[metaslider id=11715]

Milí spoluobčané, kdybychom neměli alespoň zrnko víry a naděje v pokračování života po smrti, byly by modlitby za zemřelé, docházení na hřbitov, a snad i celá kultura pohřbívání jen tradicí, která vyjadřuje naši úctu k tělesným  pozůstatkům zemřelých, ale v zásadě je potvrzením triumfu smrti a opomenutím duše. Prakticky by to ale nic neměnilo. Pokud není láska něčím, co sahá za hranice pozemské existence, je i naše bolest, lítost a vzpomínání jen způsobem, jak se vyrovnáváme s těžkostmi, ale je beze smyslu pro ty, kteří odešli. I pro naši možnou společnou budoucnost. 

Pokud je ale Bůh, který v Kristu odpovídá na nejhlubší touhy člověka po životě bez konce. Pokud je Bůh, který ve svém synu přijal naše člověčenství, vinu i smrt a přináší nám odpuštění. Pokud je láskou. Můžeme věřit, že se vztahy neztrácí a že se neztratíme ani my, ani naši blízcí. Že nepřicházíme jeden o druhého prostě jen tím, že někdo zemře. Věci jsou jen složitější než kdy dříve. Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých, abychom mohli i my žít v naději. Osvobodil nás ze zla, abychom my mohli žít spravedlivě.

Pokud máte špetku víry ve smysl života, který se nevyčerpává jen v investicích do tělesné schrány, následujte tu víru. A pokud jen trochu věříte, že Bůh má moc život dát, modlete se za zemřelé, aby vešli do Boží blízkosti, a jednou jsme se s nimi mohli potkat.

Zveme vás srdečně v pátek na Svátek všech svatých 1. 11. na mši svatou v 8.00 a v 18.00 h. a k modlitbám za zemřelé v sobotu 2. 11. a v pátek 8. 11. V tyto dny se uskuteční v 17. 00 h. mše svatá ve farním kostele a po ní v 18.00 h. vždy modlitba na místním hřbitově.

P. Mgr. Pavel Sandtner,
administrátor Římskokatolické farnosti Přibyslav

Převzato z Přibyslavského občasníku 10/2019

...