Veřejná sbírka

Za účelem shromažďování finančních prostředků na opravy varhan získala Římskokatolická farnost Přibyslav od Krajského úřadu Kraje Vysočina osvědčení o konání veřejné sbírky dle zákona 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Sbírka se konala na celém území České republiky. Skutečné zahájení sbírky bylo stanoveno na 01. 04. 2007 a ukončení na den 20. 02. 2010. Vymezení účelu (dle ust. § 1 příslušného zákona) je následující: „Ochrana kulturních památek. Opravy varhan v Římskokatolické farnosti Přibyslav.“ Veřejná sbírka se směla provádět shromažďováním finančních prostředků do sběracích pokladniček a na zvláštním bankovním účtu.

Průběh sbírky

Římskokatolická farnost Přibyslav obdržela osvědčení pořádat veřejnou sbírku na tři roky. K ukončení každého roku konání sbírky má farnost povinnost překládat Ekonomickému odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina průběžné vyúčtování.

Ke dni 31. 03. 2008 byl uzavřen první rok, kdy sbírka probíhala. Ekonomickému odboru byl odevzdán následující přehled finančních prostředků (včetně požadovaných příloh), které byly shromážděny na sbírkovém účtu. Toto vyúčtování bylo přijato bez výhrad.

Hrubý výtěžek                                                               344 584,00 Kč
z toho příspěvky na účet včetně úroků a počátečního vkladu:     65 898,00 Kč
z toho pokladničky:                                                             278 686,00 Kč

Prokazatelné náklady spojené se sbírkou
oprava varhan v Žižkově Poli                                                  82 000,00 Kč

Zůstatek k dalšímu použití                                            262 584,00 Kč

V rámci veřejné sbírky se uskutečnilo během druhého roku konání sbírky obcházení katastru města Přibyslav s kasičkou „dům od domu“. Díky štědrosti a ochotě mnoha lidí se za tento rok výtěžek několikanásobně zvýšil. Ke dni 31. 03. 2009 byl uzavřen druhý rok konání sbírky a po zpracování potřebných materiálů byl odevzdán Ekonomickému odboru následující přehled za celé dva roky (včetně požadovaných dokumentů). Vyúčtování bylo přijato bez výhrad.

Hrubý výtěžek                                                               713 039,50 Kč
z toho příspěvky na účet včetně úroků a počátečního vkladu:   358 281,50 Kč
z toho pokladničky:                                                             354 758,00 Kč

Prokazatelné náklady spojené se sbírkou
oprava varhan v Žižkově Poli                                                  82 000,00 Kč

Zůstatek k dalšímu použití                                            713 039,50 Kč

Ke dni 20. 02. 2010 byl uzavřen třetí rok konání veřejné sbírky. K tomuto dni byly proto staženy sbírkové pokladničky a uzavřen účet. Bylo zpracováno částečné vyúčtování s následující rozvahou.

Hrubý výtěžek                                                               810 262,50 Kč
z toho příspěvky na účet včetně úroků a počátečního vkladu:   780 436,50 Kč
z toho pokladničky:                                                             29 826,00 Kč

Prokazatelné náklady spojené se sbírkou
oprava varhan v Žižkově Poli                                                  82 000,00 Kč

Zůstatek k dalšímu použití                                            810 262,50 Kč

Ze sbírkového účtu byly postupně vyčerpány všechny prostředky na zaplacení výdajů spojených s opravami varhan. Bylo zpracováno závěrečné vyúčtování a předloženo Ekonomickému odboru Krajského úřade Kraje Vysočina, který posléze potvrdil správnost vyúčtování a nakládání s veškerými finančními prostředky získanými ze sbírky.

Poděkování

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav a všech, kteří byli zapojeni do projektu oprav varhan, velice děkuji za důvěru a poskytnuté finanční prostředky.

Ke dni 11. 02. 2012

Marie Zrzavá,
oprávněná k jednání ve věci sbírky jménem právnické osoby