[metaslider id=11715]

Dovolte, abychom vás informovali o aktuálním dění projektu opravy varhan v Přibyslavi. Zároveň se chceme omluvit, že jsme poslední dobou neposkytovali zprávy, ale byli jsme stále limitováni čekáním na odpověď z Ministerstva kultury ČR, které rozhodovalo o prohlášení nástroje za kulturní památku.

Rádi bychom vám tímto sdělili, že: „Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče prohlásilo dne 11. 1. 2010 podle ustanovení § 2, odst. 1, písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, okr. Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, za kulturní památku.“

To pro nás znamená, že máme větší příležitost dosáhnout na granty vypisované Ministerstvem kultury, Krajem Vysočina a Národním památkovým ústavem a finanční prostředky získané z veřejné sbírky použít jako základ nutné spoluúčasti při grantových programech. Dále pro nás platí snížená sazba DPH. Ovšem jsme vázáni povinností obracet se pouze na držitele osvědčení o provádění restaurátorských prací MK ČR. Varhanář – restaurátor MgA. Dalibor Michek, který byl vybrán ve výběrovém řízení na opravu varhanního stroje, tento stupeň odbornosti vlastní.

Veřejná sbírka, která probíhá za účelem získání prostředků na opravy varhan, se blíží ke svému konci. 20. února tohoto roku uplyne tříletá lhůta, po níž lze mít sbírku vyhlášenou. K tomuto datu nesmí na účet přijít ani být vloženy žádné finanční prostředky a z tohoto důvodu bude účet ke dni 19. února 2010 zablokován pro příchozí platby. Z účtu budou dále čerpány prostředky na zaplacení veškerých výdajů spojených s opravami varhan. Po skončení všech oprav bude předloženo Kraji Vysočina konečné vyúčtování, kterým musíme doložit vynakládání s finančními prostředky získanými ze sbírky.

Na sbírkovém účtu je cca 750 000,- Kč. Podle předběžného restaurátorského záměru zhotoveného v roce 2008 však potřebujeme přibližně 850 000,- Kč bez DPH (na pokrytí základních nákladů – především práce a materiálu). Předmětem varhanářských prací ale nebude provedení rozvodů elektrické instalace, zajištění rozvaděče a potřebného jištění elektrického vzduchového čerpadla. Proto bude celková částka upřesněna až po demontáži a podrobném průzkumu.

Velice vám děkujeme za důvěru a poskytnuté finanční prostředky. Přesto pokud byste chtěli ještě přispět, můžete tak učinit následujícími způsoby:

a) Odesláním daru na zvláštní bankovní účet číslo 030015-1120706379/0800, který je zřízen u České spořitelny v pobočce na adrese Bechyňovo nám. 7, 582 22 Přibyslav.

b) Vložením daru do sběracích pokladniček umístěných na Farním úřadu Římskokatolické farnosti Přibyslav, na Městském úřadu Přibyslav (v podatelně) a v Kulturním zařízení města Přibyslav (v Informačním centru). Pokladničky jsou zapečetěny a jsou dostupné vždy v pracovní době zmíněných institucí.

Jak jsme již zmínili, bude sbírkový účet zablokován ke dni 19. února 2010. Stejně tak budou k tomuto dni staženy všechny pokladničky a částku v nich obsaženou uložíme na daný účet. Prosíme, počítejte s touto skutečností.

Dne 23. ledna tohoto roku se konal již 3. farní benefiční ples. Výtěžek byl určen z části na pomoc obětem zemětřesení na Haiti a z části na opravu varhan. Rádi bychom proto na tomto místě poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na jeho přípravě a realizaci.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 2/2010 (č. 230), ročník XX, Přibyslav 2010.

1 comment

Odpovědět