Postupy použité při generální opravě varhan

 

1. Demontáž varhan a čištění dílů.

Před vlastní demontáží varhan provedeme podrobnou fotodokumentaci varhanního stroje a píšťaliště, jednak pro srovnání původního stavu se stavem po opravě, jednak pro snazší orientaci při zpětné montáži.

Potom bude provedena citlivá demontáž píšťalového materiálu, tento se přemístí do dílny a provede se jeho čištění, u dřevěných píšťal čištění povrchu mechanicky po mírném zvlhčení, nepřístupná místa s použitím parního čističe.

U píšťal krytých bude čištění předcházet demontáž zátek, v případě ztvrdlých kůží odstranění těchto kůží.

Podobně bude provedena i demontáž vzdušnic a měchů, kde se bude jednat též o odstranění ztvrdlých kůží, u vzdušnic potom o kontrolu ventilů.

Kovové píšťaly pak budou čištěny ve vodní lázni s roztokem neutrálního saponátu s následným oplachem.

2. Asanace dřevokazného hmyzu.

Asanaci provádíme podle povahy jednotlivých dílů.

Vzdušnici navrhujeme asanovat ozářením, jiný způsob by mohl zkomplikovat další práce, zejména v případě že nebude nutno měnit okožení.

Menší díly varhan, zejména dřevěný píšťalový materiál, asanujeme tlakovou metodou ponořením do roztoku akrylátové pryskyřice v toluenu, s přísadou insekticidního přípravku. Tento roztok používáme velmi řídký, protože je nutné, aby dokonale prosákl napadené součásti, pryskyřice potom slouží k prvnímu kroku petrifikace.

Části, které není možno ošetřit ponořením ani ozářením, asanujeme injektáží výše uvedeného roztoku, kde musíme injektovat nejen do otvorů výletových, ale i náletových, to jest do těch, kterými vylíhnutá larva pronikne do dřeva. Jejich velikost je v řádu desetin milimetru, ale výsledek bývá velmi významný.

3. Petrifikace dřevěných dílů.

Petrifikace má dvojí význam, a sice zpevnění dřevěných dílů, jejichž pevnost je hmyzem narušena, dále ošetření povrchu dřeva proti dalšímu napadení.

Zpevnění provádíme podle charakteru dílů a jejich mechanického namáhání, a to metodou vakuovou, tlakovou termální či jen opakovaným ponořováním, a to přípravkem Solakryl BT rozpuštěným v toluenu. Z počátku používáme roztok řidší, později méně ředěný. Po každém tomto úkonu zajišťujeme, aby přípravek nezanechával na povrchu vrstvu.

4. Oprava vzdušnic a ventilů.

U kuželových soustav je nutno při opravě zajistit, aby těsnily rejstříkové kancely, jednotlivé rozvody vzduchu, komory rejstříkových ventilů a samotné rejstříkové a tónové ventily, které bývají buďto kuželové nebo ploché.

Varhany v Žižkově Poli jsou zřejmě přivezeny z jiného místa, prakticky postrádají postament. Proto vzdušnice bude obtížné demontovat pro nepřístupnost mechaniky.

Po zajištění těsnosti ještě zkontrolujeme kovové části (osky ventilů), vadné vyměníme. Dále provedeme ještě v dílně zkoušku těsnosti a funkce vzdušnic natlakováním.

5. Oprava a utěsnění vzduchové soustavy.

Po demontáži a čištění vzduchovodů bude provedena jejich kontrola, nejsou-li mechanicky poškozeny (praskliny), dále odstranění kůží spojů, u měchů pak odstranění vadných kůží a nalepení nových. U kůží které budou event. ponechány, bude provedena plastifikace.

6. Oprava píšťalového materiálu.

Dřevěné píšťaly varhan kontrolujeme z hlediska pevnosti spojů. Rozklížené rezonátory a odpadlé předkrývky klížíme znovu kostním klihem. Nožky píšťal, které z této doby už bývají soustružené, zpevňujeme chemicky, v případě jejich silného poškození červotočem zhotovujeme nové ze stejného materiálu a ve stejném stylu, neboť tato součást je velmi mechanicky namáhána.

Kovové píšťaly vyrovnáme, pokud jsou mechanicky deformovány. Kontrolujeme spoje, v případě že jsou netěsné, opravujeme je přeletováním. Výřezy lábií vyletujeme, pokud byly dodatečně nepřiměřeně zvýšeny, zde vycházíme z průměrné výšky.

Zinkové píšťaly prospektu potom opatříme novým nástřikem stříbřenky.

7. Oprava hrací a rejstříkové mechaniky.

U obou mechanik měníme koncové drátěné závěsy, neboť jsou zpravidla zkorodovány a odháčkováním a znovu zaháčkováním by mohla být narušena jejich pevnost a tím i spolehlivost celé mechaniky.

Táhla mechanik, která jsou poškozená, opravíme, v případě, že oprava neposkytne záruku kvalitní funkce, zhotovíme nová. Úhlové převody, pokud jsou kovové, konzervujeme proti korozi, u dřevěných zkontrolujeme čepování, pokud je rozklížené provedeme jeho zklížení.

U klaviatury manuálové měníme zkorodované vodící kolíky a vadné okožení příslušných otvorů. Pokud jsou poškozeny potahy kláves, zhotovíme nové.

Pedálovou klaviaturu revidujeme z hlediska pevnosti kláves, vymezujeme případné vůle a opravíme nebo vyměníme prošlapané části.

8. Montáž vzdušnic a píšťalnic.

U montáže vzdušnic dbáme přesného usazení, zaručujícího spolehlivou funkci. Píšťalnice montujeme původními šrouby jen tehdy, jsou-li tyto šrouby v dobrém stavu a nejsou příliš zkorodovány. Dbáme na těsnost dosedacích ploch, u kterých v případě potřeby měníme okožení, čímž předcházíme možnosti pronikání vzduchu mezi jednotlivými tóny. Stoličky píšťal montujeme, tak aby zajišťovaly stabilitu (neviklaly se), nevyhovující stojánky měníme za nové.

9. Montáž píšťalového materiálu.

Píšťaly prospektu musí být zavěšeny tak, aby v závěsech nebyly vůle způsobující drnčení. Při montáži píšťal do stoliček dbáme, pokud to konstrukce píšťaliště umožní, aby píšťaly stály kolmo, nebyla stíněna lábia a ve stoličkách nebyly nadměrné vůle.

Dřevěné píšťaly musí být spolehlivě zavěšeny, do jaké velikosti píšťal původně závěsy byly. Píšťaly stojící volně musí dobře pasovat do otvorů, aby se nekácely.

10. Intonace a ladění varhan.

Při intonaci jednotlivých rejstříků budeme dbát zachování původního zvuku, pokud ovšem nebude na píšťalách znát dodatečná zvuková změna. Potom budeme vycházet ze stylu, v jakém byly v době vzniku varhan tyto rejstříky obvykle intonovány, pokud se nám nepodaří najít varhany stejného autora pro posouzení zvuku.

U píšťal kovových už se nasazení zónu (vyslovení) řešilo jinak, než bylo zvykem např. u varhan barokních, dokazují to husté vpichy na jádrech. Tuto skutečnost budeme při intonaci respektovat.

Ladění varhan bude rovnoměrně temperované, celková výška ladění bude vycházet z původního stavu, což ukáže délka jednotlivých rezonátorů píšťal.

 

Dne 06. 11. 2006                                                                                                                     Pavel Doubek