Upozornění

 • Na pondělí připadá Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU. Je to církví doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po mši svaté jste zváni na biblickou hodinu.
 • V pátek na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. adorace . Od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V neděli od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční vánoční turnaj ve fotbale. Fotbalový turnaj je určen pro žáky II. stupně základní školy.
 • Děti a mládež mají u bočního otáře připravené adventní snažení.
 • Zájemci o přijetí svátosti biiřmování, kteří splňují podmínky k přijetí svátosti biřmování, se mohou zapisovat v zákristii. Zájemce musí dosáhnout alespoň 14 let věku. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 na faře. Bližší informace získáte ve farním listu.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. na potřeby farnosti.
 • Sbírka z minulé neděle činila 10 672 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
7.12. 2008
2. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Václava Matějíčka
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
8.12. 2008
SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU
7.00 hod.
18.00
Na úmysl dárce
Za manželé Matějkovy
Úterý –
9.12. 2008
18.00 Za rodiče Pospíchalovy, oboje rodiče a zetě Jaroslava
Středa –
10.12. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Otakara Veselého, oboje rodiče a zetě Jiřího
OLEŠENKA
Čtvrtek –
11.12. 2008
18.00 hod. Za Marii Mášovou a duše v očistci
Pátek –
12.12. 2008
16.30 Za Františku a Antonína Kulhánkovy a ten rod
Sobota –
13.12. 2008
PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
7.00 hod. Za manželé Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Neděle –
14.12. 2008
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, jeho rodinu a rodiče Němcovy
Za Františka Šímu a rodiče

V pátek 28. 11. 2008 se uskutečnila vikariátní pouť mládeže. Sešla se hrstka statečných, kterou nezaskočil ani silný vítr. Celá akce začala mší svatou v Havlíčkově Brodě. Potom nás čekalo excelentní pohoštění na faře, které pro nás připravily zbožné ženy :-). Po katechezi otce Pavla jsme se vydali na kratší pouť k soutoku Sázavy a Šlapanky. Celé setkání jsme zakončili adorací v kostele sv. Petra a Pavla ve Šlapanově. Byl to krásně prožitý večer!

Mája Málková a Anička Henzlová

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“.

Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

V tuto dobu se také můžete přijít podívat na Betlém, který bude jako obvykle postaven v boční lodi našeho farního chrámu.

 

Pokud byste měli zájem podílet se na přípravě tohoto setkání, tzn. zapojit se zpěvem nebo hrou na nějaký hudební nástroj, jste srdečně zváni.

Pro více podrobností nás kontaktujte buď osobně, nebo e-mailem na adresu varhany.pribyslav@seznam.cz.

Karel Březina a Marie Zrzavá

 

 

 

 

Od 11. září do konce října letošního roku probíhala v prostorách Kurfürstova domu prodejní výstava grafických listů akademického malíře Václava Matějíčka. Po ukončení výstavy činil výtěžek 7 500,- Kč a byl věnován na opravu varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Děkujeme paní Matějíčkové a paní Kunstarové za iniciativu a za uspořádání výstavy a zaměstnancům KZM za zaštítění této akce.

Na začátku školního roku byly spuštěny nové internetové stránky ŘKF Přibyslav (http://www.farnostpribyslav.cz). Po zadání adresy a odkliknutí banneru na levé straně úvodního okna se vám zobrazí stránka věnovaná pouze problematice varhan v naší farnosti. Informace o opravách jsou rozděleny do pěti kategorií (Varhany v Přibyslavi, Varhany v Žižkově Poli, Jak pomoci?, Veřejná sbírka, Přehled akcí). Stránky postupně dotváříme, do budoucna bychom ještě chtěli přidat rubriku s fotogalerií.

V současné době pořád čekáme na vyjádření, zda budou varhany prohlášeny za památku. Z toho důvodu pro nás stále platí vyšší sazba DPH (19%), po prohlášení památkou by se snížila na 5%. Loňského roku byla oprava předběžně vyčíslena na 800 000,- Kč bez DPH. Můžeme bohužel zcela jistě předpokládat, že náklady spojené s opravou nástroje budou vyšší vzhledem ke stáří odhadu a neúprosné práci červotoče. Částka, kterou se nám do této chvíle podařilo nashromáždit, činí cca 650 tis. Kč. Své případné dary můžete zasílat na bankovní účet s číslem 030015-1120706379/0800 nebo do kasiček, které se nacházejí v podatelně Městského úřadu Přibyslav, na Farním úřadě Přibyslav a v Informačním centru v Přibyslavi.

Rádi bychom vás pozvali na koncert Jaroslava Hutky, který se uskuteční 13. prosince 2008 od 19-ti hodin v Kulturním domě v Přibyslavi. Sice se nejedná ryze o benefiční koncert, ale i zde můžete přispět do sbírkové kasičky, která bude umístěna ve vestibulu KD a bude zřetelně označena.

Na svátek sv. Štěpána se uskuteční již třetí vánoční setkání pod názvem „Zpívejme všichni koledy“. Přijďte si s námi zazpívat koledy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi 26. prosince 2008 od 19-ti hodin.

 

Srdečně děkujeme za veškerou pomoc a podporu, kterou nám věnujete.
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a hodně spokojenosti v novém roce.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 12/2008 (č. 216), ročník XVIII, Přibyslav 2008.

Upozornění

 • Dnes po ranní i druhé mši svaté zápis intencí na první pololetí roku 2009. Zároveň můžete shlédnout výstavu betlémů. Mládež je zvána k poradnímu setkání na faru.
 • Začátek pondělních mší svatých je stanoven na 7.00 hod. Rorátní mše svaté jsou určeny pro děti i rodiče. Děti, které chtějí chodit na rorátní mše svaté a nemají lucernu z loňského roku, ji obdrží v zákristii.
 • Dnešním dnem vstupujeme do adventu, který máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Naše děti zvu k adventnímu putování do Betléma. V zákristii je nejen pro děti připraven adventní kalendář. Podle návodu vyplněný kalendář věnujeme o dětské půlnoční mši svaté.
 • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 15.30 hod. adorace a svátost smíření a od 16.30 hod. dětská mše svatá, na kterou přijde svatý Mikuláš a obdaruje hodné děti. Hodné děti se poznají podle toho, že připraví malý dárek, který o Vánocích věnují starším lidem. Dárek ponesou v obětním průvodu.
 • V sobotu 6.12. v 9.00hod. ministrantská schůzka.
 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč. na potřeby farnosti.
 • Sbírka z dnešní neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
30.11. 2008
1. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Za manžele Hradovy a dceru Věru
Za farnost
Pondělí –
1.12. 2008
7.00 hod. Na úmysl dárce
Úterý –
2.12. 2008
18.00 Za rodiče Novotných, jejich rodiče z obojí strany, příbuzné a duše v očistci.
Středa – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE

3.12. 2008
7.30 hod.

18.00 hod.

Za rodiče Pohlovy

NOVÉ DVORY

Čtvrtek –
4.12. 2008

18.00 hod.

Za rodinu Elfmarkovu, Háderovu a duše v očistci

Pátek –
5.12. 2008
16.30 Za děti a mládež
Sobota –
6.12. 2008
PAMÁTKA SV. mIKULÁŠE, BISKUPA
7.00 hod. Za Lubomíra Růžičku a duše v očistci
Neděle –
7.12. 2008
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Václava Matějíčka
ŽIŽKOVO POLE

Římskokatolická farnost Přibyslav
Vás zve na faru

v sobotu 29.11.2008 od 13.00 do 17.00

v neděli 30.11.2008 od 9.00 do 12.00

K Ježíškovi do Betléma

Výstavu zahájí ve 13.00 „Přibyslavské houslové kvarteto“ a po té František Košťál.

Mimo jiné se na Vás těší paní Henzlová s perníky, pan Tesař se svými betlémy a pan Koráb s flašinetem.

V neděli v 9.00 zazpívají manželé Sejkorovi ze Žďáru n. Sázavou.

Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.

V sobotu je zároveň možné navštívit od 14.00 vánoční prodejní výstavu v prostorách městské radnice.

Upozornění

 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Od pátku 28.11. do soboty 29.11. se uskuteční noční putování mládeže havlíčkobrodského vikariatu.
 • V sobotu 29. 11. v 9.00 hod. bude na faře ministrantská schůzka. V sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 9.00 do 12.00 na faře můžete shlédnout výstavu betlémů. Výstavu betlémů zahájí v sobotu ve 13.00 hod. vystoupení houslového kvarteta. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.
 • Následující nedělí vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce, které si přinesete. V neděli po druhé mši svaté začne zápis intencí na 1. pololetí roku 2009. Po druhé mši svaté Fórum mládeže.
 • Zájemci o návštěvu opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně, která se uskuteční 31. 1. 2009 se musí nahlásit do 30.11. 2008 u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Biblické dílo jste podpořili částkou 3200 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
 • Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
23.11. 2008
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy a celý rod
Za Jana a Marii Pometlovy, syny Jana a Karla
Za farnost
Pondělí –
24.11. 2008
7.30 hod. SLAVNOST SV. KLIMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA

MŠE SVATÁ NEBUDE

Úterý –
25.11. 2008
18.00 Za Marii Rutovou a rodiče z obojí strany
Středa –
26.11. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče prokešovy, jejich rodiče a sourozence

DOLNÍ JABLONNÁ

.
Čtvrtek –
27.11. 2008
18.00 hod. Za rodinu Strašilovu
Pátek –
28.11. 2008
18.00 Za rodinu Královu a Valečkovu
Sobota –
29.11. 2008
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za sestry Fraňovy, jejich manžely a duše v očistci
Neděle –
30.11. 2008
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Za manželé Hradovy a dceru Věru
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře a v 17.30 hod. modlitba rodičů za děti.
 • Farní kalendáře jsou i nadále kdispozici u východů z kostela.
 • Na základě doporučení pastorační rady farnosti je na 31.1. 2009 naplánována návštěva opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně. Zájemci se musí nahlásit do 30.11. u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky.Bližší informace získáte z plakátku, který je umístěn na venkovní nástěnce. Děkujeme za pochopení.
 • Po celý týden je P. Zdeněk Kubeš na exerciciích. Odpadá výuka náboženství pro 1. a 3. ročník.Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pavel Sandtner.
 • Ve dnech 28 . a 29. listopadu se uskuteční noční putování mládeže havlíčkobrodského vikariátu. Zájemci z řad mládeže se mohou hlásit u Aničky Henzlové do 23.11. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na diecézní charitu činila 12 463 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
 • Děkujeme ženám za přípravu pohoštění pro naše nemocné.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
9.11. 2008
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Pelikána, vnuka Martina a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
10.11. 2008
7.30 hod. PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Úterý –
11.11. 2008
  PAMÁTKA SV.MARTINA, BISKUPA
  18.00hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
12.11. 2008
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.30 hod.
18.00 hod.
Za rodinu Kunstarovu
MŠE SV. NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
13.11. 2008
  PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek –
14.11. 2008
14.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Miloslava Kasala z Nových Dvorů
Za rodinu Bártovu, Matouškovu a Pometlovu
Sobota –
15.11. 2008
  PAMÁTKA SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČ. CÍRKVE
  8.00 hod. Za Marii Friedlerovou, manžela a rodiče Kamarádovy
Neděle –
16.11. 2008
  33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Flesarovy a tři syny
Za Karla Smejkala, dceru Marii, vnučku, rod Fišarů, Matoušků,Kramerů a duše v očistci
STŘÍBRNÉ HORY

Jak možná víte, v Příchovickém kostele se dělala nová omítka, a tak bylo potřeba demontovat veškeré lavice a oltáře. Práce je již hotová, ale je potřeba dát kostel do původního stavu.
A proto, kdo se nebojíte práce, ale i vy ostatní, co máte kladný vztah k Příchovicím, máte jedinečnou šanci se zapojit do dění při zvelebování kostela. Jedná se hlavně o prodloužený víkend 15. – 17. listopadu.
Všichni jste srdečně zváni přiložit ruku k dílu.

Za všechny z fary v Příchovicích Verča Lehrlová

Více na: krizovatka.signaly.cz