulým rokem o 7.
 • První svaté přijímání přijalo 14 dětí. Oproti roku 2008 je zde pokles o 6 prvokomunikantů. Toto číslo dokládá, že v některých případech jsou sliby rodičů, které dávají při udělování křtu, nepravdivé.
 • Svátost biřmování, která byla ve farnosti udělována po pěti letech, přijalo 55 biřmovanců. V roce 2004 přijalo svátost biřmování 53 biřmovanců.
 • Z větších investičních akcí byla dokončena oprava ohradní zdi kolem areálu fary a z části byl vydlážděn vjezd do areálu fary. Zpráva o hospodaření farnosti bude zveřejněna v měsíci lednu.

Závěrem vám, vážení farníci, děkuji za vše dobré, co jste během uplynulého roku pro farnost vykonali.

 • Děkuji panu kaplanovi, otci Pavlovi, jako svému nejbližšímu spolupracovníkovi, za pomoc při duchovní správě farností.
 • Děkuji členům Pastorační a Ekonomické rady farnosti za jejich pomoc v ekonomických záležitostech a při pastoraci farnosti.
 • Panu kostelníkovi, ministrantům za jejich službu u oltáře.
 • Poděkování patří také varhaníkům za jejich obětavou službu, chrámovému sboru a skupině Cum Laude.
 • Děkují animátorům, kteří vedli skupiny dětí a mládeže.
 • Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při údržbě, opravě,výzdobě, úklidu kostela a fary.
 • Děkuji všem dárcům, kteří věnovali finanční nebo hmotné prostředky farnosti.

Využívám této příležitosti, abych se omluvil všem, kterým jsem svým slovem nebo jednáním ublížil či je poškodil. Prosím Pána Boha i vás za odpuštění.

Do nového roku vstupujeme s Marií, Josefem, pastýři, s mudrci a řadou nesčetných a nepatrných ctitelů novorozeného dítěte, kteří v průběhu věků přijali tajemství vtěleného Božího Slova. Dovolme tomu, který se stal člověkem, aby zazářil v našich srdcích, rozzářil a rozehřál naše domovy, přinesl klid a naději do našeho města i do celého světa. To je mé přání vám do nového roku. Přání, které se stává pokornou a důvěřivou modlitbou k Dítěti Ježíši, aby jeho světlo zažehnalo každou temnotu z vašich životů a naplnilo vás láskou a pokojem. Bůh, který v Kristu rozzářil tvář svého milosrdenství, kéž vás nasytí svým štěstím a učiní vás posly své dobroty. Šťastný nový rok vám všem!

P. Z. Kubeš

Pastorační plán na měsíc leden

 • 9.1. Tříkrálová sbírka
 • 10.1. setkání žen na faře
 • 14.1. biblická hodina
 • 17.1. setkání manželů na faře
 • 23.1. 3. benefiční farní ples
 • 24.1. ekumenická bohoslužba
 • 30.1. duchovní obnova pro farnost

Vůně zimy

Voní taky zima? Jaro, léto, podzim – ty voní. Jsou přece plné probouzení přírody, kvetení, zrání. Ale zima? Dříve výstižně nazývaná „Morana,“ ta už té vůně asi moc nevydává. On ty venkovní vůně buď mráz zaková ledovým kladívkem, nebo jě sníh zasype bílou peřinou. Zkusme však přece zalovit ve vzpomínkách na dětství a to by v tom byl čert, abychom si něco nevybavili.

Když jsme se takhle k večeru vraceli z klouzačky, z každé chalupy stoupal kouř. Topilo se většinou dřevem a bylo-li jasno, stoupal pěkné vzhůru a voněl večerem. Už jsme se těšili do teplé seknice a rádi jsme svlíkli promrzlé boty a rukavice. Babička nalila z kamnovce do lavoru teplou vodu, abychom si vyhřáli nohy a už jsme se ohlíželi po jídle. A jak nám voněla na plotně bramboračka s houbami, nebo kafe a topinky. A jak nám chutnalo! Když pak dědiček přinesl z půdy jablíčka, rozložil je na pekáč a dal píct do trouby, to bylo za chvíli vůně. Posypané skořicovým cukrem, co se tomu vyrovná? Nebo jak voní v zimě chlív. Skutečné voní !! Alespoň ve vzpomínkách. Když v zimě tatínek krmil a my šly za ním, rychle jsme musely zavřít dveře, aby na dobytek nešel mráz. To se hned úplné „zahulilo“ v chlívě párou. Ale bylo tam teplicko, voněla řezanka, seno i otruby. Sláma na podestlání byla jako zlatá a taky voněla. Líhaly na ní kočky, které čekaly, až přijde maminka dojit a hned jim do misky naleje čerstvé mlíko. A taky voňavé. Nekrmilo se žádnou slláží, z ničeho nebyla cítit nepříjemná kyselina. Ani z toho hnoje!

V létě jsme trhaly lipový i bezový květ a babička jej sušila na čaj. V zimě jsme jiný nepily. Slazený medem. Pouze tatínkovi a dédíčkovi se občas „vylepšil“ rumem, aby se zahřáli ještě víc. Měli „privilegia“ s rumovou vůní. A což vůně Vánoc, kterou má pouze tohle jediné období. Nejkrásnější vůně z celého roku a patří jenom zimě!

Co by to bylo za zimu, kdyby v ní chyběla vůně zabijaček? Ta kdysi také patřila jenom paní Zimě. Kdo by tenkrát zabíjel v létě? Za prvé na to nebyl čas a za druhé nebyly žádné mrazáky. Takže nejprve nastala doba, kdy se pekla buchta do jitrnic, vařily se kroupy, loupal se česnek a cibule, pekly se bábovky a buchty (protože řezník je jedl rači než maso), aby byly k tomu čaji s rumem. Všechno muselo být připravené na den „D“. Pak už voněly polívky, ovar, jitrnice, jelita, škvarky a nakonec uzené. Kdo by odolal? A já bláhová myslela, že zima žádné vůně neměla. Tehdy přece všechno tak vonělo! Bylo to naše dětství, kde byla laskavá maminka a přísný tatínek (nebo obráceně), babička se svou širokou zástěrou i srdcem a dědiček, který by pro vnoučata snesl modré z nebe.

Jsou čtyři roční období. Prolínají se často jedno do druhého, ale přesto má každé svůj typický ráz, krásu a odlišnost. Kdo je vnímavý, pozná, že Stvořitel moudře myslel na všechno.

Marie Voralová

Nový rok

Jaký bude ten nový rok, do kterého jsme právě vstoupili, to nevíme. Ale vždy jej začínáme s důvěrou, že bude jistě lepší a úspěšnější, než ten minulý. Taková už je lidská povaha, že stále touží po lepším, po více štěstí. Projevem těchto tužeb jsou novoroční blahopřání, které svým přátelům projevujeme mnoha způsoby. Naši předkové si právali: Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Boží požehnání.

Po probdělé silvestrovské noci bylo jistě hodné těch, kteří Nový rok prospali. Křesťané by mezi ně patřit neměli. Je potěšující, že každým rokem přibývá těch, kdo o půlnoci na přelomu obou roků místo zábavy, televize nebo alkoholu dávají přednost modlitbě ve snaze, aby první vteřiny a minuty roku patřily Tomu, kdo nám je dává, od Něhož všechno pochází a k Němuž má všechno směřovat.

Pán Ježíš často říkal: „Pokoj vám!“ Ta slova ať platí zvláště v celém novém roce nám všem. Ať všichni rozvadění se usmíří. Pokoj vám. Ať se naše města a vesničky promění v klidné oázy štěstí a radosti z požehnané práce. Ať naše měs¬ta a vesničky zní pokojnou a ra¬dostnou písní, aby se i celá naše země stala natrvalo zemí míru mezi všemi národy světa. Nejživější a stálá vzpomínka z dětství je vzpomínka na ma¬minku. Maminka je zdrojem bezpečí a lásky. Na Nový rok byl svátek Matky Boží Panny Marie a my všichni jsme jejími dětmi. Proto se všichni cítíme pod její ochranou v bezpečí a všichni pociťujeme její lásku. Co nám nový rok přinese, nevíme. Ale v každém případě bychom si měli najít dostatek času ktomu, abychom posvěcovali svůj život křesťanskou vírou a láskou. Svatý apoštol Pavel napsal: „Vím, že těm, kteří milují Boha, všechno pomáhá k dobrému. A je-li s námi Bůh, kdo proti nám?“

Podle K.Filipa upravil Vladimír Janáček

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v měsíci dubnu 2009.

4.1. 7:30 Za rod Fišarů, Půžů a Palečků
5.1 18:00 Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků
6.1. 8:00
18:00
7.1. 18:00 Za rodinu Peřinovu a Bohuslava Solničku
8.1. 18:00 Za + Emila Zicha, syna Miroslava a duše v očistci
9.1. 7.00 Za Jiřiinu Šenkýřovu a její rodinu
10.1 8:00
9:30
18:00
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Na poděkováni za 80 let života
Za farnost
11.1. 7:30 Za rod Sobotků a Roseckých
12.1. 18:00
13.1. 7:30
18:00
VESNICE
14.1. 18:00
15.1. 18:00 Za + rodiče Fišarovy a Slámový
16.1. 7:00 Za + rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a oboje rody
17.1. 8:00
9:30
11:00
Za farnost
Za + Jana Tonara a rodiče
STŘÍBRNĚ HORY
18.1. 7:30  
19.1. 18:00 Za + rodiče Kárnlkovy, rody z obou stran a duše v očistci
20.1. 7:30
18:00
Za + Jindřicha Martinka
VESNICE
21.1. 18:00 Za + Jana a Marii Pometlovy, syny Karla a Jana a duše v oč
22.1 18:00 Za + Annu a Josefa Vlčkovy
23.1. 7:00 Za + P. Karla Filipa, rodiče, sourozence a duše v očistci
24.1 8:00
9:30
18:00
Za + Václava Matějíčka
Za + manžele Strašilovy a jejich tři syny
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
25.1. 7:30 Za farnost
26.1. 18:00 Mše svatá nebude
27.1. 7:30
18:00
VESNICE – Mše svatá nebude
28.1. 18:00 Mše svatá nebude
29.1. 18:00 Za + Františka Šímu a rodiče
30.1. 16:30 Na poděkováni za prokázaná dobrodiní s prosbou
31.1. 8:00
9:30
18:00
Za + Zdeňka Hrubého, rodiče, sourozence a celý rod
Za + rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich syny a vnuka Lukáše
Za farnost

Změna bohoslužeb vyhrazena.

4 comments

Petr

Jsem rád, že farnost spolu s městem Přibyslav zorganizovala přednášku Duchovní alternativa. Ještě jednou díky!

Radomir Novy

Náhodou jsem narazil na web této farnosti a musím se přiznat, že také patřím mezi rodiče, kteří si přejí, aby jejich děti byly pokřtěné, ale dívají se velmi skepticky na cíle i možnosti „náboženské výchovy“. Pravda, nejsem z nejmladších, takže nevím, jaká je dnešní situace, ale dodnes si vzpomínám velmi živě na své „první svaté přijímání“, ke kterému jsem byl donucen svými rodiči, navíc z důvodů spíše tradičních a estetických – přáli si, abych mohl míst svatbu v kostele. A samotné přijetí svátostí pro mě rozhodně nebylo setkáním s odpouštějícím a sebedarujícím se Kristem, ale směs švejkování a naprosto zbytečného sebeponižování, vzbuzování lítosti nad drobnostmi, které už nemělo smysl tehdy řešit a kterým se dnes musím jen smát. Všechny moje děti jsou dnes dospělé a „praktikující“, svátost oltářní přijaly poprvé až u příležitosti svého biřmování a myslím si, že tak je to správně. Dovoluji si tvrdit, že vše, co jsem u křtů svých dětí slíbil, jsem i splnil, možná dokonce lépe než ti, kdo svým potomkům dopřáli procházet se v kostele v nových svátečních šatičkách a tím svoje povinnosti považovali za splněné, protože náboženství přece patří k dětství, k době, kdy člověk ještě nic neví ani o světě, ani o vině ani o Bohu.

Jana Miškovská

Poslala jsem Vám e-mail. Jana

Petr

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se mohu do Ekumenické Bohoslužby 24.1. aktivně zapojit.
Díky za odpověď
Petr

Odpovědět