Upozornění

  • Dnes odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne, které je konáno u příležitosti 1. sv. přijímání dětí a na zakončení školního roku. Pro děti bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu a nafukovací horolezecké stěny.  Slavnost zakončíme táborákem a opékáním buřtů. Zájemci si mohou v ateliéru paní Půžové objednat fotografie z 1. sv. přijímání a v zákristii si mohou objednat DVD. Srdečně jste všichni zváni. 
  • Ve středu v 18.30 hod. ve farním sále pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování.   
  • V pátek ve  14.00 hod. setkání dětí na faře.  V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
  • V sobotu v 17.00 hod. v kostele se uskuteční pouťový koncert pod  záštitou Ing. Kasala. Po koncertě program pokračuje ve farní stodole a divadelním představením na farní zahradě.   Srdečně zvou pořadatele a účinkující.
  • Na příští neděli připadá přibyslavská pouť. Při splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je možné získat plnomocné odpustky.
  • Zájemci o farní tábor, který je určen pro děti od 3. třídy výš a uskuteční se ve dnech   2.- 9. srpna v Havlíčkově Borové, si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Předem přijměte poděkování za pochopení a vstřícnost.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
21.6. 2009
8.00 hod.
9.30 hod.
14.00 hod.
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
Za Josefa a Marii Bořilovy a celý rod      
Za farnost – první svaté přijímání dětí
Poutní mše sv. v České Jablonné
Pondělí
22.6. 2009
 7.30 hod. Za Ladislava Jeřábka, bratra Josefa a rodiče
Úterý
23.6. 2009
18.30 hod. Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa a celý rod
Středa
24.6. 2009
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Podrázských a syna Romana
Pohřeb paní Jarmily Holubové
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
25.6. 2009
18.30 hod. Za Marii Kalců a její rodiče
Pátek
26.6. 2009
18.30 hod. Za Jana a Františku Štefovy a vnučku Janu
Sobota
27.6. 2009
7.00 hod.  Sobotní památka Panny Marie
Na poděkováí za prokázaná dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Neděle
28.6. 2009
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Za Karla Smejkala, dceru, její vnučku, rod Matoušků a Kramerů a za duše v očistci
Za farnost
Za Václava a Emilii Řezníčkovy a syna Václava

0 comments

Odpovědět