Výuka náboženství a katecheze dětí

Pojmy

Výuka náboženství

systematická činnost, navazuje nebo také ne na rodinnou náboženskou výchovu. Jejím smyslem a úkolem je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

Katecheze dětí

předpokládá alespoň základy osobního života z víry, cílem je podporovat růst ve víře. Zahrnuje:

  • výchovu k modlitbě, ke svátostem, k pokání a k životu dítěte ve farnosti
  • uvádění do prvků svátků a slavností

Místo a náležitosti výuky náboženství

Náboženství v Římskokatolické farnosti Přibyslav se vyučuje na Základní škole Přibyslav.