[metaslider id=11715]

Na Zelený čtvrtek dopoledne se slaví v katedrále v Hradci Králové bohoslužba, při které přítomní děkuji Pánu Bohu za ustanovení svátostného – služebného kněžství a kdy kněží z celé diecéze obnovují před svým biskupem své odhodlání sloužit Kristu a církvi. Zároveň otec biskup světí nové oleje pro nemocné, katechumeny a posvátné křižmo.

V naší farnosti začínala večerní bohoslužba Zeleného čtvrtku (24. 3. 2016) v 18 hodin večer, kdy se farníci sešli ke společnému slavení památky Poslední večeře, při které Pán Ježíš ustanovil Svátost Oltářní. Při této bohoslužbě děkujeme za drahocenný dar, kterým se živí naše duše a posiluje naše víra. Touto večerní bohoslužbou začíná nejposvátnější období liturgického roku, tzv. velikonoční třídenní.

Liturgie Zeleného čtvrtku má tři části:

  1. Mši svatou prožíváme jako zpřítomnění večeře Páně, kterou s učedníky slavil v předvečer své oběti.
  2. Potom si při přenesení Nejsvětější Svátosti připomínáme Ježíšův odchod do Getsemanské zahrady.
  3. Ježíšovu opuštěnost v zahradě nám symbolizují obnažené oltáře a naše tichá modlitba v Getsemanech.

Ježíš na znamení odpuštění a lásky umývá nohy svým učedníkům. Je starobylým zvykem připomenout si tuto epizodu z evangelia právě dnes. Po homilii kněz odloží liturgické roucho a po příkladu Pána Ježíše umyje zástupcům věřících nohy.

V průvodu s dary jsme si připomínali tajemství Eucharistie, jejíž ustanovení jsme tento den slavili. Spolu s dary chleba a vína přinášely děti i symboly Ježíšovy služby apoštolům  – džbán a osušku:

  • džbán na vodu, která očišťuje od zla a hříchu, mocí Pána osvobozuje od nadvlády smrti…
  • osušku jako symbol Boží starostlivé péče; vzpomínaly jsme na Ježíšovo velkorysé gesto lásky, když myl apoštolům nohy…
  • kalich, který nám připomíná dar kněžství, jehož prostřednictvím nám jsou svěřeny vzácné svátosti…
  • chléb, který nám byl dán jako pokrm k životu, děkovali jsme za něj a prosili, aby ho Pán proměnil, aby se stal zdrojem našeho obnoveného života v Bohu. Jako je chléb složen z mnoha zrn, prosili jsme, abychom byli i my spojeni vjedno s našimi bratřími a sestrami…
  • víno, které vzniká drcením hroznů. To nám má připomínat, jak Ježíš trpěl z lásky k nám. Pokoj, který v Něm zakoušíme, tu existuje za cenu prolití jeho krve. Ať i my jsme služebníky Ježíšova pokoje pro druhé…

Po závěrečné modlitbě byla v eucharistickém průvodu přenesena Nejsvětější Svátost do Getsemanské zahrady, která byla upravena v boční lodi. Poté obřady v tichu skončily. V kostele byla nadále příležitost k soukromé tiché adoraci.

Po skončení obřadů Zeleného čtvrtku se na faře konala připomínka židovské velikonoční večeře s jejími symbolickými pokrmy. P. Pavel Sandtner začal krátkou modlitbou, vyprávěním a vysvětlením významu pokrmů.

Foto a přepracovaný text komentářů: Marie Zrzavá

...